Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2833. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn, stran 7620.

Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 2. in 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99) in 8. člena statuta Obrtne zbornice Slovenije je, na predlog izvršilnega odbora sekcije cvetličarjev in vrtnarjev, upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije na 14. seji 15. 7. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave blaga ter primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju cvetličarske dejavnosti.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene, po predpisih o davku na dodano vrednost, ter predstavlja redne stroške oziroma odhodke poslovanja gospodarskega subjekta. Pomeni tudi najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo cvetličarsko dejavnost na pridobiten način in so registrirane oziroma priglašene za to dejavnost po šifri standardne klasifikacije dejavnosti G/52.482 dejavnost cvetličarn.
3. člen
Kalo je primanjkljaj oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem ter gnitjem in se kaže na teži, obsegu ali površini in kvaliteti blaga.
Razsip je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali sipkem stanju.
Razbitje je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika in podobno).
Okvara je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Primanjkljaj oziroma uničenje blaga se ugotavlja na več načinov:
– neposredno po nastanku primanjkljaja blaga v procesu izdelave in predelave blaga oziroma neposredno po nastanku primanjkljaja ali uničenja pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga;
– ali pri/z izrednim popisom blaga v cvetličarni oziroma v skladišču;
– ali pri/z rednim letnim popisom blaga v cvetličarni oziroma v skladišču.
O ugotovljenem primanjkljaju oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, od katerega se ne plačuje davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plača davek na dodano vrednost.
Cvetličarji evidentirajo ugotovljen primanjkljaj in uničenje blaga v svojih knjigovodskih ali izvenknjigovodskih evidencah (odpis blaga).
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v cvetličarnah šteje kot običajen odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih stopnjah:
-----------------------------------------------------------------
Vrsta blaga                 Maksimalna stopnja v%
-----------------------------------------------------------------
1. lončnice                          12
2. rezano cvetje in zelenje                  15
3. suho cvetje                         5
4. porcelan, steklo, keramika                  5
5. aranžersko blago in aranžerski materiali           5
6. ostalo blago in pomožni dodatni materiali          1
-----------------------------------------------------------------
III. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. julija 1999.
Št. 1037/99
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Predsednik
upravnega odbora OZS
Stanislav Kramberger l. r.

AAA Zlata odličnost