Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4823. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Brezovica, stran 11814.

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00) ter 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99), je Občinski svet občine Brezovica na 15. redni seji dne 23. 11. 2000, sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Brezovica
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99), se spremeni 45. člen, ki glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opredeljenih članov izrekla “ZA“ njen sprejem.“
2. člen
V 78. členu poslovnika, se spremeni in glasi:
“Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če se je večina opredeljenih članov na seji občinskega sveta izrekla “ZA“ njihov sprejem.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.“
3. člen
V 102. členu poslovniku, se spremeni in glasi:
“Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed članov občinskega sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem o imenovanju.
Kandidat je imenovan za podžupana, če se je večina opredeljenih članov na seji občinskega sveta izrekla “ZA“ njegovo imenovanje.“
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 25/00
Brezovica, dne 1. decembra 2000.
Župan
Občina Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost