Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4803. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Caltanissetti
4804. Sklep o postavitvi častnega konzula v Caltanissetti
4805. Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
4806. Sklep, št. 3/00 Pridružitvenega sveta Slovenija - EU o sprejemu določil in pogojev za sodelovanje Slovenije v programu skupnosti "Mladina"

MINISTRSTVA

4807. Odredba o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
4808. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
4809. Seznam zdravil, katerim se je spremenila ATC oznaka v letu 2000

USTAVNO SODIŠČE

4810. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru in s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru
4811. Odločba, da se člena 18 in 29.b ter drugi odstavek člena 29.c pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic razveljavijo, prvi odstavek člena 29.c tega pravilnika pa ni v neskladju z ustavo in zakonom
4812. Odločba o zavrnitvi sodbe Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 355/99-22 z dne 28. 1. 2000 v zvezi s sklepom Sveta krajevne skupnosti Sežana št. 137/99 z dne 6. 12. 1999
4813. Ugotovitev, da določbe 19. člena, prvega odstavka 21. člena, 23. člena in četrtega odstavka 24. člena zakona o računskem sodišču niso v neskladju z ustavo

BANKA SLOVENIJE

4814. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 18. do 24. 12. 2000

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4815. Sklep o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja
4816. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2000

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4817. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj naslednjim pravnim ali fizičnim osebam

OBČINE

Benedikt

4818. Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu - Vrtec Benedikt
4819. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Benedikt II

Bistrica ob Sotli

4820. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Bistrica ob Sotli

Brezovica

4821. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov
4822. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Brezovica
4823. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Brezovica
4824. Sklep o razrešitvi člana Občinske volilne komisije občine Brezovica
4825. Ugotovitev Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o prenehanju funkcije svetniku in ugotovitev prehoda funkcije na naslednjega svetnika iz liste kandidatov

Brežice

4826. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda "Letalski center Cerklje ob Krki"
4827. Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001

Cankova

4828. Odlok o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje in kombajne v Občini Cankova
4829. Spremembo in dopolnitev sklepa o imenovanju podžupana Občine Cankova

Črnomelj

4830. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2000

Dolenjske Toplice

4831. Sklep o povišanju cen vodooskrbe

Jesenice

4832. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

Kamnik

4833. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik v letu 2001

Lendava

4834. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za leto 2001

Litija

4835. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Hotič
4836. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Hotič

Medvode

4837. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990, za območje Občine Medvode (programska zasnova za rekonstrukcijo križišča Medvode "na klancu", cesta R1-211/212, km 1.790)

Mislinja

4838. Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine Mislinja
4839. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mislinja
4840. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Mislinja

Novo mesto

4841. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto
4842. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu
4843. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., Novo mesto
4844. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za ureditveni načrt športno-rekreacijskega parka Golf Otočec)

Podlehnik

4845. Odlok o spremembah odloka proračunu Občine Podlehnik za leto 2000
4846. Odlok o občinskih upravnih taksah Občine Podlehnik

Sodražica

4847. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2000
4848. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sodražica

Škofja Loka

4849. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 - individualne pobude, dopolnitev 2000
4850. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc
4851. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja Loka
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti