Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2813. Pravilnik o strokovni usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom, stran 7577.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena zakona o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS, št. 20/97, 32/97) izdaja minister za kulturo
P R A V I L N I K
o strokovni usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom
1. člen
(1) Ta pravilnik določa podrobnejša merila za strokovno usposobljenost, program poteka strokovnega usposabljanja in potek preizkusa strokovne usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.
(2) S tem pravilnikom se določa tudi sestavo in oblikovanje komisij za preizkus strokovne usposobljenosti, način opravljanja preizkusov in vodenje evidence o preizkusih.
2. člen
(1) Delavec javnopravne osebe, ki dela z dokumentarnim gradivom (v nadaljnjem besedilu: delavec), mora poleg dokončane srednje izobrazbe izkazovati strokovno usposobljenost za delo z dokumentarnim gradivom.
(2) Strokovna usposobljenost za delo z dokumentarnim gradivom se izkazuje s potrdilom o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti po opravljenem strokovnem usposabljanju.
3. člen
(1) V postopku strokovnega usposabljanja pridobi delavec znanja o:
– namenu varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva,
– dolžnostih javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva,
– pravilih pisarniškega poslovanja glede dokumentarnega gradiva pred prenosom v stalno zbirko,
– načinu urejanja dokumentarnega gradiva v stalni zbirki,
– možnostih arhiviranja s pomočjo mikrofilmanja in skeniranja dokumentarnega gradiva,
– rokih hranjenja dokumentarnega gradiva,
– načinu in postopku odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva,
– dokumentarnem gradivu, ki ima lastnosti arhivskega gradiva,
– načinu in postopku izročanja arhivskega gradiva arhivu,
– postopku za uporabo dokumentarnega gradiva v stalni zbirki,
– varstvu tajnosti, osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na zasebnost,
– načinu varovanja dokumentarnega gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo,
– načinu uporabe informacijske tehnologije pri delu z dokumentarnim gradivom.
(2) Strokovno usposabljanje poteka v skladu s programom strokovnega usposabljanja, ki ga predpiše minister, pristojen za kulturo.
4. člen
(1) Arhivi organizirajo strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom.
(2) Regionalni arhivi in Arhiv Republike Slovenije organizirajo preizkuse strokovne usposobljenosti za delavce tistih javnopravnih oseb, za katere varujejo arhivsko gradivo.
(3) Javnopravna oseba mora zagotoviti materialne in druge možnosti za strokovno usposabljanje delavcev po tem pravilniku.
5. člen
(1) Delavec opravlja po zaključku strokovnega usposabljanja preizkus strokovne usposobljenosti pred tričlansko komisijo.
(2) Predsednika in člane komisij imenuje minister, pristojen za kulturo, izmed strokovnih delavcev arhiva in na predlog regionalnih arhivov ali Arhiva Republike Slovenije.
(3) Komisija oceni uspeh kandidata z oceno “uspešno” ali “neuspešno”.
(4) Če kandidat preizkusa ne opravi mu komisija določi rok, po katerem lahko ponovno opravlja preizkus.
6. člen
(1) Preizkus strokovne usposobljenosti se opravlja ustno ali pisno.
(2) Preizkus strokovne usposobljenosti lahko traja za posameznega kandidata največ 30 minut.
(3) O poteku preizkusa strokovne usposobljenosti se vodi zapisnik.
(4) Zapisnikarja določi direktor arhiva izmed strokovnih delavcev arhiva.
(5) Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo izobrazbo.
7. člen
(1) Kandidatu, ki je preizkus strokovne usposobljenosti uspešno opravil, se izda potrdilo o preizkusu. Potrdilo podpiše predsednik komisije.
(2) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh od dneva preizkusa.
(3) Obrazec potrdila o preizkusu strokovne usposobljenosti je priloga tega pravilnika.
8. člen
(1) Regionalni arhivi in Arhiv Republike Slovenije vodijo evidenco preizkusov strokovne usposobljenosti, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– priimek in ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– naziv javnopravne osebe, kjer je kandidat zaposlen,
– datum opravljanja preizkusa,
– uspeh na preizkusu,
– podpis predsednika komisije.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo za tiste delavce, ki z vodenjem podatkov o preizkusu strokovne usposobljenosti soglašajo.
9. člen
(1) Delavec, ki začne delati z dokumentarnim gradivom in ni strokovno usposobljen za delo z njim, mora v roku šestih mesecev po začetku dela uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.
(2) Javnopravna oseba, pri kateri dela delavec iz prejšnjega odstavka, ga mora prijaviti za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti najmanj trideset dni pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
(3) Prijava mora vsebovati priimek in ime kandidata, datum in kraj rojstva ter datum pričetka dela z dokumentarnim gradivom. Prijavi je treba priložiti potrdilo o izobrazbi.
10. člen
(1) Arhiv obvesti kandidata o času in kraju strokovnega usposabljanja oziroma preizkusa strokovne usposobljenosti.
(2) Kandidat mora biti obveščen o dejstvih iz prejšnjega odstavka najmanj 15 dni pred začetkom strokovnega usposabljanja oziroma preizkusa strokovnega usposabljanja.
11. člen
Predsedniku in članom komisije za preizkus strokovne usposobljenosti ter zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom, v višini, ki jo določi minister, pristojen za kulturo.
12. člen
Stroške preizkusa strokovne usposobljenosti delavcev plačajo javnopravne osebe v višini, ki jo določi minister, pristojen za kulturo.
13. člen
Fizične osebe, ki delajo z dokumentarnim gradivom v zasebni lasti, lahko opravljajo preizkus strokovne usposobljenosti po tem pravilniku.
14. člen
(1) Delavci, ki so opravili preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom na podlagi pravilnika o strokovni usposobljenosti delavcev družbenih pravnih oseb ter članov društev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list SRS, št. 15/83) so usposobljeni za delo z dokumentarnim gradivom na podlagi tega pravilnika.
(2) Delavci, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika delali z dokumentarnim gradivom in za to niso strokovno usposobljeni morajo opraviti preizkus strokovne usposobljenosti v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o strokovni usposobljenosti delavcev družbenih pravnih oseb ter članov društev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list SRS, št. 15/83).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 036-8/99
Ljubljana, dne 13. julija 1999.
Minister
za kulturo
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost