Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2800. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, stran 7556.

Na podlagi 46., 53., 54., 55., 56., 57. in 66. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99 in 45/99) se v 2. členu v drugem odstavku doda naslednje besedilo:
»Ta odstavek se ne nanaša na adaptacijo oziroma obnovo gradbenih objektov.«
2. člen
V 14. členu se v 2. točki črta besedilo »v dejanskem obsegu, ki pa ne sme biti večji od običajnega, ki ga določi strokovno združenje«.
3. člen
V 24. členu se črta drugi odstavek.
4. člen
V 35. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V skladu z 2. točko drugega odstavka 22. člena ZDDV se v davčno osnovo pri uvozu blaga vštevajo tisti posredni stroški, ki jih uvozniku neposredno zaračunavajo davčni zavezanci s sedežem na davčnem območju, katerih vrednost je v trenutku sprejema carinske deklaracije določena in dokazljiva na podlagi razpoložljivih listin.«
Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo tretji do osmi odstavek.
5. člen
V 38. členu se v prvem odstavku:
– v 22. točki tarifna oznaka »2501 00 9110« spremeni v »2501 00 910«;
– v 24. točki v prvi alinei tarifna oznaka »3302 10 100« spremeni v »3302 10«
– v 24. točki doda novi alinei, ki se glasita:
»– barvila rastlinskega in živalskega izvora (tarifna oznaka: 3203 00) kot dodatek k hrani;
– preparati za zaslajevanje, sol za konzerviranje in nasoljevanje in dietetična sol (tarifna oznaka 3824 90 959).«
6. člen
V 39. členu se v prvem odstavku doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. sol za živalsko prehrano iz tarifne oznake 2501 00 990.«
V tretjem odstavku se v 1. točki za besedama »žive rastline« dodata besedi »razen okrasnih«.
7. člen
V 40. členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. zdravila, ki se uvrščajo v skupino C v skladu s 6. členom zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96).«
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. izdelki, ki se uvrščajo med medicinske pripomočke v skladu z 18. členom pravilnika o natančnejši opredelitvi in načinu razvrščanja zdravil in medicinskih pripomočkov v skupine (Uradni list RS, št. 43/97), razen opreme in pohištva iz skupine 6.«
8. člen
V 41. členu se v 2. točki pred besedama »ortopedske naprave« doda naslednje besedilo:
»izdelki iz tarifne oznake 9021, in sicer:«
Besedilo »(tarifna oznaka 9021)« na koncu se črta.
9. člen
V 44. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Fitofarmacevtska sredstva iz 11. točke prvega odstavka 25. člena ZDDV so izdelki, ki so v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) uvrščeni v seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo veljavno dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji.«
V tretjem odstavku se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. veterinarske storitve za živali iz tarifnih oznak 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106 00 10 in 0106 00 901 carinske tarife ter veterinarske storitve v ribogojstvu iz razreda B/05.02 standardne klasifikacije dejavnosti.«
10. člen
Za 54. členom se doda nov 54.a člen, ki se glasi:
»54.a člen
(kulturne storitve)
(1) Za kulturne storitve v skladu z 9. točko 26. člena ZDDV, ki jih opravljajo nepridobitne organizacije v skladu s predpisi, ki urejajo področje kulturnih dejavnosti, se štejejo:
– gledališka in glasbena dejavnost na področju kulture (kot npr. SNG Drama Ljubljana, SNG Opera in Balet Ljubljana, SNG Maribor, Slovenska Filharmonija, MGL, Primorsko dramsko gledališče, Slovensko ljudsko gledališče, Cankarjev dom, Glasbena mladina, Plesni teater Ljubljana);
– dejavnost muzejev (kot npr. Narodni muzej, Mestna galerija Ljubljana, Fundacija Jože Ciuha);
– dejavnost arhivov;
– dejavnost restavriranja in konserviranja kulturne dediščine;
– arheološka raziskovanja in izkopavanja;
– dejavnost knjižnic.
(2) Promet blaga, ki ga opravijo nepridobitne organizacije je oproščen plačila DDV, če je neposredno povezan s storitvami iz prejšnjega odstavka (kot npr. katalogi, plakati, kostumi, scena).
11. člen
V 56. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ne šteje se za prvi prenos lastninske pravice v skladu z 2. točko 27. člena ZDDV, če fizična oseba, ki ni zavezanec za DDV, proda novozgrajen objekt.
(3) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na nadomestno gradnjo.«
12. člen
V 59. členu se v tretjem odstavku 3. točka dopolni z naslednjim besedilom:
»Carinski deklarant predloži carinskemu organu potrdilo v dveh izvodih. En izvod potrdila ostane pri carinskem organu kot priloga izvozne carinske deklaracije. Potrdilo o opravljenem izvozu je sestavni del tega pravilnika.«
Za osmim odstavkom se dodata nov deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) Za storitve iz 2. točke prvega odstavka 31. člena ZDDV, neposredno povezane z izvozom ali uvozom blaga v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZDDV oziroma 1. točko prvega odstavka 32. člena ZDDV, se štejejo tiste storitve, ki se opravijo v zvezi z odpremo blaga neposredno v izvoz (kot na primer: prevozne storitve, storitve nakladanja, prekladanja na drugo prevozno sredstvo, storitve organiziranja prevoza blaga ipd.).
(10) Da je storitev iz prejšnjega odstavka neposredno povezana z izvozom blaga se dokazuje s pogodbo, sklenjeno z izvoznikom ali drugo osebo za račun izvoznika ali tovornim listom ali drugim dokumentom, ki dokazuje, da je storitev opravljena v zvezi z odpremo blaga v izvoz.«
13. člen
V 65. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če je dobava blaga ali storitve opravljena v 8 dneh po prejemu predplačila iz prvega odstavka tega člena, lahko davčni zavezanec izda le en račun v skladu s 34. členom ZDDV, če je znesek predplačila enak znesku, ki je izkazan na tem računu.
(4) Če se blago ali storitve dobavljajo na podlagi vnaprejšnjega plačila (naročnine, najemnine, članarine ipd.), se to plačilo šteje za predplačilo, za katero se račun lahko izda zadnji dan obdobja, na katerega se plačilo nanaša.«
14. člen
V 67. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane nov drugi odstavek.
15. člen
V 93. členu se v tretjem odstavku v prvi in drugi alinei veznik »ali« nadomesti z veznikom »in«.
16. člen
Za poglavjem XIV. VRAČILO DAVKA se doda nov podnaslov, ki se glasi:
»1. Vračilo vstopnega DDV« in doda nov 96.a člen, ki se glasi:
»96.a člen
(izvoznik)
(1) V skladu z drugim odstavkom 53. člena ZDDV se kot izvoznik šteje davčni zavezanec, ki je v obrazcu »statistični podatki iz bilance uspeha«, ki ga je predložil Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet v skladu z nacionalnim programom statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 70/97), na AOP oznakah 052 in 054 (čisti prihodki iz prodaje proizvodov, storitev, blaga in materiala na tujem trgu), izkazal za leto 1998 skupni znesek, ki je večji od 51% zneska iz AOP oznak 050, 057, 058, 074 in 081 (skupni prihodki).
(2) V skladu z drugim odstavkom 53. člena ZDDV se kot izvoznik šteje tudi davčni zavezanec, ki ne sestavlja bilance uspeha na način iz prejšnjega odstavka, če je imel v letu 1998 prihodke od prodaje na tujih trgih večje od 51% vseh donosov in drugih prihodkov skupaj.
(3) Davčni zavezanci iz prvega in drugega odstavka tega člena podajo davčnemu organu vlogo za pridobitev statusa izvoznika, v kateri navedejo:
– firmo oziroma ime in sedež (naslov) oziroma stalno prebivališče,
– davčno številko,
– podatke o izvozu iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena z navedbo dokumenta, iz katerega izhajajo podatki.
(4) Davčni organ po prejemu vloge iz prejšnjega odstavka, izda davčnemu zavezancu odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvoznika iz drugega odstavka 53. člena ZDDV.
(5) Ta člen se uporablja do 31. marca 2000.«
Dosedanji 1. in 2. podnaslov postaneta 2. in 3. podnaslov.
17. člen
V 101. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»(1) Kupec, ki v Sloveniji nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila in letala, registrirana izven davčnega območja, ima v skladu s pogoji iz 55. člena ZDDV in tega pravilnika pravico zahtevati vračilo DDV, plačanega za izneseno blago.«
V drugem odstavku se 2. točka spremeni, tako da se glasi:
»2. da je davčni zavezanec – prodajalec za prodano blago izdal izpolnjen obrazec DDV-VP ali drug dokument, katerega vsebina ustreza obrazcu DDV-VP (v nadaljevanju: obrazec DDV-VP). Obrazcu mora biti priložen račun oziroma računi iz prejšnje točke;«
18. člen
103. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Kupcu se plačani DDV vrne, če v roku šestih mesecev od dneva izdaje obrazca DDV-VP dostavi s strani carinskega organa overjeni izivirnik obrazca DDV-VP, skupaj z overjenimi izvirniki računov, prodajalcu oziroma banki ali agenciji, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo davka. Overjeni izvirnik obrazca DDV-VP in overjeni izvirniki računov predstavljajo zahtevek za vračilo DDV.
(2) Zahtevek za vračilo DDV lahko kupec predloži osebno, po drugi osebi ali po pošti. Če kupec predloži zahtevek po pošti, mora navesti tudi številko računa, na katerega naj se mu vrne plačani DDV.
(3) Če kupec izpolnjuje pogoje za vračilo DDV, se mu znesek izplača v gotovini ali pa se v roku petnajstih dni od dneva prejema zahtevka znesek vplača na račun, ki ga je navedel kupec v zahtevku.«
19. člen
V 104. členu se v prvem odstavku v 2. točki na koncu črta vejica in doda naslednje besedilo: »in na priloženem računu ali računih«.
20. člen
V 109. členu se v prvem odstavku v 11. točki beseda »plačanem« nadomesti z besedo »obračunanem«.
21. člen
V 123. členu se v tretjem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Davčni zavezanci lahko plačajo davek po tem odstavku do petega dne v mesecu za prejeta poplačila terjatev v preteklem mesecu.«
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415-35/99
Ljubljana, dne 20. julija 1999.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost