Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4873. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2000, stran 11900.

Na podlagi 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter statuta Občine Brezovica je Občinski svet občine Brezovica na 16. seji dne 7. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2000 (Uradni list RS, št. 57/00, v nadaljevanju: odlok), se spremeni 5. člen odloka, upoštevajoč prerazporeditev med posameznimi proračunskimi postavkami in glasi:
v 1000 SIT
Sredstva se zagotovijo iz:
– uprava – plače                     3.820
– uprava – prevoz prehrana                1.000
– uprava – storitve varovanja zgradb
in prostorov občinske uprave                500
– uprava – obresti                     500
– uprava – splošna rezervacija              1.280
– uprava –nakup opreme                   400
– občinski svet – podžupan                1.320
– urbanizem – stroški cenitev              1.000
– komunala – zaščita vodnih virov            4.980
– malo gospodarstvo                    850
– turizem – promocija, društva               560
– izobraževanje – študija o izvedljivosti
projektov in projektna dokumentacija            700
– civilna zaščita in požarna varnost
– zunanje intervencije                   300
– zdravstvo – konto 411912                 600
– otroško varstvo – novogradnje rekonstrukcije     12.000
Skupaj:                         29.810
Sredstva se razporedijo za:
– uprava – čistilni material in storitve          400
– uprava – službena potovanja               150
– uprava – nadomeščanje                  100
– uprava – plačilo preko študenta (knjižnice)       100
– uprava – izdelava srednjeročnega plana          100
– cestno gospodarstvo – vzdrževanje žel. prehodov    1.900
– cestno gospodarstvo
– sofinanciranje rekonstrukcija             20.800
– cestno gospodarstvo
– vzpostavitev banke cestnih podatkov           250
– kmetijstvo                       1.410
– transfer KS Podpeč javna razsvetljava         2.000
– kultura – vzdrževanje kulturnih spomenikov        700
– civilna zaščita in požarna varnost – gasilska
zveza Brezovica                      300
– socialno varstvo – humanitarne organizacije       600
– okolje in prostor – PUP                1.000
Skupaj:                         29.810
2. člen
Črta se drugi odstavek 17. člena.
3. člen
18. člen se dopolni tako, da se glasi: Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o porabi trimesečno poročati službi za finance Občine Brezovica, ki te podatke predloži nadzornemu odboru občine.
Kolikor posamezen uporabnik ne dostavi podatkov v 30 dneh po izteku roka, se zadrži nakazilo sredstev do predložitve pisnega poročila.
4. člen
Ta odlok o spremembah odloka se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja.
Št. 015-9/00
Brezovica, dne 7. decembra 2000.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.