Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4849. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 - individualne pobude, dopolnitev 2000, stran 11850.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), na podlagi določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97) je Občinski svet občine Škofja Loka na 13. seji dne 16. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 – individualne pobude, dopolnitev 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99) in srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89, Uradni list RS, št. 47/93, 13/99, 43/99) za območje novo nastale Občine Škofja Loka, s sestavinami navedenimi v členih tega odloka, ki se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe prostora – širitev ureditvenih območij naselij in določitev posameznih stavbnih zemljišč,
– na male hidroelektrarne.
DOLGOROČNI PLAN
2. člen
Poglavju 7.2. ZASNOVA POSELITVE IN UREJANJE PROSTORA se točki 7.2.11. RABA PROSTORA, USKLADITEV doda naslednja vsebina:
površina stavbnih zemljišč se poveča za 2,0068 ha.
Točki 7.3.1. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA se doda:
zaradi opredeljenih površin za širitev stavbnih zemljišč se bodo kmetijska zemljišča dolgoročno zmanjšala za:
1. območje kmetijskih zemljišč 2,0068 ha
DRUŽBENI PLAN
3. člen
V poglavju 4.3.2.2.2. MALE HIDROELEKTRARNE, se za tekstom: Predvideva se izgradnja malih hidroelektrarn, doda besedilo:
– MHE na Selški Sori, Škofja Loka
KARTOGRAFSKI DEL
5. člen
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Škofja Loka se spremenijo in dopolnijo:
1. Namenska raba prostora (M 1:25000) (popravki meja ureditvenih območij za potrebe širitve naselij)
2. Zasnova elektroenergetskega omrežja (M 1:25000)
3. Dopolnitev kartografske dokumentacije k planu (M 1: 5000)
listi: Kranj: 35, 45, 46, 48 in Škofja Loka: 6, 8, 15
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30-1/98
Škofja Loka, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost