Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2742. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in volilne komisije in članom delovnih teles Občinskega sveta občine Kočevje, stran 7384.

Na podlagi 27. in 70. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99), v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 12/99 – odločba US) in s 3. členom zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93) je Občinski svet občine Kočevje na 6. redni seji dne 28. 6. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in volilne komisije in članom delovnih teles Občinskega sveta občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi višino in način določanja plače, dela plače, nagrade, sejnine in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih in zakonom o lokalni samoupravi pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem v Občini Kočevje.
Pravilnik določa tudi nagrade in druge prejemke za člane delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora, volilne komisije in drugih organov in delovnih teles, ki jih imenuje župan.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače ali nagrade v obliki sejnine, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupani.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima v zvezi z delom, v skladu z zakonom.
4. člen
Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, ima pravico do dela plače oziroma nagrade v obliki sejnine ter do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije.
Nagrada se izplačuje na podlagi tega pravilnika in ima značaj prejemkov iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi.
5. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Kočevje, ki sodi v 3. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 8,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Višino plače podžupana določa ta pravilnik.
6. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo nagrade članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Kočevje.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, NAGRAD IN SEJNIN
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača funkcionarja, ki poklicno opravlja funkcijo, se določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za določanje plače in se poveča za odstotek za funkcijski dodatek in odstotek za vrednotenje delovne dobe.
8. člen
Delovne izkušnje se funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, vrednotijo tako, da se plača funkcionarja v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za 0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
9. člen
Za poklicno opravljanje funkcije podžupana znaša količnik za določitev plače 80% količnika za določitev plače župana, ki opravlja funkcijo poklicno.
Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Mesečna plača oziroma nagrada podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
10. člen
Del plače ali sejnina za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi nagrada za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 20%,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 35%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 20%,
– predsedovanje seji delovnega telesa 15%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 10%.
Odstotek za vodenje seje občinskega sveta po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja župana po zakonu in odstotek za udeležbo na redni seji občinskega sveta se seštevata v primeru, ko član občinskega sveta vodi sejo občinskega sveta.
Nagrada ne vključuje potnih stroškov za redne in izredne seje občinskega sveta, seje nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in organov, ki jih imenuje župan.
11. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače župana in podžupana izda komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja.
Z odločbo ali sklepom o županovi plači se izvršijo določbe zakona o lokalni samoupravi. Z odločbo ali sklepom o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika.
12. člen
Plača občinskega funkcionarja, ki funkcijo opravlja poklicno, je pravica, ki mu pripada na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
13. člen
Nagrada v obliki sejnine za sejo delovnega telesa, ki se je udeleži član delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, znaša za posamezno sejo 10% najvišjega možnega zneska nagrade člana občinskega sveta.
14. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v obliki sejnine: predsednik skladno s prvo in drugo alineo 10. člena tega pravilnika, člani pa skladno z drugo alineo 10. člena tega pravilnika.
15. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo, za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom, pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v petnajstih dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo (nagrada) za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
16. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionarji imajo pravico do: povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije.
Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
17. člen
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog tajnik občine oziroma drug delavec, ki nadomešča tajnika na podlagi pooblastila župana.
Povračila stroškov se funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
18. člen
Plača oziroma del plače župana in podžupanov se izplačuje mesečno tako kot za ostale delavce občinske uprave. Nagrade oziroma sejnine v skladu s tem pravilnikom pa se izplačujejo vsake tri mesece.
Prejemki iz 16. člena tega pravilnika pa se izplačujejo na način in v rokih kot to velja za delavce občinske uprave.
19. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za 1. tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
20. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles, ki jih imenuje župan vodi, zaposleni delavec v občinski upravi, ki zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov in delovnih teles.
Za udeležbo na seji z manj kot 50% časovne prisotnosti se del plače oziroma nagrade ne izplačuje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
22. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določanju plač funkcionarjev in drugih prejemkov funkcionarjev Občine Kočevje in zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta (Uradni list RS, št. 70/95 in 2/96).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143-3/99-112
Kočevje, dne 28. junija 1999.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost