Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4872. Pravilnik o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Bled, stran 11897.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 7., 9., in 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00) je Občinski svet občine Bled na 18. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo načini, pogoji in postopki prodaje, oddaje v najem ali zakup, oddaje za gradnjo in zamenjave stavbnih zemljišč, ki so v lasti Občine Bled (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Odločitev o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč sprejme skladno z zakonom in statutom občine, občinski svet.
3. člen
Prodaja stavbnega zemljišča po tem pravilniku pomeni prenos lastninske pravice na stavbnem zemljišču, katerega lastnik je občina, na izbranega interesenta.
Oddaja za gradnjo po tem pravilniku pomeni prenos pravice do gradnje na stavbnem zemljišču, ki ostane v lasti občine. Izbrani interesent s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča za gradnjo pridobi skladno z razpisnimi pogoji pravico gradnje objekta na tem zemljišču.
Oddaja stavbnih zemljišč in drugih zemljišč v najem ali zakup po tem pravilniku pomeni prenos neposredne posesti in rabe zemljišč, katerega lastnik in neposredni posestnik je občina, na izbranega interesenta za določen čas.
Menjava zemljišč po tem pravilniku pomeni prenos lastninske pravice na zemljišču v lasti občine na pogodbenika, z istočasno pridobitvijo lastninske pravice na zemljišču, ki ga daje v zamenjavo pogodbenik.
4. člen
Občina proda, odda zemljišče v najem ali zakup, ali odda za gradnjo na podlagi predhodnega izvedenega javnega razpisa ali javne dražbe, če zakon, statut občine ali ta pravilnik ne določajo drugače.
Občina lahko v skladu z zakonom zamenja stavbna ali druga zemljišča brez predhodno izvedenega javnega razpisa ali javne dražbe, če tako narekujejo interesi občine.
Sklep o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč in drugih zemljišč sprejme občinski svet.
Sklep o oddaji v najem ali zakup sprejme župan na predlog komisije imenovane v 24. členu tega pravilnika.
II. POSTOPEK ZA PRODAJO IN ODDAJO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
5. člen
Postopek prodaje in oddaje za gradnjo se izvede preko javnega razpisa v primerih, kadar tako izrecno določa zakon ali kadar je namen občine pridobiti nedoločeno število konkurenčnih vlog za posamezno stavbno zemljišče.
V primeru, da je za isto zemljišče skladno z vsemi razpisnimi pogoji pravočasno in pravilno prispelo več enakovrednih vlog, ki so bolj ugodne od ostalih vlog, prispelih za to zemljišče, lahko župan na predlog komisije iz 24. člena tega pravilnika odloči, da se v takšnem primeru izvede javna dražba, na katero se povabi vse interesente, ki so predložili enakovredno vlogo za isto zemljišče.
Javna dražba se praviloma okliče v primeru, ko je znano končno število interesentov in se ne išče nedoločenega števila vlog.
6. člen
Odločitev o tem, ali bo za sklenitev pravnega posla po izvedenem javnem razpisu izvedena tudi javna dražba, sprejme na predlog komisije iz 24. člena tega pravilnika župan.
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na javni razpis, se smiselno uporabljajo tudi za javno dražbo, če ni s tem pravilnikom izrecno drugače določeno.
7. člen
Občina lahko stavbna zemljišča proda ali odda za gradnjo brez javnega razpisa:
– za gradnjo objektov za potrebe obrambe;
– za gradnjo objektov javne infrastrukture;
– za gradnjo objektov za potrebe šolstva, zdravstva, kulture, znanosti, športa, socialnega varstva in javne uprave ter pravosodja;
– za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih stanovanj in večstanovanjskih objektov;
– za gradnjo nadomestnih objektov;
– za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorsko izvedbenim načrtom predviden za določenega investitorja;
– za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča;
– za zemljišča, za katera je bil javni razpis ali javna dražba dvakrat neuspešna;
– za zemljišča, katerih ocenjena vrednost je nižja od 500.000 SIT.
8. člen
Javni razpis prodaje, oddaje v najem in oddaje stavbnih zemljišč za gradnjo se objavi:
– v sredstvih javnega obveščanja,
– na oglasni deski Občine Bled in krajevnih skupnostih,
– na drug krajevno običajen način.
Javni razpis in dražbo objavi župan.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– vrsto pravnega posla, ki bo pravni temelj za prenos pravice (npr. prodaja, oddaja stavbnega zemljišča),
– označba in opis zemljišča (navedba parc. št., kulture, izmere, k.o., lege, pravnega in dejanskega stanja zemljišča),
– navedbo ali gre za javni razpis s končnim rokom oddaje vlog, ali za javni razpis, ki je odprt do prodaje oziroma oddaje vseh stavbnih zemljišč,
– podatke o namembnosti zemljišč in pogojih za gradnjo,
– poziv, da interesenti navedejo svoj polni naziv oziroma ime in sedež in naslov,
– rok, v katerem lahko interesenti predložijo vloge (datum in čas predložitve), rok za predložitev vloge ne sme biti krajši od osem dni od dneva objave javnega razpisa,
– način predložitve vloge (naziv in sedež občine, oznaka, navedba listin, ki jih je potrebno priložiti),
– način revalorizacije vrednosti zemljišč do sklenitve pogodbe,
– ocenjeno vrednost zemljišča oziroma izklicno ceno,
– merila za izbiro najugodnejše vloge,
– višino varščine, ki jo je treba položiti kot garancijo za resnost ponudbe in ki mora biti najmanj 10% od izklicne cene zemljišča ter navedbo računa, kamor se varščino vplača; po sklenjenem pravnem poslu za posamezno zemljišče se varščina vrne tistim interesentom, ki na javnem razpisu niso uspeli, uspelemu interesentu pa se položena varščina všteje v ceno,
– navedbo, ali se lahko interesenti pred potekom javnega razpisa seznanijo s podrobnejšimi lastnostmi zemljišč in eventualno možnost ogleda zemljišča,
– način in rok plačila kupnine oziroma najemnine,
– druge morebitne pogoje in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati interesenti.
10. člen
Interesent lahko vlogo za odkup ali najem oziroma za pridobitev zemljišča za gradnjo umakne, nadomesti z drugo ali dopolni do roka za predložitev vloge, ki je določen v javnem razpisu. V primeru umika vloge se vplačana varščina vrne.
11. člen
V primeru javne dražbe se v objavi navede tudi najnižji znesek višanja.
Na javni dražbi so poleg organizatorja dražbe prisotni le povabljeni interesenti, ki so pravilno položili varščino ob prijavi na javni razpis oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, če se izkažejo z ustreznimi listinami.
Na javni dražbi, ki se izjemoma izvede namesto javnega razpisa in katere namen je pridobitev nedoločenega števila vlog, lahko poleg organizatorja k dražbi pristopijo vsi interesenti, ki so pravilno položili varščino in imajo s seboj o tem ustrezno dokazilo oziroma njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci, ki se ustrezno izkažejo.
III. OBRAVNAVA VLOG
12. člen
V postopku prodaje, oddaje za gradnjo in oddaje v najem ali zakup zemljišč na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma javne dražbe, prispele vloge obravnava komisija, določena v 24. členu tega pravilnika.
V postopku prodaje, oddaje za gradnjo in oddaje v najem ali zakup zemljišč, ko v skladu z zakonom in tem pravilnikom ni potreben javni razpis, prispele vloge obravnava pristojna strokovna služba občine.
a) Obravnava vlog na podlagi izvedenega javnega razpisa
13. člen
V postopku primerjave prispelih vlog za sklenitev pravnega posla po tem pravilniku se upoštevajo merila določena v besedilu javnega razpisa, predvsem pa:
– ponujena cena za zemljišče,
– mnenje pristojne občinske strokovne službe,
– predvideni program dejavnosti,
– skladnost predvidenega programa s programi dejavnosti sosednjih oziroma bližnjih uporabnikov zemljišč,
– vpliv na socialno-ekonomsko stanje v občini.
14. člen
Interesent, ki ne predloži popolne vloge, se v primeru javnega razpisa s končnim rokom oddaje vlog izloči iz nadaljnjega postopka; v primeru javnega razpisa z odprtim rokom se interesenta pozove k dopolnitvi vloge, ki je ustreznejša oziroma ugodnejša.
Vloga, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se zavrne.
Komisija po pregledu in analizi prispelih vlog poda predlog županu, ki ga posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
b) Obravnava vlog, ko postopek javnega razpisa ni potreben
15. člen
Pri obravnavanju vloge za odkup, zamenjavo ali oddajo za gradnjo pristojna strokovna služba občine izvede naslednji postopek:
– ugotovi interese občine do zemljišča, za katere je vloga prispela; v primeru, da ima občina poseben namen, ki izhaja iz veljavnih prostorskih dokumentov ali se pripravlja na sprejem takšnega dokumenta, se predlaga županu, da vlogo zavrne;
– ugotovi, ali je mogoče in smotrno zemljišče samo ali skupaj s sosednjim ali delom sosednjega zemljišča obravnavati kot samostojno lokacijo;
– preveri, ali obstaja kakšen interes drugih sosednjih lastnikov zemljišč, za kar lahko opravi skupni ogled in soočenje zainteresiranih lastnikov sosednjih zemljišč; če tak interes obstaja, razvrsti interesente skladno z merili iz 13. člena tega pravilnika;
– če je smotrnejša delitev občinskega zemljišča med dva ali več interesentov, se preveri ali kateri od teh ne izkazuje v tem primeru več svojega interesa (tj. pridobitev samo dela zemljišča ni v njegovem interesu), če posamezni interesent ne izkazuje več interesa, se izdela predlog delitve občinskega zemljišča med preostale interesente;
– izdela predlog sklepa prodaje oziroma drugega ustreznega pravnega posla in ga pošlje županu, ki ga v skladu s statutom Občine Bled posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
16. člen
Na vlogo interesenta lahko občina proda ali zamenja tudi zemljišče, ki ima status javnega dobra, če se predhodno takšen status ukine.
Komisija poleg postopka iz prejšnjega člena izvede še naslednji postopek:
– ali je obravnavano zemljišče še v funkciji javnega dobra, ter v ta namen obravnava mnenja in pripombe občanov na javni razglas o ukinitvi javnega dobra na zemljišču, ki je objavljen na oglasni deski občine 14 dni;
– pridobiti mnenje krajevne skupnosti na ozemlju katere leži zemljišče;
– glede na ugotovitev ali je obravnavano zemljišče še ali ni več v funkciji javnega dobra, komisija izdela predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in ga pošlje županu;
– o ukinitvi javnega dobra odloča občinski svet na predlog župana.
Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za podelitev statusa javnega dobra na zemljiščih.
IV. NAJEM ALI ZAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
17. člen
Interesenti lahko pridobijo v najem ali zakup občinsko stavbno zemljišče, če predložijo vlogo na javnem razpisu ali neposredno s pogodbo, če podajo vlogo za najem ali zakup.
Kolikor občina odda stavbno zemljišče v najem ali zakup na podlagi javnega razpisa se smiselno uporabljajo določila 2. poglavja tega pravilnika.
18. člen
Višino najemnine za posamezne vrste oziroma rabe zemljišč določi odbor za proračun, finance in gospodarjenje z občinskim premoženjem na predlog komisije določene v 24. členu tega pravilnika.
19. člen
Pri oddaji zemljišča v najem za postavitev začasnih objektov ali v primeru, ko interesent poda vlogo za izdajo soglasja za časovno omejeno rabo zemljišča, mu lahko izda pristojni organ občinske uprave soglasje, v katerem navede obdobje veljave soglasja, odškodnino za uporabo zemljišča in druge pogoje, ki jih mora izpolniti interesent.
20. člen
V primeru, da interesent poda vlogo za oddajo v najem zemljišča, katero meji tudi na zemljišča drugih lastnikov, ki bi lahko bili zainteresirani za najem ali zakup istega zemljišča, se smiselno uporabijo določbe tega pravilnika.
Pred izdelavo predloga o dodelitvi mora strokovna služba občine pridobiti mnenje krajevne skupnosti na ozemlju katere zemljišče leži.
Krajevna skupnost mora v mnenju navesti:
– ali se v celoti ugodi vlogi interesenta,
– ali se zemljišče razdeli tudi med ostale sosede,
– ali se vlogo interesenta v celoti zavrne.
Če krajevna skupnost ne poda svojega pisnega mnenja v roku 30 dni od prejema zahtevka, se šteje, da soglaša s predlogom občine.
V. DOLOČITEV VREDNOSTI STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
21. člen
Okvirna vrednost stavbnega zemljišča po 9. členu tega pravilnika se določi na podlagi sklepa o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bled, ki ga sprejme vsako leto občinski svet.
Občinski svet oziroma župan lahko skladno s svojo pristojnostjo odloči, da se opravi cenitev po metodologiji tržne vrednosti. To cenitev opravi zapriseženi sodni cenilec.
22. člen
Pri zamenjavi mora biti nepremičnina, ki jo interesent ponudi v zamenjavo, praviloma ocenjena po isti metodi kot občinsko zemljišče. V cenitvi se upošteva investicijski program, če je bil sprejet, sicer pa dokazljiva dotedanja vlaganja interesenta in občine.
Če nepremičnini, ki sta predvideni za menjavo, nista enakovredni, mora lastnik nižje ocenjene nepremičnine doplačati razliko v sporazumno dogovorjeni obliki.
23. člen
Plačilne pogoje in morebitne druge ugodnosti za plačilo kupnine za zemljišče po območjih in namenih pozidave določi župan.
Vsi stroški, ki nastanejo pri prodaji, menjavi, oddaji za gradnjo in najemu oziroma zakupu zemljišča, bremenijo stranko, v interesu katere je bil pravni posel opravljen.
VI. KOMISIJA ZA IZVEDBO POSTOPKA
24. člen
Postopke prodaje, menjave, oddaje stavbnih zemljišč vodi strokovna služba občinske uprave.
Vloge, ki prispejo na javni razpis, obravnava komisija za prodajo, menjavo, oddajo za gradnjo in dajanje v zakup in najem. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani. Člane komisije imenuje župan. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina članov. Komisija odloča z večino glasov navzočih članov.
25. člen
Komisija o pregledanih vlogah sestavi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– kraj, datum in čas pregledovanja vlog;
– imena prisotnih članov komisije in ostalih prisotnih;
– navedbo javnega razpisa, na katerega so prispele vloge;
– v primeru javnega razpisa s končnim rokom oddaje vlog, navedbo števila pravočasno in število prepozno prispelih vlog;
– ugotovitve o popolnosti posameznih vlog;
– ugotovitve o morebitnem večjem številu vlog za isto zemljišče;
– druge pomembne podatke, ki vplivajo na odločitev komisije.
Zapisnik o odpiranju ponudb komisija posreduje vsem ponudnikom v roku 14 dni od odpiranja ponudb.
26. člen
Po pregledu in analizi prispelih vlog, komisija sprejme sklepe, s katerimi predlaga pristojnemu občinskemu organu rešitve posameznih vlog.
27. člen
Sklep o izbiri najugodnejšega interesenta sprejme občinski svet na predlog župana.
Zoper sklep o izbiri najugodnejšega interesenta lahko interesent, ki ni uspel na javnem razpisu v roku 8 dni od prejema sklepa, vloži ugovor pri organu, ki je sklep izdal. O ugovoru zoper sklep po ponovni presoji odloči župan z odločbo, zoper katero je dovoljen upravni spor.
VII. RAZVELJAVITEV ALI PONOVITEV RAZPISA TER SKLENITEV POGODBE
28. člen
Kolikor župan ugotovi, da se postopek javnega razpisa ne vodi skladno z določbami tega pravilnika ali, da so bile v postopku nepravilnosti, ki bi lahko imele nepopravljive posledice za interesente, ki sodelujejo v postopku, lahko župan razveljavi postopek javnega razpisa ali zadrži postopek do odprave nepravilnosti.
Če je javni razpis uspešen le za posamezna stavbna zemljišča, zemljišča pa se ne prodajo ali oddajajo v kompleksu, se lahko javni razpis za druga zemljišča ponovi.
29. člen
Pogodba mora biti sklenjena najkasneje v petnajstih dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe zaradi njemu lastnih razlogov, se šteje, da je odstopil od vloge. Vplačana varščina se mu v tem primeru ne vrne. V tem primeru se lahko sklene pogodba z drugim najugodnejšim ponudnikom, ki je pravočasno predložil popolno vlogo.
Vplačana varščina interesenta, ki je bil izbran, se vračuna v ceno.
VIII. PRODAJA IN ODDAJA OSTALIH NEPREMIČNIN
30. člen
Druge nepremičnine so lahko predmet prodaje, oddaje ali menjave po predhodno ugotovljeni vrednosti na podlagi sklepa občinskega sveta ob smiselni uporabi določb tega pravilnika, kolikor zakon ali kateri drugi občinski predpisi ne določajo drugače.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
31. člen
Določbe tega pravilnika, ki urejajo oddajo zemljišč za gradnjo, se uporabljajo v skladu z določilom drugega odstavka 52. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97).
32. člen
Ta pravilnik začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-15/00
Bled, dne 29. novembra 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.