Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4839. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mislinja, stran 11825.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Mislinja na 20. seji dne 8. 11. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Mislinja
1. člen
V statutu Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 20/00 - prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 4. člena doda nova, peta alinea, ki glasi:
– pečat okrogle oblike premera 35 mm, z napisom “OBČINA MISLINJA“ ob gornjem robu pečata, ob spodnjem robu je napis “NADZORNI ODBOR“, v sredini pečata je grb Občine Mislinja.
2. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da glasi:
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Odločitve sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če zakon ne določa drugačno večino.
3. člen
Tretji odstavek 34. člena se spremeni tako, da glasi:
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora Republike Slovenije, mu mandat preneha z dnem razrešitve.
4. člen
V 36. členu se v drugem stavku prvega odstavka za besedo “občanov“ doda besedilo “najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji“.
5. člen
Tretji odstavek 62. člena se spremeni tako, da glasi: Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
6. člen
V prvem odstavku 66. člena se besedi “ z odlokom“ nadomestita z besedama “s statutom“.
7. člen
V prvem odstavku 121. člena se besede, “v uradnem glasilu občine“ nadomestijo z besedami “v Uradnem listu Republike Slovenije“.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013-01/1995
Mislinja, dne 5. decembra 2000.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

AAA Zlata odličnost