Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4826. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda "Letalski center Cerklje ob Krki", stran 11815.

Na podlagi 18., 20. in 24. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), določil zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93-70/97) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 8. izredni seji dne 27. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda “Letalski center Cerklje ob Krki”
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S ciljem zagotavljanja pogojev za razširitev prometne povezanosti regije, obogatitve turistične ponudbe, razvoja športnega letalstva ter letalskega izobraževanja, se s tem odlokom ustanavlja javni gospodarski zavod Letalski center Cerklje ob Krki (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
3. člen
S tem odlokom ustanovitelj določa:
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– pravice ustanovitelja,
– sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda ter vire, načine in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu ter odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– akte zavoda,
– prehodne in končne določbe.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je Letalski center Cerklje ob Krki. Skrajšano ime zavoda je LC Cerklje ob Krki.
Sedež zavoda je v Cerkljah ob Krki 2a, pošta Cerklje ob Krki.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod v javnem interesu zaradi zadovoljevanja javnih potreb upravlja z nepremičninami vojaškega letališča Cerklje ob Krki po pogodbi med zavodom in Ministrstvom za obrambo RS. Zavod v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
I.
– K/70.320 – Upravljanje z nepremičninami po pogodbi
– I/63.230 – Druge dejavnosti v zračnem prometu
II.
– I/62 – Zračni promet
– I/62.100 – Zračni promet na rednih linijah
– I/62.200 – Izredni zračni promet
Zavod bo upravljanje z nepremičninami po pogodbi ter dejavnost obratovanja in vzdrževanja civilnega dela letališča opravljal kot javno službo.
Zavod lahko opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje prej navedenih dejavnosti, vendar tako, da se najprej zagotovi nemoteno opravljanje temeljnih dejavnosti in da se ne omejuje osnovni namen objekta in naprav, s katerimi se v javnem interesu zaradi zadovoljevanja javnih potreb zagotavlja letališke in druge storitve.
Pod pogoji določenimi v 7. členu tega odloka bo zavod omogočil izvajalcem civilne letalske dejavnosti opravljanje:
– dejavnosti letalske šole,
– razvoja športnega letalstva v vseh disciplinah,
– letalskih storitev za turistično promocijo in razvoj turizma v Občini Brežice in regiji,
– redni in izredni prevoz potnikov in tovora v domačem in mednarodnem prometu,
– pregledovanje in servisiranje letal in letalskih motorjev in
– druge dejavnosti povezane z letalskim pristaniščem.
6. člen
Zavod opravlja dejavnosti iz prejšnjega člena na način in pod pogoji, ki jih za opravljanje posamezne dejavnosti določajo zakoni in drugi predpisi.
7. člen
Zavod zagotavlja enakovredne in enakopravne pogoje za izvajanje letalske dejavnosti na civilnem delu letališča Cerklje ob Krki za vse izvajalce civilne letalske dejavnosti (aeroklubi, društva, firme).
Zavod s soglasjem Ministrstva za obrambo RS sklepa s posameznim izvajalcem civilne letalske dejavnosti pogodbo, ki opredeljuje medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri uporabi letališča Cerklje ob Krki.
V primeru prenehanja delovanja zavoda oziroma v primeru preoblikovanja zavoda v gospodarsko družbo prenehajo vsa pogodbena razmerja z zavodom.
Izvajalci civilne letalske dejavnosti lahko izvajajo le tiste letalske dejavnosti na letališču Cerklje ob Krki, za katere izpolnjujejo vse predpisane pogoje in za katere so pridobili dovoljenje zavoda.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– upravni odbor,
– direktor,
– vodja letalske dejavnosti,
– strokovni svet.
9. člen
Zavod upravlja devetčlanski upravni odbor s pristojnostmi določenimi z zakonom in statutom zavoda.
Upravni odbor se sestoji iz predstavnikov ustanovitelja, predstavnika Ministrstva za obrambo RS, predstavnika Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, Predstavnika Krajevne skupnosti Skopice in predstavnikov izvajalcev civilne letalske dejavnosti na civilnem delu letališča Cerklje ob Krki. Člane upravnega odbora imenujejo:
– Občinski svet občine Brežice štiri predstavnike,
– župan občine Brežice enega predstavnika,
– Ministrstvo za obrambo RS enega predstavnika,
– Krajevna skupnost Cerklje ob Krki enega predstavnika,
– Krajevna skupnost Skopice enega predstavnika,
– izvajalci civilne letalske dejavnosti enega predstavnika.
10. člen
Predsednika upravnega odbora zavoda volijo člani med seboj. Mandat članov upravnega odbora zavoda in predsednika traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja oziroma izvolitve.
11. člen
Upravni odbor zavoda obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte zavoda po poprejšnjem soglasju ustanovitelja,
– program dela zavoda po poprejšnjem soglasju ustanovitelja,
– poročila o izvajanju programa dela po poprejšnjem soglasju ustanovitelja,
– finančni načrt in zaključni račun po poprejšnjem soglasju ustanovitelja,
– imenuje in razrešuje direktorja po poprejšnjem soglasju ustanovitelja,
– obravnava pobude strokovnega sveta zavoda in izvajalcev civilne letalske dejavnosti ter o njih sklepa,
– s soglasjem Ministrstva za obrambo RS sklepa pogodbe z izvajalci civilne letalske dejavnosti glede uporabe letališča Cerklje ob Krki,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
12. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktorja po z zakonom in statutom zavoda določenem postopku imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja. Direktor mora izpolnjevati pogoje določene s statutom zavoda.
13. člen
Strokovno delo, ki se nanaša na letalsko in s tem neposredno povezano dejavnost zavoda, vodi in je odgovoren za strokovnost delovanja: strokovni vodja – vodja letalske dejavnosti.
14. člen
Vodjo letalske dejavnosti po s tem odlokom in statutom zavoda določenem postopku imenuje in razrešuje upravni odbor.
15. člen
Vodja letalske dejavnosti mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednješolska izobrazba,
– učitelj motornega letenja (zaželena je licenca poklicnega pilota),
– organizacijske sposobnosti,
– pasivno znanje angleškega jezika.
Vodja letalske dejavnosti je pomočnik in namestnik direktorja zavoda.
16. člen
Vodja letalske dejavnosti lahko opravlja tudi funkcijo direktorja.
V primeru prejšnjega odstavka tega člena se za vodjo letalske dejavnosti smiselno uporabljajo določbe 12. člena.
17. člen
Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja strokovnega dela letališke dejavnosti zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, daje mnenja in predloge glede dela in pogojev za razvoj letališke dejavnosti ter opravlja druge s statutom zavoda določene naloge.
18. člen
Strokovni svet zavoda sestavlja devet članov in sicer:
– predstavnik ustanovitelja,
– direktor zavoda po položaju,
– vodja letalske dejavnosti po položaju,
– predstavnik Ministrstva za obrambo RS,
– pet članov izvajalcev civilne letalske dejavnosti, ki se imenujejo v skladu z določbami statuta zavoda.
V. PRAVICE USTANOVITELJA
19. člen
Ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda:
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– daje soglasje k statutu zavoda in njegovim statusnim spremembam,
– daje soglasje k notranji organizaciji zavoda ter številu in vrsti delovnih mest,
– daje soglasje k programom dela zavoda,
– daje soglasje k najemanju posojil, ki niso predvidena ali presegajo določen znesek,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– daje soglasje k izbiri podizvajalcev in pogodbam z njimi,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA TER VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
20. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda v višini 500.000 tolarjev zagotovi ustanovitelj.
Ustanovitelj ne zagotavlja sredstev iz proračuna za financiranje gospodarskega javnega zavoda, ker se z njim zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki so določljivi in njihova uporaba izmerljiva.
21. člen
Zavod pridobiva sredstva za delovanje izključno iz virov, ki se zagotavljajo v okviru zavoda z zaračunavanjem storitev ter drugih virov, določenih z zakonom.
Izjemoma lahko zavod pridobi sredstva iz proračuna ustanovitelja, če s posebnim sklepom tako odloči občinski svet in so ta sredstva vključena v letni proračun.
VII. NAČINI RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI TER NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
Morebitno izgubo zavoda pokriva zavod iz svojih sredstev.
Kolikor obstaja nevarnost, da zavod ne pokrije izgube na način iz drugega odstavka tega člena, ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda zaradi prenehanja pogojev za delovanje.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
23. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun brez omejitev.
Morebitno izgubo zavoda pokriva zavod iz svojih sredstev.
Kolikor obstaja nevarnost, da zavod ne pokrije izgube na način iz drugega odstavka tega člena, ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda zaradi prenehanja pogojev za delovanje.
Ustanovitelj ne prevzema odgovornosti za obveznosti zavoda.
Ustanovitelja v razmerju do zavoda zastopa župan.
IX. AKTI ZAVODA
24. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme upravni odbor s soglasjem ustanovitelja, ter druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti upravnega odbora oziroma direktorja zavoda.
Naloge in pristojnosti organov zavoda se opredelijo v statutu zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Upravni odbor zavoda se imenuje najkasneje v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Upravni odbor je dolžan najkasneje v roku 3 mesecev po imenovanju sprejeti statut zavoda.
26. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdlje za obdobje šestih mesecev, imenuje župan vršilca dolžnosti direktorja, kateri je dolžan ukreniti vse potrebno za vpis zavoda v sodni register ter za začetek dela poslovanja in opravljanja vseh strokovnih nalog iz tega področja.
Župan določi vršilca dolžnosti direktorja s sklepom.
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 344-2/00
Brežice, dne 27. novembra 2000.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost