Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4835. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Hotič, stran 11820.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Hotič je Svet krajevne skupnosti Hotič na seji dne 3. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Hotič
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Hotič, ki obsega naslednje vasi: Bitiče, Jesenje, Konj, Spodnji Hotič, Zapodje in Zgornji Hotič se uvede samoprispevek v denarju za sofinanciranje izvajanja sprejetih programov dela na območju Krajevne skupnosti Hotič.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let in sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za:
– izgradnjo kanalizacije,
– razširitev in vzdrževanje javne razsvetljave,
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest in poti,
– razširitev in vzdrževanje ostale infrastrukture ter objektov v Krajevni skupnosti Hotič.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Hotič, in sicer:
1. Zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila plač, pokojnine ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 1% od neto plače oziroma nadomestila;
2. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 1% mesečno od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje;
3. zavezanci, katerim se davek odmerja od dopolnilne dejavnosti po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
4. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljeno storitev ali avtorskih honorarjev po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
5. zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti po stopnji 1% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč;
6. 15.000 SIT letno lastniki vikendov ter drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega bivališča v KS Hotič (vrednost se bo usklajevala z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil ali pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS. Lastniki vikendov in drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Hotič, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto. KS Hotič jim pošlje položnico dvakrat letno, in sicer v juniju in v decembru.
Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu odtegnjenega samoprispevka navesti podatke za katere zavezance je znesek plačan. Če je zavezancev več, je izplačevalec dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki KS Hotič. Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti samoprispevka v roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov občanov. Izterjavo bo opravila pristojna izpostava DURS.
Zavezancem se samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
7. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal Svet krajevne skupnosti Hotič, ki je odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
Po izteku obdobja, za katero se uvede samoprispevek, se sestavi zaključni račun in se predloži v obravnavo na zboru krajanov.
8. člen
Samoprispevek se nakazuje na posebni račun št. 50150-842-060-0082042 na naslov Krajevna skupnost Hotič – za krajevni samoprispevek.
9. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Hotič, dne 6. decembra 2000.
Predsednica
Sveta krajevne skupnosti Hotič
Marjetka Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost