Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4900. Odlok o taksi na onesnaževanje vode, stran 11914.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 23. in 25. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec ter 8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95 in 1/96) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 23. seji dne 30. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o taksi na onesnaževanje vode
1. člen
Ta odlok določa višino, način obračunavanja, odmero in plačevanje takse na onesnaževanje vode ter merila za oprostitev plačevanja takse.
2. člen
Taksa se plačuje za izvedbo ukrepov, ki bodo zmanjšali onesnaževanje vode. Ti ukrepi so namenjeni sanaciji in izgradnji vodovodnega sistema in kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Slovenj Gradec.
3. člen
Zavezanci za plačilo takse so:
– uporabniki, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje,
– pravne osebe, ki uporabljajo vodo za svojo dejavnost iz lastnega vira in
– lastniki oziroma uporabniki objektov na območjih, ki so predvidena za priklop na javno kanalizacijo in čistilno napravo Mestne občine Slovenj Gradec;
4. člen
Taksa se plačuje na m3 porabljene vode. Za uporabljeno vodo se šteje vsa voda, ki je odčitana na javnem vodovodnem ali drugem sistemu. Kjer ni moč odčitati porabo vode, se določi mesečni pavšal, v višini povprečne porabe v občini 5 m3 na občana.
5. člen
Višina takse je določena v višini 60 SIT/m3 uporabljene vode.
6. člen
Odmera takse se pri porabnikih javnega vodovoda določi z računom ob plačilu porabljene vode.
Odmera za zavezance iz 3. člena, ki niso priklopljeni na javni vodovod se določi z letno določbo in se plačuje mesečno.
7. člen
Zavezanci plačujejo takso ob poravnavi računa javnemu (komunalnemu) podjetju za uporabljeno vodo.
8. člen
Za nepravočasno plačano takso mora zavezanec plačati zakonite zamudne obresti.
9. člen
Plačevanje takse za tekoče leto je uporabnik vode oproščen le v primeru, če odpadno vodo čisti na čistilni napravi in poda vlogo za oprostitev takse na mestno občino. Vlogi mora priložiti uporabno dovoljenje za čistilno napravo in monitoring odpadnih voda, ki je izdelan skladno s pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96). Iztok iz čistilne naprave mora izpolnjevati pogoje iz uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) oziroma iz uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).
Vse do prejetja odločbe o oprostitvi, ki jo izda Mestna občina Slovenj Gradec je uporabnik vode takso dolžan plačevati.
10. člen
Svet mestne občine Slovenj Gradec s posebnim sklepom usklajuje višino takse skladno z gibanjem rasti cen življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji enkrat letno.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 35205-00007/2000
Slovenj Gradec, dne 5. decembra 2000.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.