Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2729. Odlok o imenovanju članov nadzornega sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
2730. Odlok o spremembi odloka o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine
2731. Odlok o spremembi odloka o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem
2732. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2733. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2734. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2735. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2736. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2737. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2738. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

MINISTRSTVA

2739. Navodilo o spremembah navodila o sprejemanju in izdajanju slovenskih standardov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2740. Sklep o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov
2741. Sklep o dopolnitvi sklepa o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov

OBČINE

Kočevje

2742. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in volilne komisije in članom delovnih teles Občinskega sveta občine Kočevje
2743. Odlok o občinskem prazniku Občine Kočevje
2744. Odlok o grbu in zastavi Občine Kočevje
2745. Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kočevje

Kostel

2746. Statut Občine Kostel

Majšperk

2747. Sporazum o delitvi premoženja prejšnje Občine Majšperk
2748. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Majšperk

Mežica

2749. Odlok o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje Občine Mežica
2750. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2751. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Mežica
2752. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica

Miren-Kostanjevica

2753. Statut Občine Miren-Kostanjevica

Murska Sobota

2754. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Mestne občine Murska Sobota
2755. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota

Novo mesto

2756. Odlok o organizaciji in delovnih področjih organov Občinske uprave mestne občine Novo mesto
2757. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto

Odranci

2758. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2759. Sklep o spremembah in dopolnitvah odloka o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci
2760. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Odranci

Pivka

2761. Statut Občine Pivka

Ribnica na Pohorju

2762. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Ribnica na Pohorju

Slovenske Konjice

2773. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šolski kompleks - tenis dvorana
2774. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Slovenske Konjice
2775. Odlok o ustanovitvi zavoda za kulturo Slovenske Konjice
2776. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev izvedbenega zazidalnega načrta stanovanjske cone Vešenik - del A in B
2777. Sklep o prenosu javnih vodooskrbnih sistemov v Občini Slovenske Konjice v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Slovenske Konjice
2778. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2779. Poslovnik Nadzornega odbora občine Slovenske Konjice

Sodražica

2763. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 1999
2780. Poslovnik Občinskega sveta občine Sodražica

Šentjur pri Celju

2764. Odlok o javnih prometnih površinah Občine Šentjur pri Celju
2765. Odlok o občinskih cestah
2766. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 1998
2767. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Škofja Loka

2768. Odlok o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2769. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1999
2770. Odlok o turistični taksi v Občini Škofja Loka

Šmarje pri Jelšah

2771. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Šmarje pri Jelšah

Štore

2772. Odlok o spremembi odloka o taksi na onesnaževanje voda

Tabor

2781. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 1999
2782. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Tabor
2783. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Tabor
2784. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko
2785. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Tišina

2786. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 1999

Vojnik

2787. Odlok o ustanovitvi novega naselja Dedni vrh
2788. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vojnik

Žirovnica

2789. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
2790. Odlok o občinskem prazniku in spominskem dnevu

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

63. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih avtocest/III (MGPEIA3)

Vlada Republike Slovenije

64. Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja v izobraževanju, znanosti in kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike za obdobje od 1999 do 2002

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti nekaterih mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti