Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2848. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1999, stran 7652.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 16. člena statuta Občine Gornji Petrovci je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 2. izredni seji dne 11. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1999 (v nadaljevanju: proračuna občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
A) bilanca prihodkov in odhodkov
– skupni prihodki               278,742.629,90 SIT
– odhodki                   273,242.629,90 SIT
– račun finančnih naložb in terjatev      5,500.000,00 SIT
3. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov.
4. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom občinskega sveta ni drugače določeno, oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
5. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za investicijske odhodke.
6. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno zagotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi republiška vlada, dodatno obremenjenost oziroma uspešnost in delovno dobo.
7. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti od višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinskemu uradu občine predložiti finančne načrte in zaključne računa.
9. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Gornji Petrovci in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
Če za proračun pristojni organ občine pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti župana.
10. člen
Od prihodkov proračun se v obvezno rezervo izloči 0,5% od skupno doseženih prihodkov. Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
11. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo. Sredstva se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikom na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
13. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine, določenim v bilanci odhodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– o podpisu pogodbe za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do vrednosti 5 mio SIT,
– o najetju posojila za začasno kritje odhodkov, če se zaradi neenakomernega pritekovanja prihodkov ne more uravnovesiti izvrševanja proračuna, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, kar mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v občinskem svetu.
14. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
15. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnji lokalnih cest se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna ali jih pa v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.
16. člen
Vse investicije, ki se izvajajo v občini in pri kateri sodeluje s svojimi sredstvi krajevna skupnost se izvajajo na podlagi sprejetih sklepov občinskega sveta za posamezno investicijo.
17. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Finančno računovodska opravila za občinski proračun in krajevne skupnosti se za leto 1999 vodijo v računovodski službi Občine Gornji Petrovci. Krajevne skupnosti se lahko odločijo, da vodijo finančno računovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna sredstva iz proračuna.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 1633/99
Gornji Petrovci, dne 11. junija 1999.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost