Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4896. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2000, stran 11909.

Na podlagi 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 29 in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 78/98), 45. in 46. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99) in 12. člena odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2000 (Uradni list RS, št. 28/00) je Občinski svet občine Razkrižje na 14. redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2000
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2000 (Uradni list RS, št. 28/00) tako, da se glasi:
A)    Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.    Skupaj prihodki               123,712.092
II.   Skupaj odhodki               138,824.957
III.   Proračunski primanjkljaj (I-II)       -15,112.865
B)    Račun finančnih terjatev in naložb
IV.   Prejeta vračila danih posojil in prodaja
     kapitalskih deležev                  0
V.    Dana posojila in povečanje kapitalskih
     deležev                        0
VI.   Prejeta minus dana posojila in spremembe
     kapitalskih deležev (IV-V)              0
C)    Račun financiranja
VII.   Zadolževanje proračuna            5,788.362
VIII.  Odplačilo dolga                    0
IX.   Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)    5,788.362
X.    Prenos sredstev na računu iz leta 1999    9,324.503
XI.   Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
     računu III+VI+IX+X                  0
Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja je sestavni del odloka.
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-8/00
Razkrižje, dne 1. decembra 2000.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.