Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4898. Odlok o zazidalnem načrtu "Katica", stran 11910.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Svet mestne občine Slovenj Gradec dne 26. 10. 2000 na 22. redni seji sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu “Katica“
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta S – 8, SC 5 v Slovenj Gradcu
(v nadalnjem besedilu: sprememba in dopolnitev ZN), ki jo je izdelal STUDIO XX iz Slovenj Gradca, Cankarjeva 21 pod pod projektno številko: 19 / 99.
2. člen
Odlok o zazidalnem načrtu “Katica“ se sprejema zaradi prilagoditve novim potrebam po prometni infrastrukturi zlasti za potrebe mirujočega prometa – parkiranje in garažiranje vozil in v zvezi z umestitvijo dodatnih stanovanjskih enot v bližini trgovskega centra Katica.
Na obravnavanem območje soseske so umeščene centralne dejavnosti: poslovne, storitvene, trgovinske in stanovanjske dejavnosti višjih gostot z urejenimi garažami v okviru tlorisa kleti ter dvonivojskimi garažami z nadzidavo za stanovanjske namene neposredno ob trgovskem centru Katica.
3. člen
Zazidalni načrt “Katica“ vsebuje:
– besedilo odloka o zazidalnem načrtu
– obrazložitev
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti z obrazložitvijo pogojev
– grafične priloge:
1. Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorski sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Slovenj Gradec (kataster) M 1:10 000
2. Katastrski načrt M 1:1000
3. Topografski načrt z mejami območja urejanja M 1: 1000
4. Zazidalna situacija – Regulacije v prostoru M 1: 1000
5. Prometna ureditev M 1: 1000
6. Tehnični elementi za zakoličenje objektov in parcel M 1: 1000
7. Etape izvajanja M 1: 1000
8. Rušitvena situacija M 1: 1000
9. Programska zasnova komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav M 1: 1000
10. Načrt gradbenih parcel – funkcionalna zemljišča M 1: 1000
11. Prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito M 1: 1000.
4. člen
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente prikazane na regulacijskih kartah:
Pomen regulacijskih elementov je:
– gradbena meja (GM) je linija, ki jo novograjeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost;
– gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade (delov fasade) od gradbene linije. Objekt lahko presega gradbeno mejo ali gradbeno linijo le s funkcionalnimi elementi, ki bistveno ne vplivajo na oblikovni vtis gradbene mase. To so nadstrešnice, nastopne stopnice, vetrolovi in podobno;
– funkcionalna enota (F) je površina ene ali več parcel, za katere veljajo enaka določila za posege v prostor;
– cestni odsek (C) je površina, namenjena prometu in ne predstavlja vedno površine v javni rabi;
– višina (V) je maksimalna višina objekta ali dela objekta.
Če regulacijski elementi ne določajo odmikov med posameznimi objekti, veljajo naslednja pravila za odmike predvidenega objekta:
– minimalno toliko od objekta na sosednji parceli oziroma funkcionalni enoti, kot to določajo svetlobno tehnične zahteve;
– minimalno toliko od parcelne meje, da je možna njegova normalna uporaba;
– minimalno toliko od parcelne meje, kot določajo požarnovartsveni predpisi.
5. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta je del stanovanjske soseske Polje v Slovenj Gradcu in sicer območje, ki je zlasti namenjeno centralnim dejavnostim, ki so opredeljene kot trgovske, poslovne, storitvene in servisne dejavnosti, ter stanovanjska gradnja.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
6. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča med trgovskim centrom Katica in že realiziranimi stanovanjskimi objekti soseske.
Za realizacijo bodo potrebne tudi nekatere rušitve starejših dotrajanih objektov.
Meja območja poteka po Ronkovi cesti, po pešpoti, ki poteka na severozahodni strani realiziranega stanovanjskega kareja, v nadaljevanju pa poteka po notranji pešpoti ob “gozdarskem bloku“ do Celjske ceste, ob Celjski cesti do gostilne “Marčič” ter po robu parkirišč trgovskega centra Katica do Ronkove ceste. Območje urejanja je prikazano v grafični prilogi.
III. SKUPNA MERILA IN POGOJI
7. člen
Skupna merila in pogoji veljajo na celotnem območju urejanja, če ni v posebnih merilih in pogojih določeno drugače.
8. člen
Merila in pogoji glede vrste posegov
Na celotnem območju so, razen če je v posebnih merilih in pogojih določeno drugače, dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnje,
– tekoča vzdrževalna dela,
– rušenje objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,
– gradnja nadomestnih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije (funkcionalne izboljšave),
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru osnovne namembnosti območja urejanja,
– vodnogospodarske ureditve, postavitev mikrourbane opreme ter urejanje odprtih površin.
Spremembe namembnosti v obstoječih objektih so dovoljene le, če velikost funkcionalnega zemljišča ustreza normativnim pogojem za novo dejavnost, če je na zemljišču možno zagotoviti potrebno število parkirnih mest in če nova dejavnost ne povzroča motenj v okolju.
9. člen
Objekte je možno na podlagi posebne urbanistične presoje, ki jo pridobi investitor, graditi tudi med gradbenimi linijami in mejami, kadar to zahteva organizacija dejavnosti oziroma organizacija tehnološkega procesa.
10. člen
Začasni objekti in reklamna znamenja se lahko postavijo na javnih površinah tako, da dopolnjujejo javni prostor, da se prilagajajo njegovi ureditvi in ne ovirajo komunalnih in prometnih objektov in naprav. Za postavitev teh objektov si mora investitor pridobiti soglasje pristojne občinske strokovne službe.
11. člen
Merila in pogoji za oblikovanje novogradenj
Posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju zunanje ureditve in tistih fasad, ki posegajo v območje Trgovskega centra Katica, drugače pa se fasadni elementi predvidenih objektov prilagajajo in usklajujejo z oblikovnimi elementi že zgrajenih stanovanjskih enot na tem območju, v smislu poenotene mikroambientalne podobe tega predela.
Ureditveni in hortikulturni načrti morajo biti sestavni del gradbene dokumentacije, ki se pred pridobitvijo upravnih dovoljenj predložijo na vpogled in v soglasje pristojni občinski strokovni službi.
Komunalni, energetski (transformatorji, plinske postaje…) ter objekti prometa in zvez se lahko locirajo v novogradnjah oziroma predvidijo pri rekonstrukcijah. Če so grajeni na odprtem prostoru, morajo biti postavljeni kar se da nevpadljivo in oblikovno usklajeno z obstoječimi in predvidenimi sosednjimi objekti.
12. člen
Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcinalnih zemljišč
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, poteke komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora;
– urbanistične zahteve (dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet, zelene površine),
– sanitarno tehnične zahteve,
– indeks zazidanosti ureditvenega območja naj ne presega vrednosti 0,40.
13. člen
Evidenca posegov v prostor
Po vseh zaključenih posegih v prostor izvajalec na tehničnem pregledu preda ažurirano geodetsko stanje. Geodetska situacija (fizična in v vektorizirani obliki ustreznega formata) se preda pristojni občinski službi in soglasodajalcem.
14. člen
Merila in pogoji za prometno urejanje
Javne prometnice so odseki cest označeni s: C1 (odsek Ronkove ulice), C2 (ceste na območju Trgovskega centra Katica) in C3 (ceste v navezavi na stanovanjski kare ob Celjski cesti).
Prečni profil rekostruirane javne prometnice C1 (odsek Ronkove ulice):
– cestišče za dvosmerni promet s tretjim zavijalnim pasom,
– enostranski parkingi,
– enostranski hodnik za pešce.
Prečni profil obstoječih prometnice C2 (ceste na območju trgovskega centra Katica):
– dvosmerna cesta z obojestranskimi parkingi na vzdolžnih smereh območja,
– dvosmerna cesta z enostranskimi parkingi na čelni strani objekta vzporedno z Ronkovi ulico in dvosmerna napajalna cesta in na čelni strani objekta vzporedno z garažnostanovanjsko hišo,
– vzdolž navedenih cest so že realizirani ali pa so še predvideni enostranski pločniki in urejena prečkanja vozišča zlasti ob vhodih v objekt trgovskega centra Katica.
Prečni profil interne prometnice C3 (cesta ob stanovanjskem kareju ob Celjski cesti):
– cestišče za dvosmerni promet,
– dvostranski hodnik za pešce ob stanovanjskih blokih in ob garažnostanovanjski hiši,
– enostranski in dvostranski parkingi v smeri proti Celjski cesti.
15. člen
Pri vseh novogradnjah ali spremembah namembnosti je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih prostorov v okviru funkcionalnega zemljišča uporabnika. Deficit potrebnih parkirnih površin je možno nadomestiti tudi na sosednjem funkcionalnem zemljišču s soglasjem lastnika oziroma uporabnika na podlagi preveritve celotnega območja.
