Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4843. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, stran 11840.

Na podlagi Uredb in navodil cen o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev, izdanih s strani Vlade Republike Slovenije in 39. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/00) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. redni seji dne 23. 11. 2000 sprejel
T A R I F N I P R A V I L N I K
za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun oskrbe z vodo iz sistemov, ki jih upravlja Javno podjetje Komunala Novo mesto (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) porabnikom na območju Mestne občine Novo mesto.
S pravilnikom se določajo tudi načela in kriteriji za uporabo obračunskih elementov in tarifnih postavk tako, da se uvaja varčevanje z vodo, racionalnejše izkoriščanje kapacitet naprav za oskrbo z vodo in zagotavlja ustrezen obseg sredstev za obratovanje in vzdrževanje sistemov ter pravočasno obnovo in razvoj.
2. člen
Pravilnik velja za porabnike vode, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna oskrbe z vodo morajo biti javno objavljene.
II. ELEMENTI OBRAČUNA IN TARIFNE POSTAVKE OSKRBE Z VODO
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– prispevek (ob prvi priključitvi),
– števnina,
– porabljena količina vode.
5. člen
Števnina je znesek, ki se mesečno zaračunava za pokrivanje stroškov redne menjave vodomernih naprav v enem menjalnem obdobju.
6. člen
Porabljena količina vode (m3) je na vodomeru registrirana količina v obračunskem obdobju.
--------------------------------------------------------------------------------
Vodomer      DN (mm) 20 25 40 50 80 100 150 50-k 80-k 100-k 150k
Nazivni pretokQn  (m3/h) 3,5  6 10 15 40  60 150  40  60   90  200
--------------------------------------------------------------------------------
– k – kombinirani vodomer
7. člen
Prispevek ob priključitvi je znesek, ki ga porabnik plača ob priključitvi na vodovodni sistem in pokriva del stroškov za obnovo in širitev vodovodnega omrežja.
8. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifni postavki za obračun prispevka v SIT,
– tarifna postavka za obračun števnine v SIT,
– tarifna postavka za obračun porabljene količine vode v SIT/m3.
9. člen
Znesek števnine v obračunskem obdobju dobimo kot zmnožek nazivnega pretoka vodomera in cene vode.
ŠTEVNINA = Qn (m3/h) × CENA VODE (SIT/m3) x obračunsko obdobje (mesec)
10. člen
Znesek za porabljeno količino vode se ugotavlja na osnovi odčitkov v priključek vgrajenega vodomera na začetku in ob koncu obračunskega obdobja.
11. člen
Obračunsko obdobje je časovni interval med dvema odčitavanjema v priključek vgrajenega vodomera. Pri porabnikih – fizičnih osebah – je letno najmanj eno obračunsko obdobje, pri porabnikih – pravne osebe – pa so najmanj štiri. Izvajalec javne službe lahko obračunava porabo pitne vode z akontacijami. Pri obračunu porabe pitne vode izvajalec javne službe uporablja zadnjo veljavno ceno, sprejeto v skladu s 13. členom tega tarifnega pravilnika.
Če v obračunskih obdobjih ni mogoče odčitati vodomera iz upravičenega razloga ali okvare, se obračuna povprečna porabljena količina vode v preteklem obračunskem obdobju oziroma na podlagi podatkov o povprečni porabi drugih primerljivih uporabnikov.
12. člen
Prispevek za priključitev na javno vodovodno omrežje se določi na osnovi povprečne možne porabe pitne in/ali tehnološke vode v l/s in na osnovi posameznih izlivov iz projektno-tehnične dokumentacije. Za izračun se uporabljajo naslednje formule:
V formulah uporabljeni izrazi pomenijo:
Qmax – maksimalna poraba vode
IE – iztočna enota (Iztočna enota je definirana kot seštevek vseh izlivov uporabnika. Posamezne vrednosti so prikazane v Prilogi 1, ki je sestavni del pravilnika)
P – prispevek za priključitev (priključnina)
Qp – povprečna poraba vode
C – cena za l/s, določena posebej za pitno vodo, tehnološko vodo in za vodo, porabljeno v stanovanjskih objektih, v stanovanjskih enotah v bloku, v počitniških hišicah in zidanicah.
Prispevek za stanovanjske objekte, stanovanjske enote v bloku, počitniške hišice in zidanice je fiksen in je določen v ceniku.
t – faktor istočasnosti se določi na podlagi projektne dokumentacije glede na namembnost objekta.
13. člen
Vse cene za tarifne postavke iz 6. člena tega tarifnega pravilnika so določene v veljavnem ceniku izvajalca javne službe, ki je sestavni del tega tarifnega pravilnika. Cenik potrdi ustrezen občinski ali z državnimi predpisi določen organ na predlog izvajalca javne službe.
14. člen
Tarifni pravilnik sprejme ustrezen občinski organ, veljati pa začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-23/2000-1200
Novo mesto, dne 23. novembra 2000.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.

AAA Zlata odličnost