Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2861. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999, stran 7667.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Uradni list RS, št. 9/99, 11/99, 12/99 - popravek, 16/99, 22/99, 34/99, 36/99 in 40/99) se:
– v VII. poglavju 14. člena, v prvi alinei prvega odstavka 3. točke in v drugi alinei prvega odstavka 4. točke, datum ”30. 4. 1999” nadomesti z datumom ”31. 8. 1999”;
– v V. poglavju 17. člena, v prvi alinei prvega odstavka 4. točke, datum ”30. aprila 1999” nadomesti z datumom ”31. avgusta 1999”;
– v V. poglavju 20. člena, v drugi alinei prvega odstavka 3. točke in v prvi alinei prvega odstavka 4. točke, datum ”30. aprila 1999” in datum ”17. maja 1999” nadomestita z datumom ”31. avgusta 1999”.
2. člen
V VII. poglavju 14. člena se:
– v prvem, drugem in četrtem odstavku 3. točke za besedo ”podporo” doda besedilo ”organizaciji pridelave in odkupa”;
– v četrtem odstavku 3. točke številka ”1,50” nadomesti s številko ”2,00”;
– besedilo šestega odstavka 3. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
”V primeru da zadruga oziroma druga pravna oseba ne organizira odkupnega mesta v skladu s pogoji iz prejšnjega odstavka, ji pripada samo podpora za organizacijo pridelave pšenice in rži v višini 1,00 SIT/kg.”.
3. člen
V V. poglavju 20. člena se:
– za drugim odstavkom 3. točke doda nov odstavek, ki se glasi:
”Ne glede na določbe prvega odstavka te točke in prvega odstavka 4. točke, poglavja V. tega člena, pridobi podporo tudi pridelovalec, ki pšenice oziroma rži ne proda, vendar le v primeru, da so izpolnjeni ostali pogoji za pridobitev podpore, če je:
– pridelovalec pšenico oziroma rž ponudil v odkup, pa je bilo na podlagi analize kakovosti, ki jo je opravila neodvisna kontrolna institucija, ugotovljeno, da pšenica oziroma rž glede kakovosti ne izpolnjujeta minimalnih pogojev za prevzem, določenih v 8. členu veljavne uredbe o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999; oziroma
– posevke pšenice oziroma rži prizadela toča in je pridelovalec prijavil škodo pristojni komisiji za oceno škod”;
– na koncu tretje alinee 4. točke za besedo ”cena” doda besedilo, ki se glasi: ”; oziroma v primeru zavrnitve odkupa pšenice oziroma rži zaradi neizpolnjevanja minimalnih pogojev kakovosti: analizni izvid, ki ga izda neodvisna kontrolna institucija; oziroma v primeru prijave škode zaradi toče: uradni zapisnik pristojne občinske komisije za oceno škod”.
4. člen
Na koncu 20. člena se doda novo VII. poglavje, ki se glasi:
”VII. Dodatek k odkupni ceni pšenice in rži”
1. Namen ukrepa:
– dodatek k odkupni ceni pšenice in rži letine 1999 kot nadomestilo za izpad dohodka zaradi nižjega pridelka in slabše kakovosti pridelka, ki sta posledica neugodnih vremenskih razmer v času rasti in žetve.
2. Upravičenci:
Do dodatka so upravičeni pridelovalci pšenice in rži letine 1999, ki so na podlagi kupoprodajnih pogodb prodali pšenico in rž mlinskim podjetjem, mlinom, zadrugam, mešalnicam ali drugim pravnim osebam oziroma Zavodu Republike Slovenije v intervencijskem odkupu.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in višina sredstev
Dodatek k odkupni ceni pšenice in rži pridobi pridelovalec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore pridelavi pšenice in rži iz prvega odstavka 3. točke poglavja V. tega člena, in sicer le za prodane količine pšenice in rži.
Višina dodatka znaša 3 SIT/kg odkupljene pšenice oziroma rži.
4. Način in rok za uveljavljanje zahtevkov.
Upravičenci uveljavljajo dodatek k odkupni ceni skupaj s podporo pridelavi pšenice in rži na podlagi enotnega zahtevka na predpisanem obrazcu: ‘Zahtevek za podporo pridelavi pšenice in za dodatek k odkupni ceni’ oziroma ‘Zahtevek za podporo pridelavi rži in za dodatek k odkupni ceni’. Obrazcema morajo biti priložena dokazila, navedena v prvem odstavku 4. točke poglavja V. tega člena.
Rok za uveljavljanje zahtevkov: od 1. avgusta do 15. oktobra 1999.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00/99-9
Ljubljana, dne 22. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost