Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4830. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2000, stran 11819.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na 18. redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 24/00) se spremeni 2. člen odloka, ki glasi:
“Proračun Občine Črnomelj za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------
A)  bilanca prihodkov in odhodkov:
I.  skupaj prihodki             1.614.816.661
II.  skupaj odhodki             1.599.916.661
III. proračunski presežek (I.-II.)       14.900.000
-----------------------------------------------------------
B)  račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  prejeta vrač. danih posojil in prodaja
   kapit. deležev               2.600.000
V.  dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                       –
VI.  prejeta minus dana posojila in sprem.
   kapit. deležev (IV. - V.)          2.600.000
VII. skupni presežek - prihodki minus
   odhodki ter saldo prejetih in danih
   posojil (I.+IV.) - (II.+V.)        17.500.000
-----------------------------------------------------------
C)  račun financiranja:
VIII. zadolževanje proračuna           31.000.000
IX.  odplačilo dolga              48.500.000
X.  neto zadolževanje (VIII. - IX.)     - 17.500.000
XI.  povečanje sredstev na računih (VII. - X.)      –
-----------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Črnomelj so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja. Odhodki in drugi izdatki proračuna so po uporabnikih izkazani v posebnem delu tega proračuna.“
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2000.
Št. 403-02-5/99
Črnomelj, dne 1. decembra 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost