Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2858. Uredba o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah ter o načinu poročanja bank in hranilnic, stran 7665.

Na podlagi 26. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98 in 91/98), v zvezi z 29. členom zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97 in 48/98) ter na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah ter o načinu poročanja bank in hranilnic
1. člen
Ta uredba določa pogoje, pod katerimi morajo pravne in druge osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, državni in drugi organi in organi lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: izplačevalci), plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druge prejemke, ki jih izplačujejo, davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah ter način in roke sporočanja bank in hranilnic o podatkih v zvezi z računi davčnih zavezancev in o poslovanju preko teh računov.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se plačila pravnim osebam opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo, ki za pravne osebe ureja plačilni promet v Republiki Sloveniji.
2. člen
Izplačevalec nakaže plačila iz prvega odstavka 1. člena te uredbe davčnemu zavezancu, ki ni pravna oseba, na tekoči, žiro ali transakcijski račun v domači ali tuji valuti (v nadaljevanju: račun), če ni s to uredbo drugače določeno.
Davčni zavezanec, ki ni pravna oseba, ima račune pri bankah in hranilnicah, ki imajo sedež ali podružnico v Republiki Sloveniji.
3. člen
Izplačevalec fizični osebi plačilo nakaže na njen račun.
Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi v primeru, če fizična oseba ni rezident Republike Slovenije.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se izplačilo fizični osebi, ki ni rezident Republike Slovenije, lahko opravi tudi na njegov račun v tujini, pod pogojem, da izplačevalec ob nalogu za plačilo v tujino banki predloži potrdilo pristojnega davčnega organa, da so bile poravnane davčne in druge obveznosti v zvezi s tem izplačilom.
4. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena izplačevalec ni dolžan nakazati na račun fizične osebe:
– osebnih prejemkov iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 16. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 - pop., 1/95 - odl. US, 2/95 - odl. US, 7/95, 14/96 - odl. US, 18/96, 44/96, 68/96 - odl. US, 82/97 - odl. US in 87/97);
– povračil stroškov v zvezi z delom in v zvezi z opravljanjem storitev;
– osebnih prejemkov iz 19. člena zakona o dohodnini;
– osebnih prejemkov od opravljanja sezonskih kmetijskih del;
– osebnih prejemkov iz četrte alinee prvega odstavka 15. člena zakona o dohodnini, ki ne presegajo 11% povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji iz predpreteklega meseca;
– dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku iz prve alinee 64. člena zakona o dohodnini, ki ne presegajo 30.000 tolarjev;
– prejemkov od prodaje kmetijskih proizvodov, gozdnih plodov, industrijskih in drugih odpadkov ter izdelkov domače in umetne obrti, ki ne presegajo 25.000 tolarjev.
V primeru, ko je izplačevalec fizična oseba, ki opravlja dejavnost, plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve, ki jih izplačuje, ni dolžna nakazati na žiro ali transakcijski račun (v nadaljnjem besedilu: žiro račun) pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo ne presega 25.000 tolarjev.
V primeru, ko je izplačevalec pravna oseba, plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve, ki jih izplačuje, ni dolžna nakazati na žiro račun fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo ne presega 25.000 tolarjev.
5. člen
Ne glede na določbo 3. člena te uredbe mora izplačevalec fizični osebi, ki opravlja dejavnost, plačila v zvezi z dejavnostjo nakazovati na njen žiro račun. Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, mora imeti za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen žiro račun.
Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi v primeru, če fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ni rezident Republike Slovenije.
6. člen
Banka in hranilnica mora od fizične osebe, ki opravlja dejavnost in želi odpreti žiro račun za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti, poleg drugih podatkov pridobiti tudi podatke o firmi in njenem sedežu oziroma sedežu poslovanja.
Fizična oseba, ki opravlja dejavnost in želi odpreti žiro račun za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti, mora predložiti banki ali hranilnici potrdilo davčnega organa, pri katerem je vpisana v davčni register, da ima poravnane davčne in druge obveznosti iz naslova opravljanja dejavnosti.
Fizična oseba, ki želi odpreti žiro račun za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti in še ni vpisana v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpisan register in evidenco, mora predložiti potrdilo davčnega organa, pri katerem je vpisana v davčni register, da nima davčnih in drugih obveznosti iz naslova opravljanja dejavnosti.
7. člen
Za plačila pravni osebi ali drugi osebi, ki ni fizična oseba, in ima račun pri banki ali hranilnici, se smiselno uporabljata določbi 5. in 6. člena te uredbe.
8. člen
Banka ali hranilnica, pri kateri oseba, na katero se nanaša ta uredba, odpre račun, mora o odprtju ali zaprtju računa do 10. v mesecu za pretekli mesec obvestiti pristojni davčni urad; o računih oseb, ki niso rezidenti Republike Slovenije pa mora obvestiti Glavni urad Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: glavni urad).
Obvestilo mora poleg navedenega v prvem odstavku vsebovati še naslednje podatke:
– za fizično osebo: številko računa, priimek in ime fizične osebe, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčno številko, naziv banke oziroma hranilnice, pri kateri je odprt račun;
– za fizično osebo, ki opravlja dejavnost: obvestilo mora poleg podatkov, navedenih v prvi alinei tega člena vsebovati še podatek o firmi in njenem sedežu oziroma sedežu poslovanja;
– za osebe iz 7. člena te uredbe: številko, ime, sedež in naslov, davčno številko, naziv banke oziroma hranilnice, pri kateri je odprt račun.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi naslednje podatke o banki oziroma hranilnici, ki posreduje podatke:
– naziv banke ali hranilnice,
– naslov sedeža banke ali hranilnice,
– matična številka banke ali hranilnice,
– davčna številka banke ali hranilnice,
– poravnalni ali transakcijski račun banke ali hranilnice.
Če banka ali hranilnica ne razpolaga s podatkom o davčni številki iz drugega odstavka tega člena za račune, odprte pred 1. januarjem 1999, posreduje podatke iz tega člena brez davčne številke.
9. člen
Podatke o prilivih in odlivih na žiro računih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in oseb iz 7. člena te uredbe ter identifikacijske podatke iz 8. člena te uredbe morajo banke in hranilnice izkazati po trimesečjih v letu, in sicer ločeno za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in za osebe iz 7. člena te uredbe.
Banka in hranilnica mora posredovati podatke iz prvega odstavka tega člena enkrat letno, in sicer do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Navedene podatke banka in hranilnica posreduje pristojnemu davčnemu uradu.
10. člen
Banke in hranilnice posredujejo podatke iz 8. in 9. člena te uredbe pristojnemu davčnemu uradu oziroma glavnemu uradu na magnetnem mediju. Podrobnejše navodilo o posredovanju podatkov bank in hranilnic izda direktor Davčne uprave Republike Slovenije.
11. člen
Ne glede na določbo 8. člena te uredbe banke in hranilnice po tej uredbi prvič poročajo o podatkih, navedenih v 8. členu te uredbe, po stanju na dan zadnjega dne v mesecu, v katerem potečejo štirje meseci od začetka veljavnosti te uredbe in sicer do 10. v naslednjem mesecu.
Po tej uredbi banke in hranilnice prvič poročajo o podatkih o prilivih in odlivih na računih, navedenih v 9. členu te uredbe, za leto 1999, in sicer do 28. februarja leta 2000.
12. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 77/96 in 5/97).
13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-07/97-7
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost