Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4856. Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja ovnov in kozlov v odobrenih osemenjevalnih središčih, stran 11888.

Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 101/99, 98/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja ovnov in kozlov v odobrenih osemenjevalnih središčih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa rutinske diagnostične preiskave in način zdravljenja ovnov in kozlov v odobrenih osemenjevalnih središčih ter veterinarski inšpekcijski nadzor.
Ovni in kozli, ki se vključujejo v odobreno osemenjevalno središče, morajo izhajati iz rej oziroma vzrejališč, ki so pod stalno veterinarsko kontrolo, in biti pregledani ter prosti bolezni, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost in sistematične preiskave plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Osemenjevalno središče je pooblaščena organizacija, ki redi ovne oziroma kozle za pridobivanje in promet z njihovim semenom.
2. Odobritev pomeni ugotovitev, da osemenjevalno središče izpolnjuje predpisane veterinarsko-sanitarne pogoje.
3. Veterinar osemenjevalnega središča je strokovni delavec veterinarske postaje osemenjevalnega središča, ki je pooblaščen in odgovoren za delo ter stalno kontrolo v osemenjevalnem središču.
4. Pristojni organ za veterinarstvo je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
5. Pooblaščeni laboratorij je laboratorij, ki ga pooblasti predstojnik VURS.
6. Veterinarska registrska številka je številka, ki jo po opravljenem postopku odobritve osemenjevalnemu središču podeli VURS.
7. Živalsko seme je pripravljen oziroma razredčen ejakulat ovna ali kozla v svežem ali konzerviranem stanju (v nadaljnjem besedilu: seme).
8. Serija semena so osemenjevalne doze, pripravljene iz ejakulata istega ovna ali kozla, pridobljene istega dne. Če sta isti dan pridobljena dva ali več ejakulatov istega ovna ali kozla, jih je pred pripravo osemenjevalnih doz potrebno združiti.
9. Pošiljka semena je ena ali več serij ovnovega ali kozlovega semena, za katero je bilo izdano eno zdravstveno potrdilo.
10. Država pridobivanja semena je država, v kateri se seme pridobiva, skladišči in daje v promet.
II. RUTINSKE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE
3. člen
(diagnostične preiskave)
Vsi plemenjaki v odobrenem osemenjevalnem središču morajo biti pregledani, in sicer:
1. Ovni na:
– tuberkulozo, z intradermalnim monotestom ali z intradermalnim primerjalnim testom, pri čemer mora biti rezultat vsakega testa negativen;
– brucelozo (B.melitensis), z metodo reakcije vezanja komplementa, kjer mora biti titer nižji od 20IE/ICFTU ali s testom BBA (Buffered Brucella antigen test);
– brucelozo (B.ovis), z metodo reakcije vezanja komplementa, kjer mora biti titer nižji od 50IE/ICFTU;
– borderjevo bolezen, z metodo identifikacije antigena.
2. Kozli na:
– tuberkulozo, z intradermalnim monotestom ali z intradermalnim primerjalnim testom, pri čemer mora biti rezultat vsakega testa negativen;
– brucelozo (B.melitensis), z metodo reakcije vezanja komplementa, kjer mora biti titer nižji od 20IE/ICFTU ali s testom BBA (Buffered Brucella antigen test);
– borderjevo bolezen, z metodo identifikacije antigena.
Ovni in kozli morajo biti na tuberkulozo pregledani vsaj enkrat letno, na ostale bolezni iz prejšnjega odstavka pa vsaj 30 dni pred prvim odvzemom semena na začetku plemenilne sezone.
Vse preiskave iz prvega odstavka tega člena morajo biti opravljene v pooblaščenih laboratorijih.
Če je bil rezultat katerekoli preiskave iz tega pravilnika pozitiven, je treba ovna oziroma kozla nemudoma premestiti iz objektov za nastanitev plemenjakov v izolacijski prostor. Njegovega semena ni dovoljeno dajati v promet, kot tudi ne zalog njegovega semena od zadnjega negativnega rezultata dalje. V promet se lahko da seme, pridobljeno šele potem, ko so rezultati ponovnih preiskav negativni.
V primeru iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno dajati v promet niti semena ostalih ovnov oziroma kozlov iz takšnega osemenjevalnega središča. V primeru, ko je seme skladiščeno v zamrznjenem stanju, mora biti shranjeno v posebnih, vidno označenih posodah za skladiščenje, dokler se s ponovnimi preiskavami ne dokaže, da so rezultati preiskav negativni. V nasprotnem primeru je treba seme uničiti.
4. člen
(ostale bolezni)
Ovni in kozli v odobrenem osemenjevalnem središču morajo biti poleg bolezni iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika in bolezni, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost in sistematične preiskave plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, prosti tudi:
1. Ovni:
– stekline,
– vraničnega prisada,
– kužne agalakcije ovac (Mycoplasma agalactiae),
– maedi visne in
– pulmonalne adenomatoze ovac.
2. Kozli:
– stekline,
– vraničnega prisada,
– kužne agalakcije koz (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum ter Mycoplasma mycoides var.mycoides »large colony«) in
– kozjega virusnega arteritisa/encefalitisa.
Predstojnik VURS z odločbo v upravnem postopku imenuje strokovno komisijo, katere dolžnost je priprava ustreznih ukrepov za zatiranje in izkoreninjenje bolezni iz četrte alinee 1. točke in iz tretje alinee 2. točke prejšnjega člena ter prvega odstavka tega člena v odobrenem osemenjevalnem središču.
III. NAČINI ZDRAVLJENJA
5. člen
(tuberkuloza)
Ovne in kozle je potrebno enkrat letno tuberkulinizirati. Za tuberkulinizacijo se lahko uporabljajo le registrirani tuberkulini.
Če so ovni oziroma kozli reagirali pozitivno po intradermalnem monotestu, se jih ponovno tuberkulinizira z intradermalnim primerjalnim testom (po navodilih proizvajalca tuberkulina) po 42 dneh.
Če so ovni oziroma kozli po intradermalnem primerjalnem testu iz prejšnjega odstavka reagirali sumljivo, jih je potrebno po 42 dnevih ponovno tuberkulinizirati. Če tudi tokrat reakcija ni negativna, je treba pozitivne živali izločiti.
Za ponovno pridobitev statusa tuberkuloze proste črede plemenjakov morajo biti po 42 dneh od izvedbe zadnje tuberkulinizacije vsi ovni oziroma kozli v odobrenem osemenjevalnem središču negativni.
6. člen
(bruceloza)
Preiskave morajo biti opravljene v skladu z drugo in tretjo alineo 1. točke in drugo alineo 2. točke 3. člena tega pravilnika, in sicer pri vseh ovnih oziroma kozlih v odobrenem osemenjevalnem središču, starejših od šest mesecev. Če so rezultati preiskav na brucelozo pozitivni, je treba pozitivne živali izločiti.
Za ponovno pridobitev statusa bruceloze proste črede ovnov oziroma kozlov morata biti opravljeni dve naknadni preiskavi in sicer z metodama reakcije vezanja komplementa ali testom BBA, pri čemer morajo biti rezultati obeh preiskav negativni. Prvo preiskavo se opravi 30 dni po izločitvi zadnjega pozitivnega ovna ali kozla v odobrenem osemenjevalnem središču, drugo pa 60 dni kasneje.
Šteje se, da je odobreno osemenjevalno središče uradno prosto bruceloze (B.melitensis), če sta bili v razmaku šestih mesecev ali več opravljeni pri vseh plemenjakih dve preiskavi z negativnim rezultatom.
IV. NADZOR
7. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika najmanj dvakrat letno opravi veterinarska inšpekcija.
Če veterinarski inšpektor ugotovi pri izvajanju tega pravilnika pomanjkljivosti ali nepravilnosti, VURS odobrenemu osemenjevalnemu središču začasno ali trajno odvzame veterinarsko registrsko številko, v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo.
V. PREHODNA DOLOČBA
8. člen
(prehodno obdobje)
Do sprejema ustreznih predpisov se uporabljajo za opravljanje tuberkulinizacije in diagnosticiranje bruceloze metode in tehnike, ki jih določi VURS, in jih izda v posebni publikaciji, ki je dosegljiva javnosti na VURS.
VI. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-439/00
Ljubljana, dne 6. decembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost