Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2860. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999, stran 7666.

Na podlagi 7. in 9. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 3. in 8. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) ter 4. člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999
1. člen
V uredbi o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999 (Uradni list RS, št. 24/99) se v 2. členu:
za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
”Zaradi nižjega pridelka in slabše kakovosti pridelka, ki sta posledica neugodnih vremenskih razmer v času rasti in žetve, se uvede dodatek k odkupni ceni pšenice in rži letine 1999 (v nadaljnjem besedilu: dodatek k odkupni ceni) kot nadomestilo za izpad dohodka. Dodatek znaša tako za pšenico kot za rž, ki ne dosegata minimalnih pogojev kakovosti, določenih v 8. členu te uredbe, 3,00 SIT/kg prodane pšenice oziroma rži. Za ostale prodane količine pšenice in rži znaša ta dodatek 3,00 SIT/kg.”;
– v drugem odstavku za besedilom ”neposredno plačilo” doda besedilo ”in za dodatek k odkupni ceni” ter črta besedilo ”št. 1433 Skupni nameni: nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov in intervencijski nakupi, konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ter”.
2. člen
V 3. členu se:
– v prvem odstavku za besedilom ”neposredno plačilo” doda besedilo ”in dodatek k odkupni ceni”;
– v drugem odstavku datum ”30. 4. 1999” nadomesti z datumom ”31. 8. 1999”.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo: »do 30. 4. 1999« nadomesti z »do 31. 5. 1999«, besedilo: »do 17. 5. 1999« pa z »do 31. 8. 1999«, črta se besedilo drugega odstavka 4. člena.
4. člen
V 7. členu se v prvi alinei prvega odstavka in v prvi alinei drugega odstavka število »13« nadomesti s številom »14«.
5. člen
V 8. členu se
– v točki a):
črtata prva in druga alinea;
– v točki b):
črtata prva in druga alinea;
6. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
”Pšenico in rž, ki ne ustrezata minimalnim pogojem glede kakovosti, določenim v 8. členu te uredbe, odkupi zavod po 15,00 SIT/kg pšenice in 10,00 SIT/kg rži.”
7. člen
V 11. členu se v drugem odstavku število »13« nadomesti s številom »14«.
8. člen
Tabela št 3. Se nadomesti z naslednjo tabelo:
-----------------------------------------------------------------
Ugotovljeno   Znižanje cene Ugotovljeno št.   Zvišanje cene
število padanja za %          padanja       za %
-----------------------------------------------------------------
199-195     0,50      201-205           0,50
194-190     1,00      206-210           1,00
189-185     1,50      211-215           1,50
                216-220           2,00
                221-225           2,50
                226-230           3,00
                231-235           3,50
                236-240           4,00
                241-245           4,50
                246-250           5,00
                251-255           5,50
                256-260           6,00
                261-265           6,50
                266-270           7,00
                271-275           7,50
                276-280           8,00
                281-285           8,50
                286-290           9,00
                291-295           9,50
                296-300           10,00
                nad 300           10,50
-----------------------------------------------------------------
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31.12.1999.
Št. 331-03/99-3
Ljubljana, dne 22. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost