Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2755. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota, stran 7429.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3., 6., 32. oziroma 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 29. junija 1999 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda s podelitvijo koncesije na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota.
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Mestna občina Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa:
1. dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe;
2. območje izvajanja gospodarske javne službe;
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar);
4. javna pooblastila koncesionarju;
5. splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe;
6. začetek in čas trajanja koncesije;
7. način financiranja javne službe;
8. nadzor nad izvajanjem koncesije;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. organ, ki opravi izbor koncesionarja;
11. organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe;
12. druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota.
Koncesija zajema gradnjo nove čistilne naprave v Murski Soboti in Bakovcih, tako, da bo zagotovljeno nemoteno čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota.
Gradnja nove čistilne naprave v Murski Soboti in Bakovcih se izvaja v skladu z že izdelano projektno tehnično dokumentacijo za novo čistilno napravo v Murski Soboti in Bakovcih oziroma v skladu s projektno tehnično dokumentacijo koncesionarja, katero predhodno potrdi koncedent.
Koncesija zajema tudi upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki so že izgrajeni ter upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki jih bo izgradil koncesionar.
Predmet koncesije je lahko tudi gradnja kanalizacijskega omrežja, če je to v interesu koncedenta. V tem primeru zajema koncesija tudi upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki so že izgrajene, ter upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki jih bo izgradil koncesionar.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
3. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži investicijski elaborat, finančni načrt in terminski plan izvedbe projekta gradnje nove čistilne naprave v Murski Soboti in Bakovcih ter pogoje in način upravljanja ter gospodarjenja z objekti in napravami, ki so predmet koncesije,
– da ima zadostne izkušnje pri projektiranju, izgradnji, upravljanju, obratovanju in vzdrževanju objektov in naprav, ki služijo čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– da ima zagotovljena vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo in upravljanjem objektov in naprav, ki so predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije,
– da predloži reference o dosedanjem delu,
– da predloži garancijo za izvedbo projekta ter garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo projekta,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvedbo projekta (projektiranje, izgradnja, upravljanje, obratovanje in vzdrževanje objektov in naprav, ki so predmet koncesije),
– zagotoviti mora, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi ter v skladu z določili koncesijske pogodbe.
IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
4. člen
Koncesionarju bo Mestna občina Murska Sobota (koncedent) podelila naslednja javna pooblastila:
– pravico uporabe in upravljanje zgrajenih objektov in naprav za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota za čas trajanja koncesije,
– pravico izgradnje čistilne naprave v Murski Soboti in Bakovcih.
V. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA IN KONCEDENTA
5. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da samostojno in na svoje stroške zgradi čistilno napravo v Murski Soboti in v Bakovcih, v skladu s projektno tehnično dokumentacijo za novo čistilno napravo v Murski Soboti in Bakovcih, navedeno v 2. členu tega odloka,
– da izvede omenjeni projekt tako, da bodo učinki projekta na okolje v mejah, ki jih predpisuje zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in drugi zakonski oziroma podzakonski predpisi na tem področju,
– da omogoči priključitev na kanalizacijsko omrežje, če uporabnik vloži zahtevo in to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba kanalizacijskega omrežja,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionarne dejavnosti,
– da upravlja in gospodari z objekti in napravami, ki so predmet koncesije tako, da je omogočeno normalno čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda tako, da voda pred iztekom v glavni odvodnik izpolnjuje zahtevane pogoje,
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije,
– da vodi kataster objektov in naprav za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– da redno kontrolira pri uporabnikih sestav odpadne vode, delovanje čistilnih naprav za predčiščenje tehnološke odpadne vode,
– da opravlja dejavnost v skladu s cenami, ki jih potrdi koncedent,
– da v skladu s koncesijsko pogodbo odvaja del dohodka v občinski proračun koncedenta,
– da redno predloži koncedentu letna poročila o poslovanju,
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da spoštuje zahteve, definirane s tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– da zagotovi, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja del poškodovana ali uničena, vzpostavljena v prvotno stanje ali izplača odškodnino.
6. člen
Koncesionar mora omogočiti koncedentu, da sodeluje pri naslednjih nalogah:
– izdelavi lokacijskega načrta ali drugega ustreznega akta za gradnjo objektov in naprav čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in pridobivanju upravnih dovoljenj za gradnjo,
– reviziji projekta PGD in PZI za gradnjo teh objektov,
– pri izbiri nadzora nad izvedbo del.
7. člen
Koncedent mora zagotoviti koncesionarju vso pomoč za pridobitev potrebnih dovoljenj, pooblastil oziroma drugih aktov, potrebnih za izvedbo projekta izgradnje čistilne naprave v Murski Soboti in Bakovcih in za opravljanje gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
8. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja največ 25 let.
Koncesijska pogodba se po njenem preteku lahko podaljša.
VII. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
Financiranje izgradnje čistilne naprave v Murski Soboti in Bakovcih bo zagotovljeno s sredstvi koncesionarja in iz drugih virov, upoštevajoč pri tem omejitve, ki izhajajo iz zakonov in drugih predpisov.
Viri in metode financiranja javne službe se bodo natančno opredelili v koncesijski pogodbi.
Koncedent prepusti koncesionarju že izgrajene objekte in naprave za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v mestu Murska Sobota (objekt obstoječe čistilne naprave v Murska Soboti, že izgrajene objekte nove čistilne naprave v Murska Soboti). Pogoje in način prepustitve teh objektov se uredijo v koncesijski pogodbi med koncedentom in koncesionarjem.
10. člen
Koncesionar dobi povrnjena sredstva vložena v izgradnjo čistilne naprave v Murski Soboti in Bakovcih ter v izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, iz cene, ki jo bodo za njegove storitve plačevali uporabniki.
Način in višina plačila koncesionarju za izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije, bosta koncedent in koncesionar natančno opredelila v koncesijski pogodbi na podlagi dogovorjenih meril.
Cene storitev potrdi koncedent na predlog koncesionarja.
11. člen
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije plačati koncedentu dajatev za koncesijo v višini, dogovorjeni s koncesijsko pogodbo.
Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena so prihodek Mestne občine Murska Sobota in se uporabljajo za razvoj komunalne infrastrukture v Mestni občini Murska Sobota.
12. člen
Uporabniki storitev, ki so predmet koncesije, so fizične in pravne osebe na območju Mestne občine Murska Sobota ter sosednjih občin, ki sklenejo ustrezno pogodbo.
Uporabniki morajo uporabljati storitve javnih služb, ki je predmet koncesije, na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, skladno z določili tega odloka in drugih predpisov koncedenta.
Koncesionar mora pred pričetkom izvajanja javne službe obvestiti uporabnike o pogojih uporabe storitev, ki so predmet koncesije, na način, ki se določi v koncesijski pogodbi.
Obračun za storitve, ki so predmet koncesije bo izstavljal koncesionar ali druga oseba skladno z določbami koncesijske pogodbe.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja uprava Mestne občine Murska Sobota v skladu z določbami koncesijske pogodbe.
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojna inšpekcijska služba.
Uprava Mestne občine Murska Sobota informira mestni svet o dinamiki poteka izgradnje čistilne naprave v Murski Soboti in izgradnje čistilne naprave v Bakovcih.
IX. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE
14. člen
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji navedenimi v pogodbi, ne podaljšata,
– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, pred potekom časa trajanja koncesije koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
17. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih predpisov in določil te pogodbe,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo,
– v primeru stečaja koncesionarja.
X. IZBOR KONCESIONARJA
18. člen
Koncesija bo podeljena v skladu s 36. členom zakona o gospodarskih javnih službah.
19. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom in tem odlokom.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Mestne občine Murska Sobota. Župan o sklenjeni koncesijski pogodbi informira mestni svet.
XI. OSTALE DOLOČBE
20. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem glede izgradnje čistilne naprave v Murski Soboti in Bakovcih, se uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu s predpisi. S koncesijsko pogodbo se določi tudi organ, ki bo s strani koncedenta nadziral izgradnjo v prvem odstavku tega člena omenjenega projekta.
21. člen
Glede odgovornosti za škodo, ki jo povzroči koncesionar ali pri njem zaposleni delavci pri izvajanju ali v zvezi s izvajanjem koncesije uporabnikom, ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanje koncesije, lahko opravljanje koncesije začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncedent pravico zahtevati od koncesionarja povračilo stroškov, ki so nastali zaradi začasnega opravljanje koncesije.
22. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe.
23. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
24. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
25. člen
V primeru, da se koncedent odloči, da podeli koncesijo tudi za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota, se vse določbe tega odloka smiselno uporabljajo tudi za ta del koncesije.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o organiziranju javnega podjetja (Uradne objave Skupščine občine Murska Sobota št. 7/94), ki se nanašajo na čiščenje odpadnih in padavinskih voda.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35206-3/99
Murska Sobota, dne 29. junija 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.