Vsa parkirišča morajo biti realizirana sočasno z načrtovanim gradbenim posegom. Pri načrtovanju parkirišča je potrebno vključiti hortikulturno ureditev tudi manjših površin (“zelena parkirišča“).
Vse obstoječe površine za mirujoči promet je potrebno preveriti in sanirati glede na zahteve varovanja okolja.
16. člen
Komunalno, energetsko urejanje, telekomunikacije in mikrourbana oprema
a) Kanalizacija
Predvideni objekti bodo priključeni na obstoječo kanalizacijo v skladu s projektom generalnega koncepta zbiranja, odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda Mestne občine Slovenj Gradec.
Fekalne odpadne vode in primerno predčiščene tehnološke odpadne vode je potrebno voditi v zbirni kolektor in jih očistiti na biološki čistilni napravi pred iztokom v vodotok. Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna.
Celoten kanalizacijski sistem mora biti zgrajen v ločenem sistemu (fekalne vode ločene od meteornih vod). Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno.
Onesnažene tehnološke odpadne vode morajo biti pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje fizikalno-kemijsko predčiščene do dovoljene stopnje onesnaženosti, skladno z veljavnimi predpisi.
V meteorno kanalizacijo lahko neposredno odtekajo le čiste padavinske vode. Padavinske vode iz manipulativnih, prometnih in parkirnih površin pa se morajo voditi v meteorno kanalizacijo preko lovilcev olj in usedalnikov.
Pri načrtovanju rabe prostora je potrebno upoštevati minimalne odmike od primarnega kanala in od sekundarnih kanalov. Poseg v varstveni pas primarnega kanala je dopusten le pod pogoji, ki jih predpiše upravljalec kanalizacije. Sekundarna kanalizacija naj poteka po prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da bo možno vzdrževanje tako sekundarnih kanalov kot priključkov objektov v skladu z veljavnimi predpisi. Pri načrtovanju meteorne kanalizacije je potrebno upoštevati relief prostora.
b) Vodovod
Območje S – 8, SC 5 je priključeno na javno vodovodno omrežje. Vodovodno omrežje je treba načrtovati in dimenzionirati tako, da bo:
– omogočeno neposredno priključevanje potrošnikov v skladu s predpisi,
– zagotavljalo požarno zaščito skladno z veljavnimi predpisi,
– zagotovljen predpisan odmik od drugih objektov ter komunalnih naprav in vodov.
c) Ravnanje s komunalnimi odpadki
S komunalnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z veljavnim občinskim odlokom. Urejene ploščadi za posode za komunalne odpadke (komunalne in ločeno zbrane odpadke) morajo biti dobro dostopne za dostavni promet in za pešce, dobro osvetljene in ne smejo skupaj s posodami za odpadke (kontejnerji) predstavljati oviro za preglednost prometa.
Posode za komunalne odpadke za poslovne objekte, trgovine in druge lokale naj bodo locirane v objektih oziroma bližini le-teh.
Predvideno je ločeno zbiranje odpadkov. Ekološki otok s posodami za ločeno zbiranje odpadkov bo lociran na južnem robu funkcijske enote F4 v bližini transformatorske postaje (vizualno je zaščiten z zeleno bariero ali na drug način primerno umeščen – delno vkopanov brežino).
d) Plin
Oskrbo območja urejanja z zemeljskim plinom zagotavlja mestno plinovodno omrežje. Pristojna javna gospodarska družba mestne občine mora za napajanje objektov izdelati programske rešitve oziroma pogoje priključitve za vsak objekt oziroma funkcionalno enoto.
e) Električno omrežje
Električno omrežje se v območju urejanja napaja iz razdelilne transformatorske postaje v bližini Trgovskega centra Katica.
Za vzpostavitev vseh predvidenih vsebin v območju urejanja bo potrebno zgraditi dodatne transformatorske postaje na podlagi programsko-tehničnih pogojev upravljalca.
f) Javna razsvetljava
Na vse javnih in internih prometnicah ter območjih mirujočega prometa se postavi javna razsvetljava, ki se izvede sočasno z gradnjo objektov. Javna razsvetljava mora biti izvedena s tipskimi elementi in oblikovno poenotena na celotnem območju. Pred izbiro in postavitvijo javne razsvetljave mora izvajalec pridobiti soglasje pristojne občinske službe.
g) Telefonsko in kabelsko omrežje
Na območju je že obstoječe telefonsko kabelsko omrežje, ki ga bo potrebno ustrezno razširiti v skladu s pogoji distributerja, isto velja za sistem razvoda za kabelsko televizijo.
h) Mikrourbana oprema
Načelo enotne izbire in postavitve velja tudi za mikrourbano opremo (koši za smeti, klopi na zelenicah, ekološki otoki ipd.). Pred izbiro in postavitvijo komunalne opreme mora izvajalec pridobiti soglasje pristojne občinske službe.
17. člen
Novi posegi morajo biti izvedeni tako, da se ne ogroža individualna in kolektivna varnost občanov in materialnih dobrin ter narave.
Predvideni objekti se nahajajo znotraj območja Mestne občine Slovenj Gradec, kjer se v miru gradijo zaklonišča osnovne zaščite. V območju ni predvidenih objektov za katere je obvezna gradnja zaklonišč, je pa obvezna ojačitev plošče nad kletjo, tako da bi vzdržala težo rušenja nanjo. Največji svetli razpon je lahko 6 m, debelina plošče pa mora biti najmanj 16 cm, koristna obtežba plošče se poveča za 2 kN/m2 in v tem primeru se za vse komponente vektorja obremenitve lahko upošteva varnostni faktor 1.10.
18. člen
Merila in pogoji za varovanje okolja
a) Splošno
Pred posegom v prostor, ki bi imel kakršenkoli vpliv na okolje, mora investitor izpolniti zahteve zakona o varstvu okolja, podzakonskih predpisov in občinskih predpisov, ki urejajo varstvo okolja.
Na območju zazidalnega načrta ni dovoljeno umeščati dejavnosti z emisijskimi učinki. Nove dejavnosti, novogradnje in drugi posegi v prostor so dovoljeni le, če se bo z njihovo realizacijo izboljšalo obstoječe stanje. Vse obstoječe dejavnosti, ki povzročajo prekomerno onesnaževanje zraka, vode, tal in hrup je potrebno sanirati oziroma, v kolikor to ni možno, jih je potrebno opustiti.
Za vsak poseg v prostor, kjer bi prišlo do negativnih vplivov na okolje, mora investitor v skladu z veljavno zakonodajo pred izdelavo lokacijske dokumentacije pridobiti strokovno oceno oziroma celovito poročilo o vplivih na okolje. Pred izdajo dovoljenja za tak poseg v prostor, je potrebno predložiti projektno dokumentacijo pristojni službi Mestne občine Slovenj Gradec v soglasje.
b) Varstvo voda
Območje se nahaja v zaledju Celjske ceste, meteorne vode so speljane preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob in usedalnikov in tečejo po ustreznem kanalu neposredno v vodotok. Na mestih izpusta meteorne kanalizacije v vodotok mora biti omogočen odvzem vzorcev vode za analizo kakovosti.
Pred zasipom novozgrajene ali rekonstruirane kanalizacije, mora biti izvršen preizkus vodotesnosti, ki ga izvede podjetje, ki ima koncesijo za to dejavnost.
c) Varstvo zraka
Ob pozidavi objektov na območju S – 8, SC 5 je za ogrevanje objektov možna alternativna priključitev ali na mestni toplovod ali pa na mestni plin v skladu s pogoji upravljalca in v skladu z ustreznim občinskim odlokom.
Nove dejavnosti ne smejo prekoračevati predpisanih emisijskih vrednosti, prav tako ne sme prihajati do neprijetnih vonjav, ki bi moteče vplivale na ljudi.
d) Hrup
Za vsak poseg v prostor, ki predstavlja potencialni vir hrupa, je potrebno izdelati strokovno oceno vplivov nastajajočega hrupa na okolje in njena navodila upoštevati v načrtih za poseg v prostor (lokacije dovozov, parkirišč, nakladalne rampe, ventilacijski sistemi ipd.).
V ureditvenem območju. velja – na podlagi pretežne namenske rabe – stanovanjsko naselje – II. stopnja varstva pred hrupom. Načrtovalec posega v prostor mora upoštevati, da se lahko na mejnem območju s Celjsko cesto pojavijo prekoračitve hrupa v primeru intenzivnega prometa.
IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI PO FUNKCIONALNIH ENOTAH
19. člen
Celotno ureditveno območje je zaradi posebnosti pri posegih v obstoječo grajeno strukturo in načrtovane vsebinske in arhitekturne posege razdeljeno na pet funkcionalnih enot. Zaradi vedutne izpostavljenosti območja ter njegovih mestotvornih značilnosti mora investitor pred izdelavo lokacijske dokumentacije za območje funkcionalne enote pridobiti celostno urbanistično-arhitektonsko rešitev ter pozitivno mnenje pristojne občinske službe.
20. člen
Ob splošnih regulacijskih elementih veljajo za posamezne funkcionalne enote (funkcionalno območje objekta označenega v grafični prilogi) še naslednje določitve:
F1 Stanovanjski blok
Tlorisni gabariti: Blok sestavljata dve enoti okvirnih tlorisnih dimenzij 35 m x 17 m, s poudarjenim vhodnim aneksom dimenzij 10 m x 3 m. Pri osnovnem objektu so dovoljena odstopanja od navedenih mer za + oziroma –1 m, pri vhodnem aneksu pa so lahko samo odstopanja od navedenih mer za maksimalno –2 m.
Veritkalni gabariti: Vmax = 15 m (višina kapi),
K +P+3 (+ mansarda)
Oblikovaje strehe: streha objekta bo oblikovana kot simetrična dvokapnica po vzoru na že realizirane stanovanjske objekte v okviru soseske, naklon strešin 30, kritina betonski strešnik v opečni ali temno rjavi barvi.
Možni posegi: V funkcionalni enoti se lahko poleg stanovanjskih funkcij umeščajo tudi poslovne funkcije v okviru pritlične etaže objekta.
Pri realizaciji objekta mora arhitektura upoštevati vzpostavitev zahtevanih horizontalnih in vertikalnih gabaritov – pri posegih je potrebno upoštevati gradbeno mejo in gradbeno linijo, ki določa tudi etapnost gradnje.
F2 Otroško igrišče
Možni posegi: Predvidena sta dva igrišča, in sicer igrišče za košarko in igrišče za odbojko.
F3 Trgovski center Katica
Veritkalni gabariti: Vmax = 12 m (višina kapi)
K + P + 2 + mansarda
Oblikovanje strehe: dvokapnica (obstoječa)
Možni posegi: V objektu so različni trgovski in gostinski lokali, servisi, poslovni prostori – pisarne, zastopstva, knjižnica itd.
Delež posameznih dejavnosti se lahko spreminja in se prilagaja ponudbi in povpraševanju, omejitve nastopajo pri vplivih na okolje, ker je pretežna namembnost celotnega območja stanovanjskega značaja. Gradbeni posegi v/na objekt se usklajujejo z načrtovalcem objekta in pristojno občinsko službo.
F4 Garažno-stanovanjska hiša in stanovanjski blok
Tlorisni gabariti: Stanovanjski blok in garažno-stanovanjski blok sestavljata po dve enoti okvirnih tlorisnih dimenzij 30 m x 17 m, s poudarjenim vhodnim aneksom dimenzij 10 m x 5 m. Pri vhodnem aneksu so dovoljena samo odstopanja od navedenih mer za maksimalno –2 m.
Veritkalni gabariti: Vmax = 15 m (višina kapi)
K + P + 3 (+ mansarda)
Oblikovaje strehe: streha objekta bo oblikovana kot simetrična dvokapnica po vzoru na že realizirane stanovanjske objekte v okviru soseske, naklon strešin 30, kritina betonski strešnik v opečni ali temno rjavi barvi.
Možni posegi: Objekt stanovanjski blok je namenjen stanovanjskim funkcijam, poleg tega pa je v okviru tlorisa kleti predvidena ureditev garažnih boksov za stanovalce.
Pri garažno stanovanjski hiši pa je ureditvi garažnih boksov namenjena dodatno še pritlična etaža objekta, pri čemer je z upoštevanjem konfiguracije terena urejen enostaven dovoz do obeh nivojev.
Pri stanovanjskem bloku je možno aktiviranje pritlične etaže za poslovne namene – za dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na okolje in ki servisirajo potrebe stanovalcev na obravnavanem območju.
Možna je etapna realizacija objekta po posameznih segmentih, ki sestavljajo stanovanjski blok oziroma garažno stanovanjsko hišo.
Etapnost novogradnje je določena v smeri od gradbene linije do gradbene meje. Prva etapa mora zajeti gradnjo objekta na jugozahodni strani.
V. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Zazidalni načrt “Katica“ je stalno na vpogled pri:
– Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec,
– Upravni enoti Slovenj Gradec.
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsa določila odloka o novelaciji zazidalnega načrta S – 8, SC 5 Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 8/90, z dne 16. 3. 1990).
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-043-009/99
Slovenj Gradec, dne 22. oktobra 2000.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.