Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4846. Odlok o občinskih upravnih taksah Občine Podlehnik, stran 11846.

Na podlagi 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/49, 14/95, 26/97 ter odločb US RS, št. 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 14/97), 1., 3. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 15. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Podlehnik na 12. redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah Občine Podlehnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske upravne takse (v nadaljnjem besedilu: takse), za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh za taksne zavezance in višino ter način plačila taks. Višina takse je določena v tarifni prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo takse je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, soglasja, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih občinske uprave. Takse se smejo zaračunati samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v tarifi občinskih upravnih taks.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na zahtevo katerih se opravijo dejanja predvidena v taksni tarifi.
5. člen
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, kot jih določa zakon o upravnih taksah.
Za spise in dejanja v postopkih, ki se uvedejo po uradni dolžnosti, se v postopku na prvi stopnji ne plača taksa.
III. DOLOČITEV OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS
6. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka znaša 15 tolarjev in se tekoče usklajujejo z višino vrednosti točke, določene za republiške upravne takse po zakonu o upravnih taksah, ki jih objavlja Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednosti točke, ki velja na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS
7. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini takrat. Ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
– za vloge takrat, ko se izročijo, če so dane na zapisnik pa takrat, ko se sestavi zapisnik,
– za odločbe, soglasja, dovoljenja in druge listine takrat, ko se vloži zahteva naj se izdajo,
– za upravna dejanja takrat, ko se vloži zahteva naj se opravijo.
8. člen
Naravnost od strank se ne sme sprejeti vloga ali zahteva, za katero ni bila plačana taksa.
Če prispe vloga po pošti, se pošlje taksnemu zavezancu pisni opomin, naj v 10 dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
Pristojni organ vzame v postopek tudi vlogo in zahtevek za katero ni bila plačana taksa ali je bila plačana v premajhnem znesku, vendar odločbe oziroma drugega akta ne vroči stranki, preden ta ne plača takse po opominu.
9. člen
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse ali premalo plača takso, pristojni organ vzame v postopek tudi taksno vlogo, vendar odločbe oziroma druge listine ni mogoče vročiti stranki, preden ne plača takse po opominu.
10. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti, kot jih imajo slovenski državljani.
11. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bilo potrebno plačati ali je plačal višjo takso, kot je določena v taksni tarifi, ima pravico do povračila celotnega oziroma dela preveč plačane takse na podlagi pisnega zahtevka.
12. člen
Prihodki od taks so prihodek Občine Podlehnik.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Za spise in dejanja, za katere je nastala taksna obveznost do uveljavitve tega odloka, se plača taksa po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
14. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan občine oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
15. člen
Za vsa ostala določila, ki jih ta odlok ne vsebuje, velja zakon o upravnih taksah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 8/00).
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Videm (Uradni list RS, št. 15/98).
Podlehnik, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.
             TAKSNA TARIFA

            (povzetek iz ZUT)


              I. Vloge

                          Takse v točkah

             Tarifa št. 1

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, če ni v tej
tarifi predpisana kakšna druga taksa           50 točk

Opomba: Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva
taksni zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.

             Tarifa št. 2

Za pritožbo oziroma ugovor zoper odločbo
ali sklep, izdan v upravni stvari            200 točk


              II. Odločbe

             Tarifa št. 3

Za vse odločbe za katere ni predpisana
posebna taksa                      200 točk

Opomba: Če se izda ena odločba na zahtevo več oseb, se plača
taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se
odločba vroči; za odločbo o pritožbah se ne plača taksa.


             III. Potrdila

             Tarifa št. 3

Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi
uradnih evidenc, če ni s to tarifo ali zakonom
drugače določeno                     10 točk

Za potrdila, izdana na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka, če ni s to tarifo
ali zakonom drugače določeno               50 točk


       VI. Takse s področja prometa in zvez

Za izdajo dovoljenj in soglasij v zvezi z ukrepi za varstvo
javnih cest in prometa na njih:

             Tarifa št. 30

Za delno zaporo občinske ceste za primer:

Zaradi izvajanja del na občinski cesti          20 točk

Zaradi izvajanja prireditev na občinski cesti      200 točk

Za popolno zaporo občinske ceste za primer:

Zaradi izvajanja del na občinski cesti          200 točk

Zaradi izvajanja prireditev na občinski cesti      400 točk


              XV. Razno

             Tarifa št. 98

Za opomin za plačilo takse se plača od zneska neplačane takse:

do 750 točk                       150 točk

nad 750 točk do 7500 točk                500 točk

nad 7500 točk                     1.500 točk


AAA Zlata odličnost