Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2752. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica, stran 7410.

Na podlagi 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Mežica na seji dne 15. 6. 1999 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 1999.
2. člen
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1998 110.000 SIT.
3. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo:
– za individualno komunalno rabo 4.600 SIT/m2,
– za kolektivno komunalno rabo 6.800 SIT/m2.
4. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno v 2. členu tega sklepa:
I. A območje – Centralni del mesta Mežica 2,0%–3,0%,
I. območje – Ožje območje mesta Mežica razen zemljišč opredeljenih v I. A območju 1,5%–3,0%,
II. območje – Širše območje mesta Mežica 1,5%–2,5%,
III. območje – Obrobna naselja naselbinskega jedra Mežica 1,0%–2,5%,
IV. območje – V ostalem območju občine opredeljena stavbna zemljišča in zemljišča, ki bodo z urbanističnimi akti določena kot stavbna zemljišča 0,5%–1,5%,
I.O.C. območje – Industrijske in obrtne cone 1,0%–3,0%.
Območja so detajlno razvidna iz grafične priloge “Območje stavnih zemljišč v Občini Mežica”. Meje posameznih območij so vrisane v PKN -5 in TTN -5.
Kriterij vrednotenja v 4. členu. navedenih razponov v posameznih območjih so obrazloženi v tekstualnem delu dokumentacije: “Območje stavbnih zemljišč v Občini Mežica”.
5. člen
Podane cene za m2 stanovanjske površine in komunalne opremljenosti se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen ne drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Mežica za leto 1998 (Uradni list RS, št. 58/98).
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-01-9/99
Mežica, dne 15. junija 1999.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.