Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4876. Odredba o merilih za določanje dežurnih prodajaln, stran 11902.

Na podlagi 27. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) in 4. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) župan Mestne občine Celje izdaja
O D R E D B O
o merilih za določanje dežurnih prodajaln
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to odredbo se določajo merila za določitev obratovalnega časa prodajaln izven rednega obratovalnega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih (v nadaljnjem besedilu:dežurstvo) na območju Mestne občine Celje.
Ta merila upoštevajo pri določanju svojega obratovalnega časa trgovci in upravljalci trgovskih, nakupovalnih centrov in javnih cest (v nadaljnjem besedilu: upravljalci) v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni občinski oddelek (v nadaljnjem besedilu: pristojni oddelek).
Kot trgovec se šteje vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z zakonom o trgovini.
Ta merila se ne uporabljajo za tiste prodajalne, za katere je obratovalni čas urejen s posebnimi predpisi.
II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN
2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih so dežurne prodajalne.
3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne vloži pri pristojnemu oddelku na predpisanem obrazcu, ki ga dobi na vložišču Mestne občine Celje in je objavljen kot priloga k pravilniku o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00).
Vlogi je potrebno priložiti: kopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni.
Pristojni oddelek ima pravico od trgovca zahtevati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.
4. člen
Pri določanju dežurstva prodajalne se upoštevajo naslednja merila:
1. Običaji in nakupovalne navade ob praznikih in dela prostih dnevih.
2. Interes trgovcev in potrošnikov.
3. Turizem:
a) bližina turističnih in kulturnih objektov in ustanov,
b) vključevanje trgovin v dodatno turistično ponudbo.
4. Promet:
a) prometno dostopna lokacija,
b) primeren parkirni prostor.
5. Varstvo pred hrupom:
a) neposredna bližina spalnih naselij oziroma bivalnih objektov,
b) gostota naseljenosti v bližini prodajalne.
6. Potrebe specifičnih območij mesta:
a) neposredna bližina železniške in avtobusne postaje,
b) poslovno-trgovska središča,
c) gostota dežurnih prodajaln glede na gostoto prebivalstva.
7. Spoštovanje delovnopravne zakonodaje.
Navedena merila morajo upoštevati tudi krajevne skupnosti oziroma mestne četrti pri izdaji mnenja iz 6. člena te odredbe.
5. člen
Dežurstvo lahko določijo trgovci oziroma upravljalci v skladu s svojimi poslovnimi interesi oziroma splošnimi pogoji upravljalca od ponedeljka do sobote med 5. in 7. uro ter med 21. in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 16. uro.
6. člen
Trgovci in upravljalci lahko za prodajalne na drobno določijo dežurstvo od ponedeljka do sobote med 21. in 24. uro ter med 0. in 7. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih v razponu med 0. in 24. uro za naslednje prodajalne:
1.
– trgovine na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili (52.11),
– trgovine na drobno s svežim sadjem in zelenjavo (52.21),
– trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki (52.22),
– trgovina na drobno z ribami, raki in mehkužci (52.23),
– trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki (52.24),
– trgovina na drobno s tobačnimi izdelki (52.26),
– trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili (52.27),
– trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami (52.47).
2. Prodajalne, ki imajo omejen dostop, in sicer: bencinske črpalke, prodajalne na zaprtem območju bolnišnice, na glavni železniški postaji, na glavni avtobusni postaji, če priložijo soglasje upravljalca (avtoceste, bolnice, ipd.)
Pristojni občinski oddelek lahko ob prijavi dežurstva za prodajalne navedene v prvi točki prvega odstavka tega člena pridobi tudi mnenje krajevne skupnosti ali mestne četrti na območju katere se prodajalna nahaja ter soglasje lastnika objekta v primeru da trgovec ni lastnik.
7. člen
Potrjen urnik dežurstva se lahko trgovcu med letom prekliče in skrajša na redni obratovalni čas do konca tekočega leta v primeru:
– utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih stanovalcev, ki jih zbere krajevna skupnost oziroma mestna četrt in na podlagi zapisnikov ustreznih inšpekcijskih služb,
– da v roku dveh mesecev policija posreduje več kot trikrat, o čemer je sestavljeno poročilo oziroma predlog ustreznim inšpekcijskim službam,
– kolikor trgovec ne zagotovi izvajanja določb veljavne zakonodaje, ki ureja področje delovnih razmerij ter kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine, na področju delovnega časa zaposlenih in dodatkov za posebne obremenitve ter to ugotovita pristojni inšpekcijski organ ali reprezentativni sindikat.
V primeru kršitve navedene v zadnji alinei prejšnjega odstavka se obratovalni čas v času dežurstva ne potrdi tudi za naslednje leto, razen če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da so bile nepravilnosti odpravljene.
8. člen
Pristojni oddelek prijavo urnika obratovalnega časa prodajalne potrdi, lahko pa jo v celoti ali deloma zavrne, če le-ta ni v skladu z določbami te odredbe.
9. člen
Ne glede na določbe te odredbe lahko pristojni oddelek trgovcu oziroma upravljalcu potrdi tudi drugačen čas dežurstva, v primeru javnih prireditev ali drugih posebnih dogodkov turističnega značaja, vendar ne za dlje časa kot je izdano dovoljenje za trajanje te prireditve.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za določanje dežurnih prodajaln od 1.1. 2001 dalje.
Št. 30600-206/2000
Celje, dne 12. decembra 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.