Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4844. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za ureditveni načrt športno-rekreacijskega parka Golf Otočec), stran 11843.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 17. seji dne 29.6.2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za ureditveni načrt športno-rekreacijskega parka Golf Otočec)
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99 in 63/99), za območje Mestne občine Novo mesto – v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov; glede na predlagano ureditev golf igrišča Otočec, ureditev obstoječega konjeniškega centra ter ureditev gostinskih in nočitvenih kapacitet v Gradu Struga.
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
Predmet sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov je sprememba namenske rabe prostora za izgradnjo golf igrišča Otočec in sicer gozdnih in kmetijskih zemljišč v rekreativne površine ter sprememba namembnosti obstoječega kompleksa Gradu Struga, kjer so poleg ureditve obstoječega konjeniškega centra uredijo tudi nočitvene in gostinske kapacitete.
Območje, za katerega se pripravi programska zasnova za UN športno-rekreacijskega parka golf Otočec v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, se nahaja JV od reke Krke, vzhodno od lokalne ceste L295230 Struga-Otočec, severno od regionalne ceste R2-419 Novo mesto – Šentjernej, na skrajnem JV delu pa sega do meje občine Šentjernej oziroma do območja Kremen ob Žerjavinskem potoku. V večjem delu so to gozdna zemljišča, na skrajnem vzhodnem delu pa so tangirana tudi najboljša kmetijska zemljišča.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev
Dopolnijo se sledeče prostorske sestavine občinskih planskih aktov:
A. Tekstualni del:
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine
Dolgoročni plan se dopolni v poglavju 3.5. RAZVOJNE USMERITVE V PROSTORU IN VARSTVO OKOLJE, podpoglavje 3.5.1. Poselitev in organizacija dejavnosti v prostoru, točka c) Operativne usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru.
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana občine
Srednjeročni družbeni plan se dopolni v poglavjih:
6.4. NAČINI UREJANJA PROSTORA
6.5. SEZNAM POSEGOV NA 1. OBMOČJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
6.6. KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAMSKE ZASNOVE; doda se
Programska zasnova za ureditveni načrt športno-rekreacijskega parka golf Otočec
B. Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu planu občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto:
Kartografski del na kartah TK 1 : 25000
– Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev
– Zasnova naravne in kulturne dediščine
– Zasnova načinov urejanja
– Zasnova rekreacije v naravnem okolju
Kartografska dokumentacija:
list PKN 1:5000 NM-29
Strokovne podlage:
Ob upoštevanju in proučitvi obstoječih strokovnih podlag ter predhodno opravljenih študij, raziskav, evidenc o prostoru in na podlagi podatkov investitorja se v skladu s 35. členom Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), pripravijo strokovne podlage za programsko zasnovo, ki vsebujejo analize prostora in možne prostorske rešitve z naslednjo vsebino:
– Meja območja in obodna parcelacija
– Organizacija dejavnosti
– Namenska raba površin
– Zasnova infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav
– Usmeritve za izvajanje urbanističnih in gradbeno-tehničnih obrambno zaščitnih ukrepov
– Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
– Usmeritve zavarovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
– Predlog strokovno najprimernejše zaporednosti izvajanja posegov
Strokovne podlage se grafično prikažejo na kartah v merilih 1 : 1000, 1 : 2000 ali 1 : 5000.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine:
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), Zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85) in sicer pripravi se:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto.
– Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu,
Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se pripravi s smiselnim upoštevanjem 39. člena Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list RS, št. 20/85).
– Programska zasnova za ureditveni načrt športno-rekreacijskega parka golf Otočec.
Programska zasnova za ureditveni načrt se kot sestavina srednjeročnega družbenega plana občine pripravi v skladu z 38. in 39. členom navedenega Navodila in bo obravnavala izgradnjo golf igrišča, ureditev in dograditev obstoječega konjeniškega centra Struga ter prenovo gradu Struga v smislu zagotovitve nočitvenih in gostinskih kapacitet s spremljajočimi dejavnostmi (savne, fitnes…)
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Izvajalec strokovnih aktivnosti za pripravo programske zasnove za UN športno-rekreacijskega parka golf Otočec in izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v zvezi s tem:
TOPOS, d.o.o., na predlog investitorja.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja dokumenta:
Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in skupnosti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Ljubljana, Dunajska 56, Ljubljana – za področje kmetijstva in gozdarstva,
2. Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto – za področje gozdarstva,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo narave, Izpostava Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto – za področje vodnega gospodarstva,
4. Ministrstvo za okolje in prostor RS Ljubljana, Uprava za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana – za področje varovanja okolja,
5. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino Ljubljana, Cankarjeva 5, Ljubljana – za področ je varstva kulturne dediščine,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave Ljubljana, Vojkova 1a, Ljubljana – za področje varstva naravne dediščine,
7. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto, za področje varstva naravne in kulturne dediščine,
8. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS Ljubljana, Kotnikova ulica 5, Ljubljana – za področje rudarstva in energetike,
9. EGS – RI, d.d., Vetrinjska 2, Maribor – za področje prenosa električne energije,
10. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Ljubljana, Tržaška 19 – za področje prometa in zvez,
11. Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije
12. Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana – za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina,
13. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za civilno obrambo Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26 – za področje obrambe in zaščite,
14. JP Komunala Novo mesto, Rozmanova 2, Novo mesto – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
15. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve, Seidlova cesta 1, Novo mesto – za področje javnih poti,
16. Cestno podjetje Novo mesto, Področje vzdrževanje cest, Ljubljanska 47, Novo mesto – za področje lokalnih cest,
17. TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,
18. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto
19. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
20. Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska 47, Ljubljana – za področje poselitve,
21. Druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se nahajajo na območju obdelave s programsko zasnovo.
Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati v fazi izdelave strokovnih podlag pogoje, ki jih mora izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine upoštevati pri pripravi le-teh. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev.
Pogoje morajo podati v 30 dneh od zahteve. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo. Če jih posredujejo po preteku roka, pa bi v zvezi s tem za izdelovalca nastali stroški, gredo le-ti v breme organizacije oziroma organa, ki jih je povzročil.
V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
– S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po sprejetju programa priprave oziroma po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Strokovne podlage za programsko zasnovo izdelovalec pripravi v 30 dneh po podpisu pogodbe in pridobi predhodne pogoje soglasodajalcev.
– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v petih mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem sprememb in dopolnitev planskih aktov občine,
– Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v roku 8 dni po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in v prostorih KS Brusnice in KS Otočec.
– V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava v Krajevni skupnosti Brusnice in v Krajevni skupnosti Otočec.
– V času javne razgrnitve osnutek dokumenta obravnava tudi občinski svet občine in naj poda svoje pripombe.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
– Po preteku javne razgrnitve osnutka dokumenta izdelovalec pripravi predlog stališčdo pripomb v 15 dneh po prejetju pripomb s strani občinske strokovne službe, ki vodi postopek.
– Občinski svet obravnava stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka na podlagi poročila župana oziroma občinske strokovne službe in jih sprejme s sklepom.
– Po sprejemu stališčdo pripomb občinska strokovna služba in izdelovalec v roku 50 dni poskrbita za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine oziroma za dopolnitve in popravke tistih njunih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi, izdelovalec pa na tako dopolnjen osnutek pridobi soglasja sodelujočih organov, organizacij in skupnosti iz 4. člena tega programa.
– Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta posreduje župan občine na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
– Po prejemu sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana župan občine posreduje usklajeni dopolnjeni osnutek kot predlog na občinski svet s predlogom, da o predmetnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov občine razpravlja in jih sprejme z odlokom.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov v okviru katerih se pripravi programska zasnova za UN športno-rekreacijski park golf Otočec zagotovi sredstva KRKA ZDRAVILIŠČA, d.o.o.
7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnevom sprejetja na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-03-12/2000-1200
Novo mesto, dne 29. junija 2000.
Požupanja
Mestne občine Novo mesto
Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost