Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2851. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja mestnega prometa, stran 7654.

Na podlagi 13. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96 in 7/99), 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 71/94 in 40/98) in 12. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37795, 8/96, 68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 6. seji dne 24. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja mestnega prometa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija in način opravljanja izbirne gospodarske javne službe urejanja mestnega prometa.
2. člen
Mestni promet je javni linijski prevoz na območju mesta Novo mesto in bližnjih naselij.
II. ORGANIZACIJA IN NAČIN IZVAJANJA UREJANJA MESTNEGA PROMETA
3. člen
Izbirna gospodarska javna služba iz prvega člena tega odloka se zagotavlja s podeljevanjem koncesije na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Mestna občina Novo mesto kot koncedent (v nadaljevanju: koncedent), določa: predmet in območje izvajanja koncesije, uporabnike koncesije, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, splošne pogoje za izvajanje koncesije, obseg monopola, začetek in čas trajanja koncesije, vire financiranja koncesije, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, sklenitev koncesijske pogodbe, druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
1. Predmet izvajanja koncesije
4. člen
Predmet koncesije je izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanja mestnega prometa (v nadaljevanju: koncesija).
2. Območje izvajanja koncesije
5. člen
Koncesija se izvaja na avtobusnih linijah, ki jih določi koncedent s sklepom. Način oblikovanja in spreminjanja avtobusnih linij se določi s koncesijsko pogodbo.
6. člen
Vozni red določi koncedent s sklepom. Način oblikovanja in spreminjanja voznega reda se določi s koncesijsko pogodbo.
3. Uporabniki koncesije
7. člen
Uporabniki storitev koncesije so potniki. Potnik je fizična oseba, ki pridobi z nakupom vozne karte pravico koristiti storitve izvajanja koncesije.
8. člen
Potniki smejo vstopati in izstopati v vozila samo pri tako označenih vratih. Ostalim potnikom za njim so dolžni omogočiti nemoten vstop s tem, da se pomikajo proti mestu izstopa vozila.
Potniki morajo dati prednost in odstopiti prostor predvsem slepim osebam in njihovim spremljevalcem, težko pokretnim in invalidom, ostarelim občanom, nosečim ženam in materam z malimi otroki in jim omogočiti čim hitrejše vstopanje in izstopanje, če ti to uveljavljajo.
Ko je v vozilu doseženo dovoljeno število potnikov, je voznik dolžan zapreti vrata vozila.
9. člen
Potniki ne smejo med vožnjo odpirati vrat vozila.
V vozilih ni dovoljeno kaditi, uživati alkoholnih pijač, razgrajati in onesnaževati ter uničevati vozila in opreme. Povzročitelj škode je dolžan koncesionarju poravnati stroške popravila.
10. člen
Prevoz ročne prtljage je brezplačen. Za prtljago velikosti nad 50 x 40 x 30 cm je potrebno plačati voznino po veljavnem ceniku.
Večje predmete, ki bi ovirale potnike, ni dovoljeno prinašati v vozilo.
Prepovedano je vnašati strupene, eksplozivne in vnetljive snovi, ki so lahko nevarne za življenje občanov in varstvo premoženja.
Prepovedan je vstop potnika s kotalkami, rolerji, pancerji in podobno. Smuči in palice je dovoljeno nositi v vozilo le v pokončnem položaju, ob telesu potnika. Smuči ni dovoljeno izpuščati v času trajanja vožnje, prav tako jih ni dovoljeno naslanjati po notranji opremi vozila.
Prepovedan je vstop potnika, ki se ob vstopu v vozilo hrani (pomfri, sladoled ipd.).
11. člen
Potnik mora ob vstopu v vozilo plačati voznino oziroma vozniku pokazati ustrezno vozno karto (mesečne vozovnice, žetoni, magnetne kartice ipd.).
Pravilnost plačevanja oziroma uporabe voznih kart ugotavljajo vozniki in kontrolorji koncesionarja.
V primeru nepravilne uporabe voznih kart lahko voznik oziroma kontrolor odvzame vozno karto.
12. člen
Potnik mora na zahtevo voznika ali kontrolorja takoj zapustiti vozilo v primeru, če s svojim ravnanjem in obnašanjem krši določbe 8., 9., 10. in 11. člena tega odloka.
13. člen
V primeru, če potnik ne upošteva navodil voznika ali kontrolorja, ima voznik ali kontrolor pravico zahtevati od potnika osebne podatke. Pristojni organ koncedenta ali koncesionarja lahko zaradi kršitev določb, navedenih v 12. členu tega odloka, poda predlog za uvedbo postopka o prekršku pri pristojnem sodniku za prekrške.
14. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 20.000 tolarjev se kaznuje potnik, če ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
15. člen
Koncesionar je lahko domača pravna ali fizična oseba, ki ima licenco, pridobljeno na podlagi zakona o prevozih v cestnem prometu, s katero pridobi pravico do opravljanja prevozov oseb v notranjem cestnem prometu.
5. Splošni pogoji za izvajanje koncesije
16. člen
Izvajanje koncesije obsega:
1. izvajanje mestnega prometa na avtobusnih linijah, ki so določene s sklepom koncedenta,
2. zagotavljanje uporabe prevoznih storitev vsem uporabnikom pod enakimi pogoji,
3. opremljanje avtobusnih postaj in postajališč z voznimi redi, potekom linij, obvestili,
4. prevzem obveznosti za ureditev in vzdrževanje avtobusnih postaj in postajališč, vključno s postavitvijo postajališčnih nadstreškov in tabel,
5. prevzem obveznosti za ureditev prometne signalizacije na avtobusnih postajah in postajališčih,
6. čiščenje avtobusnih postaj in postajališč, prejetih v koncesijo.
17. člen
Koncesionar, ki izvaja koncesijo mora:
1. upoštevati predpisane strokovno-tehnične, organizacijske, stroškovne in druge normative in standarde,
2. omogočiti strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to pristojni,
3. voditi ločeno računovodstvo o poslovanju pri opravljanju koncesije, v skladu s predpisi,
4. svojo dejavnost usklajevati z razvojnimi programi ter potrebami in interesi koncedenta,
5. zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesije,
6. opravljati prevoze po cenah, ki jih oblikuje koncedent v skladu z merili iz koncesijske pogodbe,
7. opravljati koncesijo na avtobusnih linijah, ki so določene s sklepom koncedenta; linije morajo biti vidno označene na sprednji strani vozila,
8. spoštovati vozni red,
9. pri označevanju avtobusov in voznih redov uporabljati oblikovno rešitev in barve, ki jih določi koncedent,
10. zagotoviti, da so vozniki urejeni, uniformirani in opremljeni z napisi prevoznika in svojim imenom,
11. zagotoviti, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki se poškoduje ob izvajanju koncesije, na njegove stroške vrnjena v prvotno stanje,
12. zavarovati potnike za primer nezgode med koriščenjem storitev koncesije.
18. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar, ob dokazanih razlogih, pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah.
Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedenta in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih višje sile.
Koncesionar mora o spremembi poteka linije, tarife, voznega reda, prekinitvi prevozov in podobno, obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki bodo ali so povzročile spremembe oziroma prekinitev prevoza.
V primerih spremembe avtobusne linije zaradi različnih gradbenih ali drugih posegov v prostor, krije nastale stroške spremembe investitor gradnje, organizator prireditve, sejma.
19. člen
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti opravljanje koncesije tako, da potnikom zagotovi nemoteno uporabo storitev izvajanja koncesije v okviru voznih redov.
Če koncesionar v primerih, ki so posledica stavke ali drugega ravnanja pri njem zaposlenih delavcev, ne zagotovi opravljanja koncesije, lahko njeno opravljanje zagotovi koncedent s prevzemom koncesije v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
20. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom koncesije ali drugim osebam.
6. Obseg monopola
21. člen
Koncedent zagotavlja koncesionarju izključno pravico opravljanja koncesionirane dejavnosti za čas trajanja koncesijske pogodbe na ureditvenem območju mesta Novo mesto, pravico uporabe postajališč, ki so v njegovi lasti in druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s tem odlokom.
7. Začetek in čas trajanja koncesije
22. člen
Koncesija se podeli za obdobje najmanj šestih let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem veljavnosti pravnomočne odločbe o podelitvi koncesije.
8. Viri financiranja koncesije
23. člen
Koncesija se financira:
– iz cene vozne karte, ki jo določi koncedent in ne more biti višja od veljavnih tarif za javni potniški promet,
– iz dohodka propagandnih sporočil,
– iz drugih virov.
Višina izhodiščnih tarif se določi s koncesijsko pogodbo in se spreminja s sklepom koncedenta.
Pri oblikovanju in spreminjanju tarif za prevoze mestnega prometa na ureditvenem območju mesta Novo mesto se upoštevajo tudi veljavne tarife odbora za cestni potniški promet pri Združenju prometa in zvez Gospodarske zbornice Republike Slovenije.
24. člen
Cene voznih kart se lahko tudi subvencionirajo, o čemer odloča občinski svet s sklepom, s katerim se določita višina in vir subvencij.
9. Nadzor nad izvajanjem koncesije
25. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pristojna strokovna služba koncedenta. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti druge organe.
Nadzor zajema zlasti nadzor finančnega poslovanja, nadzor izvajanja dejavnosti in nadzor nad ustreznostjo uporabe prevoznih sredstev in ostalih sredstev za izvajanje dejavnosti.
Koncesionar mora pristojni strokovni službi koncedenta oziroma organom, pooblaščenim za nadzor, kadarkoli posredovati informacije v zvezi z izvajanjem koncesije in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
O opravljenem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in koncedent oziroma koncedentov pooblaščenec.
26. člen
Koncesionar je dolžan izvajati stalno kontrolo:
1. nad izvajanjem predpisanih zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom,
2. nad predpisanimi pogoji glede vozil in
3. izvajanjem drugih predpisanih ukrepov, od katerih je odvisna varnost cestnega prometa.
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti poročila o stanju stvari v zvezi z opravljanjem koncesije.
10. Prenehanje koncesijskega razmerja
27. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe, z odkupom koncesije, z odvzemom koncesije ali s prevzemom koncesije v režijo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
28. člen
Koncedent lahko, ne glede na določila koncesijske pogodbe, koncesionarju odvzame koncesijo zlasti v naslednjih primerih:
1. izpada opravljanja storitev javne službe iz neopravičljivih razlogov za več kot tri dni na posamezni ali več linijah,
2. uporabe tarif, v nasprotju s soglasjem ali brez soglasja koncedenta,
3. neustrezne rabe infrastrukturnih objektov in mobilnih sredstev,
4. v primerih reorganizacije ali stečaja koncesionarja.
11. Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja
29. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnemn listu Republike Slovenije.
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi in razpiše strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor občinske uprave. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
30. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbiro koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijave,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
31. člen
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do poteka razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 15 dni.
Izbira najugodnejšega prijavitelja se lahko opravi, če se je na javni razpis veljavno prijavil vsaj en prijavitelj.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisanega roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na razpis je neveljavna, če ne izpolnjuje vseh z razpisom predpisanih pogojev in sestavin, ali če ni prispela v razpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
32. člen
V postopku izbire najugodnejšega prijavitelja se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– strokovna, finančna in organizacijska usposobljenost prijavitelja,
– dosedanje reference interesenta,
– višina ponujenih investicijskih vlaganj interesenta,
– ponujena cena vozovnice,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
33. člen
Komisija iz drugega odstavka 29. člena tega odloka po pregledu in ocenjevanju prijav pripravi predlog za izbiro najugodnejšega prijavitelja.
O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave Mestne občine Novo mesto z upravno odločbo.
12. Sklenitev koncesijske pogodbe
34. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
III. KONČNA DOLOČBA
35. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-18/1999-1200
Novo mesto, dne 24. junija 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost