Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4867. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled, stran 11895.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00) je Občinski svet občine Bled na 18. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Bled
1. člen
V statutu Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99 in 19/00), se prvi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:
(1) Na območju Občine Bled so ustanovljeni ožji deli občine, ki zajemajo naslednje krajevne skupnosti: Bled, Bohinjska Bela, Gorje, Ribno in Zasip. Krajevne skupnosti so pravne osebe. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov Občine Bled so določeni s tem statutom in odlokom občine. Premoženje s katerim upravljajo, je last občine, razen premoženja, ki ga je pridobila s sredstvi krajanov (donacije, darila, samoprispevki). Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s tem statutom, oziroma odlokom.
2. člen
Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki glasi:
58.a člen
(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom.
(2) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Zastopa jo predsednik sveta krajevne skupnosti ali oseba, ki jo ta pooblasti.
(3) Krajevna skupnost ima enotni žiro račun, v okviru skupnega žiro računa proračuna Občine Bled. Vsaka krajevna skupnost ima v okviru skupnega žiro računa Občine Bled ločeno prikazovanje prejemkov in izdatkov.
(4) Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Za obveznosti ožjega dela občine subsidiarno odgovarja občina.
3. člen
Prvi odstavek 64. člena se spremeni, tako da se glasi:
(1) Krajevne skupnosti pridobivajo sredstva za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti iz prispevkov krajanov, daril, donacij in iz dejavnosti, ki jih krajevna skupnost opravlja. Naloge, ki jih izvaja v imenu in za račun občine, se financirajo iz občinskega proračuna. Podrobnejša merila in kriteriji za financiranje krajevnih skupnosti se izvajajo s sprejetim odlokom o proračunu Občine Bled za posamezno leto.
4. člen
V 93. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki glasi:
(3) Del premoženja občine lahko upravljajo krajevne skupnosti, na podlagi pogodbe, ki jo sklene župan s svetom krajevne skupnosti. Krajevna skupnost gospodari s tem premoženjem kot dober gospodar.
Dosedanji tretji in četrti odstavek, postaneta četrti in peti odstavek tega člena.
5. člen
V 132. členu se črta prvi odstavek.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začnejo s 1. 1. 2001.
Št. 01503-2/99
Bled, dne 29. novembra 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.