Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4806. Sklep, št. 3/00 Pridružitvenega sveta Slovenija - EU o sprejemu določil in pogojev za sodelovanje Slovenije v programu skupnosti "Mladina", stran 11792.

Na podlagi 112. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino – v nadaljnjem besedilu: evropski sporazum (Uradni list RS -Mednarodne pogodbe, št. 13/97) in sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 18. seji dne 28. 9. 2000 se objavi
S K L E P, št. 3/00
Pridružitvenega sveta Slovenija – EU o sprejemu določil in pogojev za sodelovanje Slovenije v programu skupnosti “Mladina“
Besedilo sklepa Pridružitvenega sveta št. 3/00 z dne 29. 9. 2000 in prilog se v slovenskem besedilu glasi:
“PRIDRUŽITVENI SVET JE
ob upoštevanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani1 ter zlasti ob upoštevanju njegovega 106. člena,
ker:
1. skladno s 106. členom Evropskega sporazuma in Priloge XI Slovenija lahko sodeluje v okvirnih programih skupnosti, posebnih programih, projektih in drugih dejavnostih, med drugim na področju mladih,
2. pogoje in določbe za sodelovanje Slovenije pri teh dejavnostih določa Pridružitveni svet skladno s tem členom,
3. je Slovenija, po sprejetju sklepa št. 2/99 z dne 29. aprila 1999 Pridružitvenega sveta med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Slovenijo na drugi strani 1, sodelovala v programu Mladina za Evropo od 1. maja 1999 ter izrazila željo po sodelovanju v novem programu “Mladina”,
SKLENIL KOT SLEDI:
1. člen
Slovenija sodeluje v programu Skupnosti “Mladina” (v nadaljevanju “Program Mladina“) skladno s pogoji in določbami, določenimi v prilogah I in II, ki sta sestavni del tega sklepa.
2. člen
Ta sklep je veljaven v času trajanja Programa Mladina, z začetkom 1. januarja 2000.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Pridružitveni svet.
Podpisano v Bruslju, dne 29. septembra 2000.
za Pridružitveni svet
Predsednik
Alojz Peterle l. r.
                           PRILOGA I

    Pogoji in določbe sodelovanja Republike Slovenije
           v programu "Mladina"

1. Slovenija bo sodelovala v dejavnostih programa "Mladina" (v
nadaljevanju: "Program") in bo, če ta sklep ne določa drugače,
pri tem upoštevala cilje, merila, postopke in roke, ki jih določa
sklep št. 1031/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13.
aprila 2000, s katerim se uvede program Skupnosti "Mladina"(1)
((1) OJ L117, 18. 5. 2000, str. 1)

2. Skladno s pogoji iz 5. člena Sklepa št. 1031/2000/ES in
določbami v zvezi z odgovornostjo držav članic in komisije glede
nacionalnih agencij za program "Mladina", ki jih je sprejela
komisija, bo Slovenija oblikovala ustrezno strukturo za usklajeno
izvajanje dejavnosti programa na nacionalni ravni ter sprejela
ukrepe, potrebne za zagotovitev ustreznega financiranja te
agencije, ki bo za svojo dejavnost prejela nepovratna programska
sredstva. Slovenija bo storila vse potrebno za učinkovito vodenje
programa na nacionalni ravni.

3. Slovenija bo za sodelovanje v programih vsako leto plačala
prispevek v splošni proračun Evropske unije skladno s postopkom,
ki je opisan v Prilogi II.

Pridružitveni svet ima pravico, da ta prispevek prilagodi in se
tako izogne proračunskemu neskladju pri izvajanju programov, če
je to potrebno zaradi upoštevanja razvoja programa ali
absorpcijske sposobnosti Slovenije.

4. Za predložitev, ocenjevanje in izbiro predlogov slovenskih
ustanov, organizacij in posameznikov, upravičenih do sodelovanja,
veljajo enaki pogoji kot za ustanove, organizacije in posameznike
iz skupnosti, ki so upravičeni do sodelovanja.

Skladno z ustreznimi določbami Sklepa št. 1031/2000/ES lahko
komisija pri imenovanju neodvisnih strokovnjakov, ki ji bodo
pomagali pri ocenjevanju projektov, upošteva slovenske
strokovnjake.

5. Da bi programom zagotovili dimenzijo skupnosti, bo moral za
upravičenost do finančne podpore skupnosti v projektih in
dejavnostih sodelovati vsaj en partner iz ene od držav članic
skupnosti.

6. Za decentralizirano upravljanje dejavnosti kot tudi za
finančno podporo dejavnostim nacionalne agencije, ustanovljene
skladno z 2. točko, bodo Sloveniji dodeljena sredstva na podlagi
razčlembe proračuna za letni program, sprejetega na ravni
skupnosti, ter prispevka Slovenije k programu. Najvišji znesek
finančne podpore dejavnostim nacionalne agencije ne sme preseči
50% proračuna delovnega programa nacionalne agencije.

7. Države članice skupnosti in Slovenija bodo v okviru veljavnih
določb storile vse potrebno za zagotavljanje prostega gibanja in
bivanja mladih in drugih upravičencev, ki se gibljejo med
Slovenijo in državami članicami skupnosti zaradi sodelovanja v
dejavnostih, opredeljenih v tem sklepu.

8. Dejavnosti, opredeljene v tem sklepu, bodo v Sloveniji
oproščene posrednih davkov, carin, prepovedi in omejitev pri
uvozu in izvozu blaga in storitev, namenjenih uporabi v okviru
teh dejavnostih.

9. Brez poseganja v odgovornosti Komisije Evropskih skupnosti in
Računskega sodišča Evropskih skupnosti v zvezi s spremljanjem in
ocenjevanjem programa skladno s 13. členom Sklepa št.
1031/2000/ES, bo zagotovljeno stalno spremljanje sodelovanja
Slovenije v programih na partnerski podlagi med Komisijo
Evropskih skupnosti in Slovenijo. Slovenija bo komisiji pošiljala
ustrezna poročila in sodelovala pri drugih dejavnostih, ki jih bo
v zvezi s tem določila skupnost.

10. Skladno s finančnimi uredbami skupnosti bodo pogodbeni
dogovori, sklenjeni s slovenskimi subjekti ali ki jih bodo
sklenili slovenski subjekti, določili nadzor in revizijo, ki ju
morata izvajati komisija in Računsko sodišče sama ali po njunem
pooblastilu. Finančna revizija se lahko opravi zaradi nadzora nad
prihodki in odhodki omenjenih subjektov v zvezi s pogodbenimi
obveznostmi do skupnosti. V duhu sodelovanja in vzajemne koristi
bodo pristojne slovenske oblasti zagotovile vso primerno in
razpoložljivo pomoč, ki bi bila v takšnih razmerah potrebna ali
koristna za opravljanje takšnega nadzora in revizije.

Določbe, ki urejajo obveznosti držav članic in komisije glede
nacionalnih agencij za program "Mladina", ki jih je sprejela
komisija, bodo veljale za odnose med Slovenijo, komisijo in
slovensko nacionalno agencijo. V primeru nepravilnosti,
malomarnosti ali goljufije, ki bi bremenila slovensko nacionalno
agencijo, bodo za nepovrnjena sredstva odgovarjale slovenske
oblasti.

11. Brez poseganja v postopke iz 8. člena Sklepa št.
1031/2000/ES, bodo predstavniki Slovenije sodelovali kot
opazovalci v programskem odboru glede točk, ki se nanašajo nanje.
Glede drugih točk se bo odbor sestal brez predstavnikov
Slovenije, kar velja tudi za glasovanje.

12. Pri stikih s komisijo glede prijavnih postopkov, pogodb in
poročil, ki jih je treba predložiti, ter drugih administrativnih
zadevah v zvezi s programi, se uporablja enega od uradnih jezikov
skupnosti.

13. Skupnost in Slovenija lahko kadarkoli prekineta dejavnosti po
tem sklepu na podlagi dvanajstmesečne pisne odpovedi. Projekti in
dejavnosti, ki potekajo ob prekinitvi, se nadaljujejo do
zaključka pod pogoji, določenimi v tem sklepu.

                           PRILOGA II

    Finančni prispevek Republike Slovenije za Program

1. Finančni prispevek, ki ga mora Slovenija leta 2000 vplačati v
proračun Evropske unije za sodelovanje v Programu, bo znašal
619.000 EUR.

Prispevek, ki ga bo Slovenija plačala za naslednja leta
Programa, bo Pridružitveni svet določil v letu 2000.

2. Slovenija bo plačala zgoraj omenjeni prispevek delno iz
slovenskega državnega proračuna in delno iz slovenskega
nacionalnega programa PHARE. Odvisno od posebnega programskega
postopka PHARE, bodo potrebna sredstva PHARE nakazana Sloveniji
skladno s posebnim finančnim memorandumom. Ta sredstva bodo
skupaj z deležem iz slovenskega državnega proračuna predstavljala
slovenski nacionalni prispevek, iz katerega se bodo izvrševala
plačila v okviru letnih zahtevkov za sredstva, zagotovljenih s
strani komisije.

3. Zahtevki za sredstva PHARE bodo izdani skladno z naslednjim
načrtom:

- 329.660 EUR kot prispevek za Program v letu 2000.

- preostali delež prispevka Slovenije bo pokrit iz slovenskega
državnega proračuna.

4. Uporabljala se bo finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki
velja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1), zlasti za
upravljanje s prispevkom Slovenije.
((1) OJ L 356, 31. 12. 1977, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje
spremenjena z uredbo (ES) št. 2779/98 (OJ L 347, 23. 12. 1998,
str. 3).)

Potne stroške in stroške bivanja, ki jih imajo slovenski
predstavniki in strokovnjaki kot opazovalci zaradi sodelovanja
pri delu odborov, omenjenih v 11. točki Priloge I, ali na drugih
sestankih v zvezi z izvajanjem Programa, komisija povrne na enak
način in po postopkih, ki veljajo za nevladne strokovnjake držav
članic Evropske unije.

5. Po nastopu veljavnosti tega sklepa in v začetku vsakega
naslednjega leta bo komisija Sloveniji poslala zahtevek za
sredstva, ki bodo ustrezala njenemu prispevku za Program.

Prispevek se določi v evrih in ga je treba plačati na evro
bančni račun komisije.

Slovenija bo plačala svoj prispevek skladno z zahtevkom za
sredstva:

 - do 1. maja del, ki se financira iz državnega proračuna, pod
pogojem, da komisija pošlje zahtevek za sredstva pred 1. aprilom,
če pa je zahtevek za sredstva poslan kasneje, pa najkasneje mesec
dni potem, ko je ta poslan;

 - do 1. maja del, ki se financira iz programa PHARE, pod
pogojem, da so bili ustrezni zneski nakazani Sloveniji do tega
dne ali najkasneje 30 dni potem, ko so bili zneski poslani
Sloveniji.

Za vsako zamudo pri plačilu prispevka plača Slovenija obresti na
neplačani znesek po datumu zapadlosti. Uporablja se obrestna mera
Evropske centralne banke za poslovanje v evrih na dan zapadlosti
prispevka v plačilo, povečana za 1,5 odstotnih točk."

Št. 920-00-78/00
Ljubljana, dne 25. oktobra 2000.
Vlada Republike Slovenije
Generalna sekretarka
dr. Verica Trstenjak l. r.
1 OJ L 51, 26. 2. 1999, str. 3
1 OJ L 256, 1. 10. 1999, str. 69

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti