Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2756. Odlok o organizaciji in delovnih področjih organov Občinske uprave mestne občine Novo mesto, stran 7432.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US in 74/98) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na predlog župana na 5. seji dne 27. 5. 1999 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnih področjih organov Občinske uprave mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa notranja organizacija in delovna področja Občinske uprave mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občinska uprava), njeno delovanje in ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge na področjih, določenih s tem odlokom.
Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakoni, statutom Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občina), tem odlokom in drugimi predpisi.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela uprave se skladno s statutom občine zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo skladno s statutom občine predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan, podžupani in direktor občinske uprave, po pooblastilu pa lahko tudi predstojniki upravnih organov občinske uprave ali drug uslužbenec občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje funkcij uprave in opravljanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter drugih strank,
– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
– koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in institucijami pri reševanju skupnih zadev.
6. člen
Organizacija občinske uprave
V občinski upravi so organizirani naslednji organi občinske uprave:
1. kabinet župana,
2. sekretariat za občo upravo,
3. sekretariat za finance,
4. sekretariat za gospodarstvo,
5. sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve,
6. sekretariat za kmetijstvo in turizem,
7. sekretariat za vzgojo, izobraževanje, šport in mladino,
8. sekretariat za kulturo, socialne in zdravstvene zadeve.
Organizacijske enote občinske uprave opravljajo glede na področje, katerega pokrivajo, tudi naloge iz državne pristojnosti, ki jih država prenese na občino.
V posameznih organih občinske uprave se lahko po potrebi oblikujejo notranje organizacijske enote z nazivom služba, urad, oddelek in referat.
7. člen
Kabinet župana
Kabinet župana opravlja strokovne in organizacijske naloge, vezane na župana, naloge s področja odnosov z javnostmi v skladu s 4. členom tega odloka, mednarodnega sodelovanja, promocije občine ter druge naloge občine.
Urad za krajevne skupnosti opravlja strokovne in organizacijske naloge za krajevne skupnosti, nudi strokovno pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov, pri vodenju investicij ter drugih strokovnotehničnih delih za krajevne skupnosti.
8. člen
Sekretariat za občo upravo opravlja naslednje naloge:
a) na področju normativnopravnih zadev:
– pripravlja osnutke in predloge splošnih in drugih aktov ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, podžupani, direktor občinske uprave, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavlja pogodbe, ocene predlaganih in sprejetih pogodb, pravnem spremljanju pogodb,
– ureja premoženjskopravne zadeve,
– upravlja z občinskim premoženjem, ki ni v pristojnosti drugih upravnih organov,
– strokovne in organizacijske pravne pomoči pri izvajanju volilnih opravil,
– upravnega nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov,
– pravne pomoči županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
b) na področju splošnih zadev:
– naloge, ki se nanašajo na organizacijo in delovanje občinske uprave, kadrovskih zadev, plač uslužbencev, upravljanja in vzdrževanja objektov ter varovanja premoženja,
– pisarniškega poslovanja, urejanja dokumentarnega gradiva in sprejemanja vlog v upravnem postopku ter sprejema in odprave pošte,
– zagotavlja vsa organizacijska, strokovnotehnična in administrativna opravila za potrebe župana, podžupane, občinskega sveta in njihovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov;
c) naloge s področja civilne zaščite in reševanja ter požarne varnosti:
– izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
d) opravlja druge naloge, ki po svoji naravi ne spadajo v delovno področje drugih upravnih organov.
9. člen
Sekretariat za finance opravlja naloge na področjih:
– pripravlja proračun, rebalans proračuna, zaključni račun proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
– skrbi za izvrševanje proračuna v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– spremlja predpise s področja javnih in drugih financ,
– vodi knjigovodstvo proračuna ter pripravlja analize in finančna poročila,
– opravljanja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate in krajevne skupnosti,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.
10. člen
Sekretariat za gospodarstvo opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in malega gospodarstva,
– skrbi za realizacijo razvojnih programov občine, gospodarstva in malega gospodarstva,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij, spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanja,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja druge strokovne in upravne naloge s tega področja.
11. člen
Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve opravlja naslednje naloge:
a) na področju urejanja prostora:
– pripravlja gradiva za program priprave prostorskoizvedbenih aktov - (PIA) in
– strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– skrbi za izpolnitev pogojev, ki jih določijo ustrezni organi, organizacije in skupnosti za pripravo PIA,
– pripravlja, koordinira in sodeluje pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine (programi priprave, javni razpis za izbor izdelovalcev),
– organizira pripravo in koordinira izdelavo PIA (prostorskoureditvenih pogojev načrti – UN ter lokacijski načrti – LN) ter sodeluje z ustreznimi strokovnimi organizacijami pri pripravi strokovnih podlag zanje,
– skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov PIA ter daje pojasnila o rešitvah osnutka PIA na javnih obravnavah,
– skrbi za usklajenost lokacijskih dokumentacij in izvlečkov iz PIN s prostorsko-izvedbenimi akti tako, da koordinira izdelavo lokacijskih dokumentacij za posamezne posege v prostor,
– nudi strokovno pomoč organom in organizacijam pri zadevah urejanja prostora,
– zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni rabi prostora in o posegih v prostor ter vodi evidenco in dokumentacijo predpisov ter drugih aktov, s katerimi se ureja prostor,
– opravlja druge strokovne naloge, ki sodijo v to področje;
b) na področju varstva okolja:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– strokovne in druge naloge na področju družbenega planiranja in urejanja prostora opravlja v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi s področja planiranja in urejanja prostora Zavod za družbeno planiranje in urejanje prostora, sodeluje pri izvajanju dejavnosti varstva okolja in kulturne dediščine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje;
c) opravlja strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na stanovanja, poslovne stavbe in prostore ter načrtuje stanovanjsko politiko občine;
d) gospodari s stavbnimi zemljišči;
e) pridobiva, obdeluje in posreduje podatke in informacije geoinformacijske narave;
f) na področju komunalnih zadev opravlja naloge in zagotavlja pogoje za razvoj komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva, prometa in zvez ter vodnega gospodarstva;
g) vodi investicije s svojega področja;
h) opravlja vse naloge in druga strokovna opravila s področja premoženjsko pravnih zadev, vezanih na urejanje prostora, ki so v občinski pristojnosti.
12. člen
Sekretariat za kmetijstvo in turizem opravlja naslednje naloge:
– upravne, strokovne in organizacijske naloge s področij kmetijstva, gozdarstva, veterine, lova, ribolova in turizma,
– vzpodbuja razvoj kmetijstva in turizma ter dopolnilnih dejavnosti,
– skrbi za razvoj in promocijo turistične danosti občine ter naravne in kulturne dediščine,
– določa pogoje za dejavnost v kmetijstvu, gozdarstvu in turizmu,
– sodeluje pri projektu celostnega urejanja podeželja in vasi,
– zagotavlja pogoje za razvoj dejavnosti, ki jih pokriva,
– opravlja druge naloge s tega področja.
13. člen
Sekretariat za vzgojo, izobraževanje, šport in mladino opravlja naslednje naloge:
– upravne, strokovne in razvojne naloge za predšolsko vzgojo, izobraževanje, šport in mladino ter raziskovalno in inovativno dejavnost,
– ureja način in pogoje urejanja s premoženjem občine na področju predšolske vzgoje, izobraževanja, športa in mladine,
– pospešuje in razvija dejavnosti na teh področjih,
– sodeluje pri pripravi in izdelavi planskih aktov občine s teh področij,
– zagotavlja pogoje za razvoj dejavnosti, ki jih pokriva,
– vodi investicije s svojega področja,
– opravlja druge naloge s tega področja.
14. člen
Sekretariat za kulturo, socialne in zdravstvene zadeve opravlja naslednje naloge:
– upravne, strokovne in razvojne naloge na področju kulture, sociale in zdravstva,
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine na področju kulture, sociale in zdravstva,
– pospešuje in razvija dejavnost na teh področjih,
– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– skrbi za kulturno dediščino,
– opravlja strokovne in organizacijske naloge na področju reševanja romske problematike,
– zagotavlja izvajanje javne zdravstvene službe na primarni ravni,
– vodi investicije s svojega področja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
Lokalne javne službe
Občina zagotavlja opravljanje lokalnih javnih služb. Organizacijo, pristojnosti, položaj in druga vprašanja, ki zadevajo javne službe, se urejajo s posebnimi odloki.
16. člen
Občinsko pravobranilstvo
Občina lahko ustanovi organ občinskega pravobranilstva, ki občino, njene organe in krajevne skupnosti zastopa pred sodišči in drugimi organi.
17. člen
Občinska inšpekcija, nadzorstvo in redarstvo
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije. Občinska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Občinska uprava opravlja tudi naloge občinskega redarstva. Na tem področju občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
18. člen
Opravljanje nalog za druge občine
Občina sodeluje z drugimi občinami in opravlja skladno z zakonom posamezne naloge zanje, združuje sredstva in oblikuje organe za opravljanje skupnih zadev. O opravljanju nalog iz prvega stavka tega člena sklenejo zainteresirane občine pogodbo.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
19. člen
Župan in direktor občinske uprave
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za delo občinske uprave.
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave opravlja:
– neposredno vodi občinsko upravo,
– organizira in koordinira dela notranjih organizacijskih enot,
– zagotavlja opravljanje strokovnih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam,
– razporeja dela med delavce občinske uprave in skrb za delovno disciplino,
– izdaja odločb v upravnem postopku na I. stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
– opravlja druge naloge in dela po odredbi ali po pooblastilu župana.
Direktor občinske uprave izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja uslužbencev občinske uprave, če ga za to pooblasti župan.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem notranjih organizacijskih enot vodje teh enot, ki jih imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo in mora izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje za odločanje v upravnih stvareh.
20. člen
Organizacijske enote občinske uprave so sekretariati občinske uprave, ki jih vodijo predstojniki – imenovani sekretarji, in kabinet župana, ki ga vodi vodja kabineta. Organizacijske enote, organizirane v sekretariatih, vodijo vodje, ki jih imenuje direktor na predlog sekretarja.
Sekretar sekretariata organizira delo, skrbi za zakonitost dela in odloča v upravnih, strokovnih in drugih zadevah ter opravlja druge naloge v okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti, ki jih določajo zakoni, statut občine in drugi akti občine ter pooblastila.
Sekretar sekretariata sodeluje z drugimi organizacijskimi enotami občinske uprave pri reševanju skupnih zadev in v okviru svoje pristojnosti sodelujejo z državnimi organi.
Sekretar sekretariata je za svoje delo odgovoren direktorju občinske uprave in županu.
21. člen
Sekretar sekretariata ima lahko namestnika, ki ga imenuje na predlog sekretarja direktor občinske uprave. Izjemoma lahko direktor občinske uprave v soglasju z županom odloči, da posamezen sekretar nima namestnika. V tem primeru sekretarja v času njegove odsotnosti nadomešča direktor občinske uprave.
22. člen
Sekretarja sekretariata v času njegove odsotnosti z dela nadomešča namestnik. Predstojnika organizacijske enote lahko v primeru, če je tudi ta odsoten, nadomešča drug višji upravni delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor občinske uprave.
Če v organizacijski enoti razen predstojnika organizacijske enote ni imenovan drug višji upravni delavec, nadomešča predstojnika skladno s prejšnjim odstavkom tega člena direktor občinske uprave ali pa drug višji upravni delavec občinske uprave, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor občinske uprave.
23. člen
Sekretarji sekretariatov, njihovi namestniki in vodja kabineta župana so višji upravni delavci.
Poleg višjih upravnih delavcev, določenih v prvem odstavku tega člena, ki morajo ustrezati zakonskim zahtevam, lahko župan v pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi določi višje upravne delavce z drugačnim nazivom.
Višje upravne delavce imenuje in razrešuje župan.
Župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi določi tudi notranje organizacijske enote posameznih upravnih organov.
24. člen
Delavec s posebnimi pooblastili v upravi je upravni inšpektor, ki ga imenuje župan na predlog direktorja občinske uprave.
Za zagotovitev inšpekcijskega nadzorstva oziroma redarstva skladno s tem odlokom imenuje župan na predlog direktorja občinske uprave tudi druge delavce s posebnimi pooblastili.
25. člen
Uslužbence občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan na podlagi pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v upravi ter načrta delovnih mest uprave. Za sprejemanje uslužbencev v delovno razmerje lahko župan pooblasti direktorja občinske uprave.
Uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih predstojnika notranje organizacijske enote oziroma vodje notranje organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni predstojniku notranje organizacijske enote oziroma vodji notranje organizacijske enote in direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
26. člen
Za uslužbence v upravi se smiselno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državni upravi, zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi, kakor tudi uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih. O disciplinski odgovornosti uslužbencev v upravi odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.
27. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja iz delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Kolegij sklicuje po potrebi, praviloma pa enkrat na teden.
28. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več uslužbencev oziroma sodelovanje uslužbencev različnih strok in stopnje znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot, lahko župan s sklepom ustanovi delovne ali projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
29. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan s sklepom ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Občinska uprava mora svojo organizacijo in delo uskladiti s tem odlokom.
Župan izda v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki je podlaga za razporeditev uslužbencev na ustrezna delovna mesta.S pravilnikom se določi število delovnih mest in število izvajalcev v občinski upravi. Župan seznani s tem pravilnikom občinski svet.
31. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnih področjih uprave Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 68/96 in 9/98) in odlok o delovanju geoinformacijskega centra Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 9/98).
32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-05-4/99
Novo mesto, dne 27. maja 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost