Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2852. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1998, stran 7657.

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96), je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 6. seji dne 24. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1998
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96 in 21/97; v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96 21/97, 80/97, 39/98, 59/98 in21/99; v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), ki se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe prostora;
– za območje poteka obvoznice Šmarjete (programska zasnova za lokacijski načrt obvoznice Šmarjete),
– spremembe načinov urejanja prostora.
2. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana)
(1) V poglavju 6.4. Načini urejanja prostora se dopolni preglednica veljavnih prostorsko izvedbenih aktov na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/97) z naslednjim besedilom:
Veljavni prostorsko izvedbeni akti na območju Mestne občine Novo mesto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Naselje   Ime dokumenta               Številka   Objava
-----------------------------------------------------------------------------------------------
       PUP za pomembnejša lokalna središča           Spremembe in dopolnitve
       Občine Novo mesto                    Uradni list RS, št. 35/97
Novo mesto  PUP za Novo mesto (izven mestnega            Spremembe in dopolnitve –
       jedra) in predmestna središča              Uradni list RS, št. 35/97
       Zazidalni načrt Krka tovarna zdravil    ZN –1/96   Spremembe in dopolnitve –
Novo mesto                              Uradni list RS, št. 21/97
       Zazidalni načrt Zabrezje          ZN – 106/97 Uradni list RS, št. 80/97
       Zazidalni načrt centralnega dela Bršljina UN -21/97  Uradni list RS, št. 39/98
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(2) V poglavju 6.4. Načini urejanja prostora se v preglednici predvidenih faz planskih aktivnosti po posameznih področjih v točki 2. Promet in zveze, podtočki 2.2. Cestno omrežje doda nova alinea:
Šmarjeta       obvoznica Šmarjete    LN      D
(3) Za zadnjo alineo preglednice v poglavju 6.5. Seznam posegov na 1. Območje kmetijskih zemljišč se doda nova alinea:
Šmarjeta       obvoznica Šmarjete   k LN  0,64 ha  b
(4) V poglavju 6.6. Kartografski del in programske zasnove se doda nova točka, ki se glasi:
C) Programska zasnova za lokacijski načrt obvoznice Šmarjete
1. Opredelitev območja urejanja
1.1. Splošno
Območje urejanja zajema odsek regionalne ceste R 3-667, odsek 1385 od km 2.850 do km 3.340, to je odsek od Gasilskega doma Šmarjete do križišča regionalne ceste z lokalno cesto za naselje Strelac.
Obravnavani odsek je novogradnja obvozne ceste jedra naselja Šmarjeta. Dolžina odseka je 490m.
Ob gradnji obvozne ceste se bodo uredili dostopi do obstoječih zemljišč, nove komunalne naprave in objekti, avtobusni postajališči in ustrezne prestavitve objektov.
1.2. Površina in meja območja
Celotna površina zajema zemljišča ali dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
1878/1, 1878/2, 1823, 1879, 2915, 1873, 1869/2, 2907, 1896/1, 1887/1, 1896/2, 1904, 2908, 1893, 1912/2, 2913, 1891/1, 1891/2, 1914/1, 1912/1, 1914/3, 2518/3, 1914/11, 2513/3, 2513/2, 1918/1, 1914/4, 2514, 2513/1, 1918/2, 1921/3, stp.306, 1921/7, 2905/2, 1919/1 in 1919/2 vse k.o. Gorenja vas.
Meja območja urejanja poteka je vrisana na kopiji katastrskega načrta, ki je sestavni del programske zasnove.
2. Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru
Predvideni poseg bo reševal prometne probleme in preusmerjal sedanji promet zlasti tovorni in tranzitni iz centra naselja Šmarjeta no novo obvoznico. Na novo obvozno cesto bo izvedena navezava obstoječe regionalne ceste skozi center naselja v dveh priključkih.
V okviru gradnje obvozne ceste Šmarjete bodo izvedene naslednje ureditve:
– novogradnja odseka regionalne ceste R3-667 z enostranskim hodnikom za pešce, obojestranski avtobusni postajališči in prehodi za pešce,
– ureditev priključkov ceste v jedro naselja in križišč z lokalnimi cestami ter krajevnimi potmi,
– prilagoditve in prenove obstoječih ter gradnje novih elementov infrastrukturnih omrežij, ki so funkcionalno vezana na obvoznico oziroma bodo z načrtovanimi posegi kakorkoli tangirana,
– opremljanje površin ob obvoznici z ulično opremo ter ureditev vseh ostalih pripadajočih odprtih površin.
3. Zasnova infrastrukturnih omrežij
3.1 Cestno omrežje
Obvozna cesta Šmarjete ima status regionalne ceste, ki se v obravnavanem delu oblikuje z elementi mestne ceste. Vsi predvideni posegi so opisani v točki 2. Sedanji tranzitni promet se preusmeri na novo obvozno cesto.
Cesta mora biti projektirana za računsko hitrost 60 km/h. Vozna pasova se projektirata na širino 2,75m, robna pasova 0,25m, enostranski hodnik za pešce širine 1,60 m in bankini širine 0,75 m.
Prometni režim se uskladi s prometnim režimom naselja Šmarjeta.
Na obravnavanem odseku je v km 2.961 predvidena ureditev priključka za naselje Šmarjeta s pasom za leve zavijalce in zaporno površino za enostransko razširjanje vozišča na regionalni cesti. Na priključnem kraku se za boljše usmerjanje prometa predvidi zaporna površina. Poleg tega priključka je na celotnem odseku predvidenih še več manjših priključkov do posameznih objektov. V km 3.321 je predviden priključek za navezavo lokalne ceste v smeri naselja Strelac in obstoječe regionalne ceste skozi jedro-center naselja Šmarjeta.
Obojestranski avtobusni postajališči s pripadajočo ulično opremo se uredita v območju priključka za naselje Šmarjeta v km 2.961.
Na novi obvoznici se uredi odvodnjavanje meteornih vod z vozišča in hodnika za pešce ter zagotovi ustrezna signalizacija. Pri izgradnji obvozne ceste je potrebno zagotoviti ustrezne dostope do zalednih kmetijskih površin.
3.2. Komunalna infrastruktura
Vodovodno omrežje
V koridor ceste in hodnika za pešce se predvidi vodovod kot zazankanje vodovodne mreže jedra naselja. Istočasno se izvede hidrantna mreža.
Obnovijo se tudi vodovodni priključki, ki so tangirani z gradnjo obvoznice.
Kanalizacija
Za odvod meteorne vode s cestišča in hodnika za pešce se izvede meteorna kanalizacija. Prečno odvodnjavanje bo zagotovljeno z ustreznimi prečnimi in vzdolžnim sklonom ter vtočnimi in slepimi jaški. Vzdolžno odvodnjavanje bo zagotovljeno z izgradnjo asfaltne koritnice, jarka s tlakovanim dnom, betonske kanalete in drenaže. Celoten sistem odvodnjavanja bo vezan na predvideni kolektor meteorne vode ob skrajnem levem robu cestišča. Kolektor bo priključen na manjši potok v km 3.350.
Izvede se prestavitev in zaščita javne fekalne kanalizacije ter zgradijo novi vodi, kjer to narekujejo potrebe zaradi navezave ostalih delov naselja.
Električno omrežje
Za dolgoročne potrebe po napajanju z električno energijo se izvede elektrokabelska kanalizacija v robu hodnika za pešce ali VN električni nadzemni vod do TP. Zaradi izvedbe obvoznice bo potrebno prestaviti obstoječi drog nadzemnega električnega voda. Ob hodniku za pešce se predvidi javna razsvetljava.
Plinovod
Za dolgoročno preskrbo naselja s plinom se predvidi koridor za plinovod.
TT omrežje
Za potek TT kablov se predvidi poseben koridor izven cestnega telesa.
4. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
Prostor obvoznice se oblikuje kot mestna cesta z ureditvijo vmesnih čakalnih otokov in protihrupno zaščito ob stanovanjskih predelih.
Na vhodih v naselje, to je pri križišču v km 2.960 in v km 3.321 se uredijo čakalni otoki na opuščenih delih ceste in opremijo z ulično opremo. Izvedejo se hodniki za pešce in poudarijo vhodi v naselje. Brežine vkopov in nasipov se zazelenijo.
Na predvidenih avtobusnih postajališčih se uredijo ustrezna čakališča za potnike.
Na skrajnem levem robu hodnika za pešce se ob križišču za naselje Šmarjeta uredi zelena površina in prestavi kapelica.
5. Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Z izgradnjo obvozne ceste se bodo bistveno izboljšale prometne in bivalne razmere ter prometna varnost v jedru naselja Šmarjeta. Kot protihrupna zaščita na delih cestišča, kjer ta poteka po nasipih, se zasadi živa meja višine 1 m. Pri načrtovanju posegov je potrebno upoštevati vse normative varovanja okolja tako glede emisij hrupa, škodljivih plinov in drugih škodljivih emisij v okolje.
6. Rušitve in prestavitve objektov
Za izvedbo načrtovanih posegov bosta potrebni prestavitvi kapelice na križišču v km 2.955 in manjšega gospodarskega poslopja v km 3.070.
7. Faznost realizacije posegov
Posegi v okviru območja lokacijskega načrta obvoznice Šmarjete se bodo izvajali v naslednjih fazah:
1. faza
– prestavitev in rušenje objektov,
– prestavitev komunalnih naprav,
– gradnja cestnega telesa s hodnikom za pešce,
– gradnja komunalnih naprav v hodniku za pešce,
– ureditev brežin.
2. faza
– gradnja avtobusnih postajališč,
– finalizacija hodnika za pešce in ureditev čakalnih platojev.
3. faza
– gradnja komunalnih naprav izven cestnega telesa.
8. Posegi na 1. območje kmetijskih zemljišč
Za potrebe izvedbe obvoznice Šmarjete je potrebno poseči na približno 6576 m2 zemljišč, ki so opredeljena kot 1. območje kmetijskih zemljišč.
9. Grafični prikaz programske zasnove
Območje programske zasnove za lokacijski načrt obvoznice Šmarjete je prikazano kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu na PKN 1:5000 (list Novo mesto – 9).
3. člen
(kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)
(1) Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu in sicer publikacijska karta VI. Zasnova prometnega omrežja z vrisom poteka obvoznice Šmarjete.
(2) Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu na PKN 1:5000 in sicer karta Novo mesto – 9 z vrisom območja lokacijskega načrta obvoznice Šmarjete.
(3) Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu s programsko zasnovo za lokacijski načrt obvoznice Šmarjete sta izdelana v petih št. (5) izvodih, ki jih hranijo:
– MONM, Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora (3),
– UE Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor (1),
– MOP, Urad za prostorsko planiranje (1).
4. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-13/97-12
Novo mesto, dne 24. junija 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost