Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2793. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (ZDT-A), stran 7539.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (ZDT-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (ZDT-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. julija 1999.
Št. 001-22-119/99
Ljubljana, dne 16. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU (ZDT-A)
1. člen
V zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
“10. člen
Za pregon storilcev kaznivih dejanj s področja organiziranega kriminala se pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije ustanovi skupina državnih tožilcev za posebne zadeve (v nadaljevanju: skupina).
Za organiziran kriminal se po tem zakonu štejejo uradno pregonljiva kazniva dejana, storjena v okviru organizirane kriminalne združbe z notranjimi pravili ravnanja, ki deluje na podjetniški način in pri tem praviloma uporablja nasilje oziroma korupcijo ter z namenom pridobivanja protipravne premoženjske koristi ali družbene moči. Zlasti so to dejanja s področja pranja denarja, korupcije, proizvodnje in prometa z mamili in orožjem, trgovine z belim blagom, zvodništva in prostitucije, hudodelskega združevanja in kazniva dejanja z mednarodnim elementom.
Skupina izvaja pregon iz prejšnjega odstavka do konca postopka na prvi stopnji na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Pri izvrševanju svojih nalog sodeluje z državnim tožilstvom, ki bi bilo pristojno za obravnavanje zadeve po splošnih predpisih o krajevni pristojnosti. Krajevno pristojna državna tožilstva so dolžna obveščati generalnega državnega tožilca Republike Slovenije o zadevah iz prejšnjega odstavka takoj, ko izvedo zanje. Po dodelitvi generalnega državnega tožilca Republike Slovenije, zadevo prevzame v obravnavanje skupina.
Vodja skupine o prevzemu zadeve obvesti policijo.”
2. člen
Za 10. členom se dodata nova 10.a in 10.b člen, ki se glasita:
“10.a člen
Za organiziranost in delo skupine se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o okrožnem državnem tožilstvu.
Generalni državni tožilec Republike Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, izda podrobnejše navodilo za organizacijo in delo skupine.
10.b člen
Potrebno število mest državnih tožilcev v skupini določi na predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije minister, pristojen za pravosodje.
Vodja skupine se imenuje po postopku, ki velja za imenovanje vodij višjih ali okrožnih državnih tožilstev.”
3. člen
V 36. členu se v prvem odstavku črta besedilo “ali v drugih primerih, določenih s tem zakonom (10. člen)”.
4. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
“37.a člen
Državni tožilec se lahko dodeli v skupino iz 10. člena tega zakona. V skupino se dodelijo državni tožilci, ki so ustrezno usposobljeni in imajo potrebne izkušnje pri pregonu storilcev kaznivih dejanj iz drugega odstavka 10. člena tega zakona.
O dodelitvi iz prejšnjega odstavka odloča personalna komisija na predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije in po predhodnem mnenju vodje državnega tožilstva v katerem državni tožilec, ki je predlagan za dodelitev, opravlja svojo funkcijo ter po pisni privolitvi državnega tožilca, ki je predlagan za dodelitev.
Državni tožilec se dodeli v skupino za največ šest let z možnostjo ponovne dodelitve.
Dodelitev v skupino ne posega v položaj državnega tožilca, pripada pa mu plača okrožnega državnega tožilca – svetnika.”
5. člen
V 52. členu se v prvem odstavku za besedami “Državno tožilstvo Republike Slovenije” doda besedilo “in skupina iz 10. člena tega zakona”, beseda “deluje” pa se nadomesti z besedo “delujeta”.
6. člen
Podrobnejše navodilo za organizacijo in delo skupine iz drugega odstavka 10.a člena zakona in določitev potrebnega števila mest državnih tožilcev v skupini iz prvega odstavka 10.b člena zakona je treba izdati v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
7. člen
Do ustanovitve skupine po določbah tega zakona deluje obstoječa skupina tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije.
Skupina po tem zakonu se ustanovi in prične z delovanjem najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-06/90-4/14
Ljubljana, dne 8. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost