Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2853. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 1999, stran 7660.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95, 2/96 in 20/96) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel dne 28. 6. 1999
O D L O K
o proračunu Občine Rogašovci za leto 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa obseg sredstev in v skladu z zakonom o lokalni samoupravi ter občinskim statutom način izvrševanja proračuna Občine Rogašovi za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki, bilanca odhodkov pa vsebuje vse izdatke proračuna tekoče in investicijske porabe.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje na osnovi dobljenih posojil po soglasju Ministrstva za finance.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1999 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1999 v višini 259,100.000 SIT.
Pri tem se v okviru zakonskih prihodkov proračuna, ki dosegajo:
– 242,100.000 SIT
– 17,000.000 SIT namensko bančno posojilo – zadolževanje
Skupaj: 259,100.000 SIT
sredstva prihodkov razporedijo za naslednje namene oziroma odhodke:
SIT
– tekočo porabo v znesku               127,250.000
– investicijsko porabo                114,850.000
Skupaj:                       242,100.000
– namensko porabo posojila-OŠ Sv. Jurij        17,000.000
Skupaj celotna poraba:                259,100.000
Račun financiranja:
Zadolževanje proračuna – bančno posojilo po 5. členuZFO 17,000.000 SIT (pričetek odplačila dolga z 31. 7. 1999, skupna višina anuitet v letu 1999 2,359.714 SIT).
4. člen
Če se med izvajanjem proračuna spremeni zaradi sprememb zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republike Slovenije, obseg zagotovljene porabe v proračunu občine za tekoče leto, župan občine tako spremembo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane njegov sestavni del.
5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Rogašovci se 0,5% sredstev izloči za z zakonom določene rezerve.
Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku, se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke v skladu s predpisi,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke na zakonski osnovi.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami delijo med vse uporabnike, do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim aktom občinskega sveta ni drugače določeno.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo, brez soglasja občine, prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni organu občinske uprave oziroma županu občine, kot pristojnemu organu občine, predložiti predračune in finančne načrte za prihodnje leto do 1. novembra tekočega leta. Skladno s tem odlokom in drugimi predpisi morajo uporabniki sredstev proračuna, katerih namenskost porabe nadzira občina, zaključne račune oziroma ustrezna poročila za preteklo leto predložiti pristojnemu organu do 15. marca tekočega leta.
11. člen
Nadzor nad smotrnostjo in namembnostjo porabe sredstev, ki jih proračunski porabniki pridobijo iz občinskega proračuna za sofinanciranje, opravlja nadzorni odbor občine.
III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH OZIROMA VAŠKIH SKUPNOSTI
12. člen
Vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine morajo biti zajeti v finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.
V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajevnih in vaških skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za funkcionalno delo organov krajevnih in vaških skupnosti, sorazmerno s številom prebivalcev,
– za pokrivanje stroškov ulične javne razsvetljave,
– za počastitev dneva starejših občanov.
Sredstva za delo KS se nakazujejo trimesečno oziroma se stroški neposredno pokrijejo iz proračuna.
13. člen
Sredstva investicijske porabe so namenjena izgradnji komunalne in družbene infrastrukture (občinske ceste, šolski in kulturni objekti).
V okviru investicijske porabe proračuna se za potrebe krajevnih oziroma vaških skupnosti v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sredstva za sofinaciranje programov na področju:
– obnove in izgradnje vaških cest do višine 40% vrednosti po kriterijih in sklepu Občinskega sveta občine Rogašovci,
– za investicije v druge komunalne objekte pa po predhodni določitvi kriterijev občinskega sveta,
– ureditev odvodnjavanja meteornih in padavinskih voda po predhodno določenih kriterijih občinskega sveta.
14. člen
Krajevne in vaške skupnosti so dolžne pristojnemu odboru občinskega sveta oziroma županu predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto pred sprejemom občinskega proračuna oziroma najpozneje do 1. novembra tekočega leta.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namembnostjo porabe sredstev, ki jih le-te pridobijo iz občinske ga proračuna za sofinanciranje, opravlja nadzorni odbor občine.
IV. SREDSTVA REZERV
15. člen
Sredstva za proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan v primerih nesreč ali drugih izrednih razmer, drugače pa občinski svet.
V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
16. člen
Za izvrševanje proračuna je v skladu z zakonom in občinskim statutom odgovoren župan občine. Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.
Izvrševalec proračuna – župan občine mora financirati vse v prorčaunu sprejete postavke v okviru razpoložljivih sredstev, vendar posamezne postavke ne sme prekoračiti za več kot 5% brez predhodne odobritve občinskega sveta.
17. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se lahko za začasno kritje odhodkov:
1. porabijo sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% prihodkov sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod 2. točko tega člena, odloča občinski svet, v skladu z določili statuta občine.
18. člen
Ožji deli občine, javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine oziroma ustanovitelja.
19. člen
O dajanju poroštev, določenih v 19. členu zakona o financiranju občin, odloča občinski svet.
20. člen
Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega zneska, ki je določen v skladu z zakonom o javnih naročilih. Investicijska in investicijsko vzdrževalna dela in storitve se oddajajo s pogodbo.
Kot zakoniti izvrševalec proračuna je župan odgovoren za sklepanje pravnih poslov v zvezi z občinskim premoženjem do višine zneska iz prejšnjega odstavka, če ima tak pravni posel zakonsko osnovo oziroma postavko v proračunu.
21. člen
Sredstva za amortizacijo se uporabnikom proračunskih sredstev zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.
22. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna upravlja, po načelu dobrega gospodarja, župan občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Vsi prihodki, ki jih pridobi občina v skladu z delitvenimi razmerji med občinami iz skupnega premoženja v letošnjem letu, postanejo sestavni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 1999.
24. člen
Po določitvi ustanoviteljskih pravic in sprejetju premoženjske delitvene bilance občin pravnih naslednic dosedanje občine Murska Sobota, za področje javnih zavodov in javnega komunalnega podjetja, se prihodki vklučijo v bilanco prihodkov proračuna občine za leto 1999 in se razporedijo v skladu s sprejetimi sklepi.
25. člen
Vsa dodatna sredstva, ki jih občina pridobi med letom po sklepih vlade ali ministrstev na osnovi državnih natečajev v proračun, se porabijo strogo po namenih pridobitve.
26. člen
Vsa neporabljena sredstva iz tekoče in investicijske porabe v okviru proračuna za leto 1999, se z rebalansom k temu proračunu namenijo za financiranje izgradnje Osnovne šole Sv. Jurij.
Na osnovi sklenjene izvajalske pogodbe v letu 1998 se vse nepokrite pogodbene obveznosti prenesejo kot I. prioriteta v proračun naslednjega leta.
27. člen
V skladu z 10. členom statuta občine so krajevne skupnosti pravne osebe, zato morajo svoje finančno poslovanje izvajati v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Strokovne storitve, ki zadevajo finančno računovodsko področje ožjih delov občine, zagotavlja občinska uprava.
Pravne posle v zvezi z investicijami krajevnih oziroma vaških skupnosti sklepajo njihovi pristojni organi. Oddajanje javnih naročil se realizira skladno z zakoni.
28. člen
Računovodske listine lahko podpisujejo strokovno usposobljene osebe, ki jih na osnovi zakona pooblasti župan občine, kot odgovoren organ za izvrševanje proračuna.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 403 02-112/99-2
Rogašovci, dne 28. junija 1999.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, dipl. ek. l. r.
     Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine
           Rogaševci za leto 1999

Prihodki
-----------------------------------------------------------------
1. Prihodki za pokrivanje primerne porabe
  v višini 48,200.000

2. Dodatna sredstva finančne izravnave        140,000.000

3. Prihodki KS iz naslova samoprispevka
  in drugi viri KS                  20,000.000

4. Drugi prihodki                    2,900.000

5. Dopolnilna sredstva - prihodki
  na podlagi javnih razpisov             18,275.000

6. Prihodki iz naslova najetih kreditov        17,000.000

7. Preneseni prihodki                 12,725.000
-----------------------------------------------------------------
                           259,100.000
-----------------------------------------------------------------


Odhodki
-----------------------------------------------------------------
1. Sredstva za delo občinskih organov, uprave

   in zavodov                    49,600.000

2. Transferji, dotacije in subvencije         41,450.000

3. Sredstva KS za izvajanje lastnih programov     20,000.000

4. Odplačila kredita                  1,700.000

5. Druge javne potrebe in rezerve           14,500.000

6. Investicijsko vzdrževanje              16,750.000

7. Investicije                    115,100.000
-----------------------------------------------------------------
                           259.100.000
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost