Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2754. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Mestne občine Murska Sobota, stran 7426.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99), je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 29. junija 1999 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Mestne občine Murska Sobota
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin ter posegi v prostor in dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje ter zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.
II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR
2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor ter dela iz 1. člena tega odloka štejejo:
1. vzdrževalna dela in adaptacije obstoječih objektov, naprav, napeljav in opreme ter njihovih delov, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, velikost, zmogljivost in njihov namen ter gradnja tercialnih komunalnih in infrastrukturnih objektov in naprav za potrebe posameznega že obstoječega stanovanjskega ali gospodarskega objekta občanov, vse v skladu s pogoji upravljalcev posameznih infrastrukturnih objektov in naprav ter v skladu z omejitvami po tem odloku;
2. odstranitev objektov ali naprav do bruto gradbene površine 30 m2, če s tem niso ogroženi sosednji objekti;
3. lesene in zidane pritlične drvarnice, lesene vrtne ute, v brežino ali v teren vkopane kleti (lahko zidane, vendar zasute v celoti vsaj s treh strani), garaže za osebna vozila, če ne presegajo bruto gradbene površine 25 m2 in so postavljene v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov;
4. leseni ali zidani pritlični objekti za rejo malih živali, svinjaki, hlevi za drobnico, zbiralnice za mleko, pesjaki, če ne presegajo bruto gradbene površine 15 m2 in so postavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov;
5. tople grede in zaprti rastlinjaki do bruto gradbene površine 40 m2 in lesene lope za vrtno orodje (brez pasovnih temeljev), če ne presegajo bruto gradbene površine 10 m2;
6. zunanji bazeni za individualno uporabo v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov z vkopom v teren do 1,50 m in do bruto gradbene površine 30 m2, ribnik oziroma bazen za vodne biotope v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov do bruto gradbene površine 20 m2, če voda ni odvzeta iz vodotoka in zbiralniki za pitno vodo, kapnico;
7. stolpni ali koritasti silosi za shranjevanje krme, pšenice, do skupne prostornine 100 m3 v sklopu obstoječega kmečkega gospodarstva in vgraditev sušilne naprave v že obstoječih gospodarskih poslopjih;
8. leseni skednji, kašče, lope za shrambo sena, krme, stelje, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino (vse brez bivalnih prostorov in brez pasovnih temeljev) do bruto gradbene površine 40 m2, če so namenjeni kmetijstvu – tudi izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva;
9. gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih gospodarstev v neprepustni izvedbi do velikosti 50 m3 na funkcionalnem zemljišču že obstoječih gospodarskih objektov – hlevov, če niso locirane v neposredni bližini stanovanjskih objektov;
10. čebelnjaki na točkovnih temeljih (lesen, nepodkleten), z manj kot 20 panji, če v skupni tlorisni površini ne presega 20 m2 in 3,20 m višine prednje kapne lege nad nivojem tal objekta in ob predhodnem mnenju čebelarske družine pripadajočega pašnega katastra – tudi izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva;
11. postavitev medposestnih, vrtnih, dvoriščnih ograj do višine 1,20 m pod pogojem, da niso grajene iz odpadnih materialov; v posebnih primerih se dovoli tudi postavitev višjih ograj (zaščita pred divjadjo, obore, zaščita pred nezaželenimi vplivi v okolje ipd.); odmiki ograj od javnih cest morajo biti v skladu s predpisi o javnih cestah;
12. oporni zidovi terena do višine 1,50 m, izjemoma tudi do 2 m, če je podan ustrezni statični izračun, z obveznim odmikom od javnih prometnic v skladu s pogoji, ki jih določajo predpisi o javnih cestah;
13. pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami ter dostopom oziroma dovozom v objekte in nadstreški za potrebe parkiranja in garažiranja osebnih avtomobilov, traktorjev s priključki, koles, motorjev, avtomobilskih prikolic, vetrolovi in zunanje stopnice pri individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopjih, če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2 in so postavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov; če je objekt namenjen parkiranju, je potrebno ustrezno izvesti tlake;
14. namestitev sončnih kolektorjev, sončnih celic, satelitskih anten, markiz, senčnikov, strešnih oken, gradnja dimnikov do višine 15 m, vse pri obstoječih objektih;
15. postavitev zimskih vrtov ob že obstoječih objektih, če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2;
16. zasteklitev balkonov, teras pri obstoječih objektih; za večstanovanjske objekte in bloke je zahtevano enotno oblikovanje za celotno zgradbo;
17. tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti, če ni potrebna dodatna komunalna ureditev;
18. ureditev prostora za smetnjake in kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico);
19. postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, korita za rože in grmovnice), dopolnilna oprema parkov in otroških igrišč ter ureditev otroških igrišč s površino do 40 m2;
20. začasna postavitev pokritih razstavnih prostorov in ureditev sezonskih gostinskih vrtov do bruto gradbene površine 40 m2, objekti namenjeni turistični in sezonski prodaji do bruto površine 15 m2 ter postavitev odrov, nadstrešnic, šotorov ipd., za potrebe raznih prireditev, sejmov ipd.;
21. reklamni, obvestilni in podobni pogoji, naprave, ki niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove, ograje in samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji, ki so v skladu z odlokom o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Mestne občine Murska Sobota in skladno s soglasjem lastnika zemljišča ali objekta;
22. montažne nadstrešnice na že obstoječih avtobusnih postajališčih;
23. verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) do skupne tlorisne površine 6 m2 in višine 4,50 m, spominske plošče, doprsni kipi, umetniška dela, spominska obeležja, vse skladno s soglasjem lastnika zemljišča; verska obeležja so omejena zgolj na območja ali za potrebe obstoječih pokopališč ter v sklopu že obstoječih sakralnih objektov;
24. vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije na javnih cestah v upravljanju Mestne občine Murska Sobota v skladu s predpisi o javnih cestah ter vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije na nekategoriziranih cestah in poteh v skladu s pogoji, ki jih določi njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec;
25. vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob soglasju in skladno s pogoji upravljalca vodotoka, nasipavanje terena na površini do 1 ha in druga manjša zemeljska dela, skladno s soglasjem lastnika zemljišča;
26. drenaže na posameznih zemljiščih do površine 1 ha, namenjene individualni rabi lastnika zemljišča, nemoteče za sosednja zemljišča;
27. posegi v zvezi z odpravljanjem arhitektonskih ovir za ljudi z omejeno zmožnostjo gibanja – gradnja klančin, ureditev prostora za dvigalo v obstoječih objektih ali ob njih;
28. tipski mali rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do prostornine 5 m3 na funkcionalnem zemljišču objektov in izvedba priključka plinovodnega omrežja s priključno močjo do 50 KW od glavnega distribucijskega omrežja do posameznega porabnika in notranja preureditev kotlovnic za priključno moč do 50 KW, vse za potrebe občanov in njihovih družin (izključno za individualne stanovanjske objekte) s tem, da investitor k priglasitvi, razen dokumentacije iz 8. člena tega odloka, predloži tudi:
– tehnično dokumentacijo za gradnjo plinskih priključkov in za notranjo izvedbo plinske inštalacije s priključitvijo plinskih trošil oziroma za notranjo preureditev kotlovnice, ki jo izdela projektantska organizacija ali distributer plina, ki ima na območju Mestne občine Murska Sobota koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom,
– soglasje koncesionarja k tehnični dokumentaciji, katere ne izdela koncesionar,
– soglasje dimnikarske službe.
III. POGOJI IN OMEJITVE
3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je določena v prostorskih izvedbenih aktih, razen, če s tem odlokom ni drugače določeno,
– posegi morajo biti morajo skladni z drugimi splošnimi akti občine,
– zaradi postavitve objektov ne smejo biti prizadete pravice in interesi drugih oseb,
– zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z varstvom okolja, sanitarnimi, požarnovarnostnimi, vodnogospodarskimi, obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine.
4. člen
Splošne omejitve pri postavitvi pomožnih objektov:
– zaradi postavitve objektov ne smejo biti poslabšani pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi trajni komunalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in naprave,
– z odstranitvijo objektov mora biti možna vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje.
5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– objekti po tem odloku so lahko samo enoetažni,
– oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoječim objektom in zasnovani tako, da se čimbolj vklopijo v okolje, isto velja za obnovo že obstoječih objektov,
– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen krajinskim in oblikovnim značilnostim območja,
– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta in barva kritine,
– pomožni objekti (samostojni ali kot prizidki) se morajo glede na njihovo funkcijo locirati praviloma tako, da so umaknjeni pogledu s cestne strani (v notranjost parcele oziroma zemljišča), le izjemoma glede na namen pa na obcestno (ulično) stran, vendar za “gradbeno“ linijo in z ustrezno zasaditvijo oziroma markacijo,
– tipi in materiali ograj naj bodo v naseljih čim bolj enotni in iz naravnih materialov,
– objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo preglednost križišč ali cest,
– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih upravljalca posameznega komunalnega voda,
– odmiki od medposestne meje morajo biti vsaj 3 m, oziroma so lahko manjši skladno s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča,
– predpisani odmiki ne veljajo za objekte iz 11., 12. in 20. točke 2. člena tega odloka,
– odmik za objekte iz 20. točke 2. člena tega odloka je minimalno 0,5 m od medposestne meje; s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča je lahko ta odmik tudi manjši,
– objekti iz 11. in 12. točke 2. člena tega odloka so lahko postavljeni brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosednjega zemljišča, na parc. mejo pa s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča.
6. člen
Posebne omejitve:
– skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov (2 ali več pomožnih objektov), ki so kakorkoli povezani v celoto, ne sme presegati 50 m2,
– vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,
– za vse posege v večstanovanjskih objektih je zahtevano enotno oblikovanje in izbira materialov,
– za posege, ki bodo izvedeni v območjih in na objektih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski, naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– za posege iz 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 13., 15., 16., 20., 21. in 22. točke 2. člena si mora investitor posega pridobiti mnenje Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, razen za posege iz 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 13. in 15. točke 2. člena odloka, na območjih, ki se urejajo s PIN-i (UN, ZN, LN), za katere si mora investitor pridobiti soglasje Mestne uprave mestne občine Murska Sobota o ustreznosti takšnega posega. V nasprotnem primeru organ, pristojen za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del, le-te ne more izdati. Posegi, za izvedbo katerih je določena pridobitev soglasja Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, ne smejo biti v nasprotju z določili tangiranih PIN-ov.
IV. PRIGLASITEV DEL
7. člen
Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z določili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-ta priglasiti.
Odločbo o dovolitvi priglašenih del skladno s tem odlokom izda pristojni upravni organ, le-ta pošlje izdano odločbo v vednost Mestni upravi mestne občine Murska Sobota.
8. člen
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– kratko tehnično poročilo o nameravanem posegu v prostor (opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, opis materialov in konstrukcije),
– kopijo katastrskega načrta,
– vris predvidenega položaja objekta glede na obstoječi objekt v kopijo katastrskega načrta, oziroma situacijo objekta v ustreznem merilu 1: 1000 ali 1: 500, razen za posege, navedene v 2. in 14. točki 2. člena ter za posege v zvezi z vzdrževanjem, obnavljanjem, adaptiranjem in moderniziranjem obstoječih objektov, s katerimi se ne spreminja velikost, zunanji izgled, zmogljivost ali namen teh objektov,
– skico objekta ali idejni projekt (tloris, prerez, značilne fasade - vse v ustreznem merilu 1: 100 ali 1: 50), razen za posege, navedene v 2. in 14. točki 2. člena ter za vse posege v zvezi z vzdrževanjem, obnavljanjem, adaptiranjem in moderniziranjem obstoječih objektov, s katerimi se ne spreminja velikost, zunanji izgled, zmogljivost ali namen teh objektov,
– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem naj bi objekt stal ali se poseg izvajal,
– potrebna soglasja skladno s tem odlokom,
– če gre za začasni objekt (sezonska postavitev), datum, do katerega bo ta objekt stal,
– urbanistično mnenje za posege na večstanovanjskih objektih in blokih iz 16. točke 2. člena tega odloka,
– soglasje upravljalca javne ceste za postavitev ograje v varstvenem pasu javne ceste, za postavitev ograje ob nekategorizirani cesti pa soglasje njenega lastnika ali upravljalca, če je odmik ograje od meje cestnega sveta manjši od 1 m.
Pristojni upravni organ glede na vrsto objekta ali posega v prostor v postopku določi, katera mnenja in soglasja je potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.
Kolikor zahtevana soglasja in mnenja niso izdana v zakonitem roku (ne glede na to, ali je zanje zaprosil naročnik ali upravni organ), se šteje, kot da je soglasje ali mnenje pozitivno.
9. člen
Po prejemu zahtevka oziroma popolne vloge iz 7. člena tega odloka mora upravni organ v roku 30 dni izdati odločbo o dovolitvi priglašenih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.
Investitor ne sme pričeti s priglašenimi deli brez odločbe iz prejšnjega odstavka.
Izdana odločba o dovolitvi priglašenih del izgubi svojo veljavnost, če investitor ne prične z priglašenimi deli v enem letu po prejemu odločbe.
V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
10. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka vršijo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pristojne inšpekcijske službe.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
11. člen
Za kršitve določb tega odloka se uporabljajo kazenske določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
VII. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 9/86) na območju sedanje Mestne občine Murska Sobota.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-38/99
Murska Sobota, dne 29. junija 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost