Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4808. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji, stran 11795.

Na podlagi šestega odstavka 51. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja minister za promet in zveze v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
1. člen
V pravilniku o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99 in 39/00) se na koncu drugega odstavka 3. člena za besedilom “30%” doda besedilo “na enojni osi in za več kot tretjino na dvojni ali trojni osi”.
2. člen
Napovedni stavek drugega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za prevoz iz prejšnjega odstavka, ki se šteje za izredni prevoz I. kategorije po tem pravilniku, se dovoljenje lahko izda pod naslednjimi pogoji:”.
V tretji alinei drugega odstavka tega člena se številka “15” nadomesti s številko “20”.
3. člen
V 7. členu pravilnika se na koncu besedila člena pika nadomesti z vejico in doda se nova alinea, ki se glasi:
“– za izredne prevoze I. kategorije z vozili policije.”.
4. člen
V 21. členu pravilnika se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so za prevoze razsutih tovorov z vozili in pod pogoji, določenimi v prvem in drugem odstavku 6. člena tega pravilnika, dopustne tolerance do 5% pri dovoljeni skupni masi vozila in do 15% pri dovoljenih osnih obremenitvah vozila.”.
5. člen
V 26. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“V vozilu, ki opravlja izredni prevoz, ali v vozilu, ki spremlja izredni prevoz, mora biti en komplet naslednje dodatne opreme: zelena in rdeča zastavica za opozarjanje udeležencev v cestnem prometu, dva odsevna ali triopan prometna znaka za označevanje nevarnosti na cesti z dopolnilno tablo “izredni prevoz”, po en znak za označitev zoženja ceste z desne strani in za označitev zoženja ceste z leve strani, dva znaka za označitev prepovedi prometa v obeh smereh ter najmanj tri prenosne utripajoče svetilke rumene barve.”.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Določba prejšnjega odstavka ne velja za vozila, ki presegajo samo dovoljene osne obremenitve.”.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 264-0012/2000
Ljubljana, dne 26. oktobra 2000.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.
Soglašam!
Minister
za notranje zadeve
dr. Peter Jambrek l. r.

AAA Zlata odličnost