Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2791. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD)
2792. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)
2793. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (ZDT-A)
2794. Zakon o standardizaciji (ZSta-1)
2795. Zakon o akreditaciji (ZAkr)
2796. Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2797. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2798. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Turkmenistanu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2858. Uredba o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah ter o načinu poročanja bank in hranilnic
2859. Uredba o določitvi mejnega prehoda za mednarodni morski promet Izola
2860. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999
2861. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
2862. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi najvišjih cen

Sklepi

2863. Sklep o soglasju k cenam naftnih derivatov
2864. Sklep o soglasju k ceni utekočinjenega naftnega plina

MINISTRSTVA

2799. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1999
2800. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
2801. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2802. Odredba o izobraževalnih programih angleščina, nemščina, francoščina in italijanščina za odrasle
2803. Odredba o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih jezikovnega izobraževanja za odrasle
2804. Odredba o sprejemu letnega gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči za leto 1999
2805. Odredba o sprejemu letnega gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči za leto 2000
2806. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhnika
2807. Pravilnik o spremembah pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov
2808. Navodilo o dopolnitvah navodila o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje slinavke in parkljevke (Aphtae epizooticae)
2809. Odredba o dodatni določitvi pooblaščenega podjetja za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil
2810. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3
2811. Pravilnik o materialnem varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva
2812. Pravilnik o strokovni obdelavi in evidencah arhivskega gradiva
2813. Pravilnik o strokovni usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom
2814. Pravilnik o odbiranju in izročanju javnega arhivskega gradiva arhivu
2815. Pravilnik o uporabi javnega arhivskega gradiva v arhivih
2816. Pravilnik o ravnanju z zasebnim arhivskim gradivom
2817. Navodilo o poravnavanju v kazenskih zadevah
2818. Minimalna plača za mesec avgust 1999
2819. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno avgusta 1999 dalje
2820. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov
2821. Količnik povišanja plač od vključno meseca avgusta 1999 dalje
2822. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 24. 4. 1999 do 28. 6. 1999 izdano dovoljenje za promet
2865. Pravilnik o spremembi pravilnika o obrazcu zdravstvenega spričevala za živali in obrazcu veterinarske napotnice

USTAVNO SODIŠČE

2823. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije, kolikor se nanaša na razlog nevarnosti za javni red, določen v 8. točki 10. člena tega zakona
2824. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 51.b člena, 51.c člena ter prvega, drugega in šestega odstavka 100. člena zakona o lokalni samoupravi
2825. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 24. člena zakona o financiranju občin in drugega odstavka 25. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin ter 2. in 3. člena uredbe o začasni zagotovitvi dodatnih sredstev finančne izravanave občinam, ki ne dosegajo petinsedemdeset odstotkov izračunanega obsega primerne porabe za občino
2826. Odločba o razveljavitvi, da zakon o zdravstveni dejavnosti je v neskladju z ustavo, ker ne določa postopka in kriterijev za ustanovitev zbornic, ustanovljenih na podlagi njegovega 87. člena
2827. Sklep o zadržanju izvršitve 2. člena zakona o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper
2828. Sklep o podaljšanju roka
2829. Odločba o odpravi sklepa Občinskega sveta občine Škofljica o povečanju davka od premoženja
2830. Odločba o ugotovitvi, da je 64. člen zakona o telekomunikacijah v neskladju z ustavo
2831. Sklep o nesprejemu ustavnih pritožb zoper sklep o stroških kazenskega postopka

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2832. Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (kala, razsipa, razbitja in okvare)
2833. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn
2834. Pravilnik o izdajanju in urejanju glasila Vzajemnost
2835. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
2836. Ugotovitveni sklep za določitev dnevnic za službeno potovanje v državi
2837. Ugotovitveni sklep za izhodiščno plačo za prvi tarifni razred
2838. Poročilo o gibanju plač za maj 1999
2839. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
2840. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
2841. Obrazec naloga o uresničitvi pravice izbire in navodila za izvedbo postopkov v zvezi z uresničitvijo pravice izbire

OBČINE

Borovnica

2842. Poslovnik Občinskega sveta občine Borovnica

Celje

2843. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta
2844. Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij

Črenšovci

2845. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1999

Dornava

2846. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 1999
2847. Poslovnik Občinskega sveta občine Dornava

Gornji Petrovci

2848. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1999

Kamnik

2849. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990, dopolnjenega v letu 1999

Murska Sobota

2850. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico

Novo mesto

2851. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja mestnega prometa
2852. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1998

Rogašovci

2853. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 1999

Slovenj Gradec

2854. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko ureditvenih pogojih št. 14

Šentjur pri Celju

2855. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Planina Mahne

Žalec

2856. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske FRENGA Žalec

Žetale

2857. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 1999
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti