Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2834. Pravilnik o izdajanju in urejanju glasila Vzajemnost, stran 7621.

Na podlagi zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 68. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je skupščina zavoda na seji dne 9. 3. 1999 in 20. 5. 1999 sprejela
P R A V I L N I K
o izdajanju in urejanju glasila Vzajemnost
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vzajemnost je glasilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, hkrati pa tudi strokovno-poljudno glasilo, ki ga izdajata Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod) in Zveza društev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju: ZDUS), (v nadaljevanju: izdajatelja). Namenjeno je obveščanju javnosti zlasti pa zavarovancev, invalidov, upokojencev, delodajalcev in druge zainteresirane javnosti o vseh bistvenih vprašanjih pokojninsko-invalidskega zavarovanja ter tudi o življenju in delu upokojencev.Prispeva k boljši obveščenosti o odločitvah organov zavoda in ZDUS kot tudi k boljšemu poznavanju predpisov pri uveljavljanju posameznih pravic.
2. člen
Kraj izdajanja glasila je na sedežu zavoda v Ljubljani, Kolodvorska ulica 15.
Glasilo izhaja enkrat mesečno, razen v juliju in avgustu, ko izide ena skupna številka.
3. člen
Glavni in odgovorni urednik zastopa in predstavlja glasilo.
Glavni in odgovorni urednik skrbi tudi za vse ostale aktivnosti v zvezi z urejanjem in izdajanjem glasila v skladu s splošnimi akti, finančnim načrtom in sklepi sveta.
Glavni in odgovorni urednik je odredbodajalec finančnega načrta glasila.
Glavni in odgovorni urednik v času odsotnosti lahko pooblasti za izvajanje svojih nalog drugo osebo.
II. ORGANIZACIJA TER UREJANJE IN IZDAJANJE GLASILA
4. člen
Organi glasila so:
– svet izdajateljev,
– poravnalni odbor,
– glavni in odgovorni urednik.
Svet izdajateljev
5. člen
Svet ima sedem članov, od tega so štirje člani skupščine zavoda, ki jih na predlog upravnega odbora imenuje skupščina zavoda izmed svojih članov. Člani iz vrst skupščine zaradi sorazmerja zastopanosti interesnih skupin ne morejo biti iz vrst upokojencev. Upravni odbor ZDUS imenuje v svet tri člane.
Svet izvoli izmed sebe predsednika.
6. člen
Svet obravnava vsa vprašanja, povezana z vsebinsko, tehnično in izvedbeno problematiko glasila še posebej pa:
– sprejema programsko zasnovo glasila in določa uredniško politiko,
– sprejema delovne programe in finančne načrte glasila ter spremlja njihovo izvajanje,
– usklajuje razmerja in delo med izdajateljema,
– objavi javni razpis o izbiri najugodnejšega ponudnika za pripravo, tisk in distribucijo glasila,
– odloča o izbiri najugodnejšega ponudnika za upravljanje tehničnih in njim podobnih del ter v zvezi s tem obravnava poročila glavnega in odgovornega urednika,
– obravnava predloge pogodb o tehnični pripravi, tisku, distribuciji in drugih storitvah, potrebnih za redno, nemoteno in kvalitetno izdajanje glasila,
– celovito obravnava in nadzira glasilo in sprejema predloge za izboljšanje vsebine glasila,
– določa pravila in merila za avtorska izplačila,
– spremlja finančno poslovanje glasila in določa višino naročnine,
– imenuje stalne in občasne komisije in druga delovna telesa za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti,
– opravlja druga dela v skladu s splošnimi akti glasila.
Svet je za svoje delo odgovoren skupščini zavoda in upravnemu odboru ZDUS.
Svet pri svojem delu smiselno uporablja poslovnik o delu skupščine zavoda.
Poravnalni odbor
7. člen
Za reševanje spornih vprašanj v zvezi z izvajanjem programske zasnove in uredniške politike ter položajem zaposlenih ima glasilo poravnalni odbor.
Poravnalni odbor imenuje svet. Zaradi posebne narave glasila in le enega zaposlenega – glavnega in odgovornega urednika, sestavljata poravnalni odbor predsenik sveta in glavni in odgovorni urednik.
8. člen
Poravnalni odbor sprejema odločitve soglasno. Odločitve poravnalnega odbora obvezujejo vse strani.
Poravnalni odbor poroča enkrat letno o svojem delu svetu.
9. člen
Glavni in odgovorni urednik
Glavnega in odgovornega urednika imenuje generalni direktor ob soglasju upravnega odbora zavoda.
10. člen
Glavni in odgovorni urednik:
– izvaja programsko zasnovo in uredniško politiko glasila,
– izvaja sklepe in stališča sveta in poravnalnega odbora
– opravlja vsa dela v zvezi z urejanjem in izdajanjem glasila,
– pripravlja predloge dnevnih redov in gradiva za organe glasila ter opravlja vsa strokovna, tehnična in druga dela potrebna za pripravo in potek njihovih sej,
– skrbi,da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo, uredniško politiko in novinarsko etiko,
– izbira lektorja, tehničnega urednika in druge sodelavce uredništva ter določa višino njihove nagrade,
– skrbi za razvoj glasila in naklado,
– podpisuje pogodbe in nadzira izvajanje pogodb o tehnični pripravi, tisku in distribuciji glasila,
– določa nagrade za avtorska dela v skladu s pravili in merili, ki jih sprejme svet,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom o javnih glasilih in tem pravilnikom.
Glavni in odgovorni urednik je za izvajanje sprejete uredniške politike odgovoren svetu.
Glavni in odgovorni urednik je odgovoren za vsako objavljeno informacijo, razen kadar zakon določa drugače.
11. člen
Za tehnično izvedbo izdajanja glasila to je za tisk, distribucijo, vodenje naročniške evidence ipd., skleneta izdajatelja ustrezno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom na podlagi javnega razpisa in sklepa sveta.
12. člen
ZDUS skrbi za rast števila naročnikov glasila med svojimi člani in za prispevke za sprotno in tekoče obveščanje o svojem delovanju in o delu društev upokojencev.
III. PODATKI, KI MORAJO BITI OBJAVLJENI V GLASILU (IMPRESUM)
13. člen
Na vsakem izvodu morajo biti navedeni: ime in sedež izdajateljev, ime in sedež tiskarne, kraj in datum natisa, ime in priimek glavnega in odgovornega urednika.
IV. FINANČNO POSLOVANJE
14. člen
Glasilo se financira iz naročnine in prodaje oglasnega prostora.
Zavod lahko tudi dotira glasilo v posebej utemeljenih razlogih v skladu s finančnim načrtom in sklepom skupščine zavoda.
Dohodki iz naročnin in prodaje oglasnega prostora so namenjeni zlasti za pokrivanje čim nižje cene izvoda.
15. člen
Glavni in odgovorni urednik je delavec zavoda.
Zavod mu plačuje plačo in vse materialne in druge stroške v zvezi z delom.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v glasilu Vzajemnost, potem ko ga je sprejela skupščina zavoda.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o izdajanju in urejanju glasila Vzajemnost, ki ga je sprejela skupščina zavoda dne 7. 3. 1995.
Št. 06000/99
Ljubljana, dne 20. maja 1999.
Skupščina zavoda
Predsednik
Stanko Hvale l. r.

AAA Zlata odličnost