Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2799. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1999, stran 7548.

Na podlagi 34. člena in 115. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98 in 91/98), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95), izdaja minister za finance
O D R E D B O
o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1999
1. S to odredbo se določajo vsebina, oblika, način in roki dostave podatkov, ki jih pravne in druge osebe, zasebniki, državni in drugi organi ter organi lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: izplačevalci), morajo dostaviti davčnemu organu in zavezancem za dohodnino.
2. Oblika dostave podatkov
2.1 Podatki se pošljejo na enem od naslednjih računalniških medijev:
– PC diskete, ki imajo naslednje lastnosti:
– velikost 5.25" (360KB ali 1,2MB) ali velikost 3.5" (720KB ali 1,44MB),
– zapisano v ASCII kodi,
– v datoteki imena VIR.DAT za podatke vseh virov dohodnine, razen vira 41 oziroma v datoteki imena VIR41.DAT za podatke vira 41,
– vsak zapis je predpisane dolžine in ga zaključujeta dva posebna znaka CR ter LF. Vključno s tema znakoma so zapisi dolgi 135 znakov;
– magnetni trak, ki ima naslednje lastnosti:
– 9 sledni zapis znakov,
– gostota zapisa 1600 bpi,
– koda zapisa ASCII ali EBCDIC,
– ne sme imeti znamke (NO LABEL),
– brez blokiranja, to pomeni, da je en blok en zapis (record) dolžine 133 znakov ali blokirano, pri čemer pa mora biti faktor blokiranja napisan na vidni nalepki traku,
– zaključek podatkov označite z oznako EOF,
– razdalja od začetka traku do “start marke Alu-folija” naj ne bo manjša od 7m, da je možno trak avtomatično vpeti v magnetno tračno enoto.
Na nosilec računalniških podatkov je potrebno čitljivo vpisati:
– naziv in naslov izplačevalca,
– število zapisov, vključno z zapisom kontrolnih vsot in
– vse izbrane, v tej točki naštete, lastnosti nosilca podatkov.
Nosilcu podatkov se priloži na papirju izpisano celotno vsebino diskete oziroma magnetnega traku. Ta izpis mora biti popolna kopija računalniških podatkov, brez posebnih oblikovnih dodatkov, ki ga potrdi odgovorna oseba izplačevalca. Vsebino diskete se izpiše z ukazom
COPY a:VIR.DAT lpt1 in/ali
COPY a:VIR41.DAT lpt1
oznaki a: (disketne enote) in lpt1 (tiskalnika) se prilagodijo strojni opremi izplačevalca osebnih prejemkov in dohodkov.
Opomba: Davčna uprava Republike Slovenije bo za izplačevalce, ki bodo podatke VIR.DAT in VIR41.DAT za odmero dohodnine za leto 1999 predložili na računalniških medijih, pripravila nov program za vnos podatkov za odmero dohodnine. Program bo mogoče dobiti v izpostavi pristojnega davčnega urada v zameno za prazne PC diskete v mesecu decembru 1999.
2.2 ali na obrazcu (za vse vire, razen za vir 41):
Oblika in način obrazca sta določena tako, da bo možno podatke iz tega obrazca vnesti v računalnik. Z zaporedno številko je potrebno opremiti tudi vrstice seštevkov (SKUPAJ). Teh vrstic je toliko, kolikor vrst izplačil je bilo izplačanih fizičnim osebam. Pravilnost vsebine izpolnjenih obrazcev potrdi odgovorna oseba izplačevalca.
2.3 Način pošiljanja podatkov
Pravna oseba lahko pošlje podatke na različnih medijih, vendar so podatki enega vira dohodnine lahko zajeti le na eni vrsti medija. Pravna oseba mora vse podatke enega vira dohodnine poslati hkrati.
V primeru pošiljanja podatkov enega vira dohodnine na več disketah, je potrebno te podatke stisniti (komprimirati). Diskete morajo biti označene z zaporedno številko in z načinom stiskanja.
Pri pošiljanju popravkov podatkov na računalniškem mediju je potrebno posredovati vse podatke v okviru popravljenega vira dohodnine in ne le popravljene zapise.
3. Vsebina poslanih podatkov
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Podatke je potrebno označiti z davčno številko ter s prvimi 20 znaki priimka in imena davčnega zavezanca. Za enolično označevanje tujcev se uporabi davčna številka. Podatke enega vira osebnih prejemkov oziroma dohodkov iste osebe se izpiše v enem zapisu, tako da je v primeru, ko ima ista oseba izplačila različnih virov, potrebno izpolniti ustrezno število zapisov, razen če ni s to odredbo drugače določeno.
3.1.2 Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je potrebno zbranim podatkom dodati ustrezno število zbirnih zapisov brez identifikacije davčnega zavezanca (vsebovana v poljih: številka davčnega zavezanca, priimek in ime davčnega zavezanca ter šifra izpostave pristojnega davčnega urada). V tak zapis se v okviru vsakega izplačevalca vpiše za posamezno vrsto osebnega prejemka oziroma dohodka ter obveznosti seštevke zneskov vseh individualnih zapisov. Natančnejši opis je razviden iz tabelaričnih prikazov zbirnih podatkov.
3.2 Kontrolni podatki za vse vire dohodnine, razen vira 41
3.2.1 Poslani podatki morajo vsebovati vse osebne prejemke in dohodke ter obveznosti posamezne fizične osebe, izplačane v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 1999 iz posameznega vira dohodnine pri izplačevalcu, razen če ni s to odredbo drugače določeno.
Podatke o nadomestilih pošlje izplačevalec, ki jih je obračunal in izplačal ne glede na to, ali bremenijo njegova sredstva ali pa so mu bila refundirana.
3.2.2 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
3.2.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov
3.2.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov
3.2.2.3 Šifre izpostav davčnih uradov:
1101 Ajdovščina     1022 Lendava             0943 Radlje ob Dravi
0302 Brežice      0823 Litija              0744 Radovljica
0403 Celje       0824 Ljubljana-Bežigrad        0945 Ravne na Koroškem
0804 Cerknica      0825 Ljubljana-Center         0546 Ribnica
1205 Črnomelj      0826 Ljubljana-Moste-Polje      0347 Sevnica
0806 Domžale      0827 Ljubljana-Šiška         0648 Sežana
0907 Dravograd     0828 Ljubljana-Vič-Rudnik       0949 Slovenj Gradec
1008 Gornja Radgona   1029 Ljutomer             0950 Slovenska Bistrica
0809 Grosuplje     0830 Logatec             0451 Slovenske Konjice
1510 Hrastnik      0964 Maribor             0452 Šentjur pri Celju
1111 Idrija       0965 Pesnica             0753 Škofja Loka
1312 Ilirska Bistrica  0968 Ruše               0454 Šmarje pri Jelšah
0613 Izola       1234 Metlika             1155 Tolmin
0714 Jesenice      1635 Mozirje             1556 Trbovlje
0815 Kamnik       1036 Murska Sobota          1257 Trebnje
0516 Kočevje      1137 Nova Gorica           0758 Tržič
0617 Koper       1238 Novo mesto            1659 Velenje
0718 Kranj       1439 Ormož              0860 Vrhnika
0319 Krško       0640 Lucija              1561 Zagorje ob Savi
0420 Laško       1341 Postojna             0462 Žalec
0921 Lenart       1442 Ptuj               0099 neznana
3.2.2.4 Tabela vrst osebnih prejemkov in dohodkov ter obveznosti prikazuje vrste osebnih prejemkov in dohodkov ter obveznosti ter določa način izpolnjevanja posameznih polj izpisa glede na vrsto osebnega prejemka in dohodka ter obveznosti.
V posamezni vrstici individualnih zapisov se obvezno izpolni prvih 8 polj. V vrsticah seštevkov mora biti polje davčna številka prazno. Izpolnjevanje ostalih polj je odvisno od vrste osebnega prejemka in dohodka ter obveznosti.
Pomen znakov v tabeli:
x     – podatek je obvezen
y     – podatek je obvezen, vendar se dopušča,
      da ima vrednost 0
prazno  – podatek je prepovedan
Opomba: za zavezance, poslane na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se pošljejo podatki o skupnem znesku bruto plače, ki bi jo delavci prejeli za enaka dela v Republiki Sloveniji. Akontacija dohodnine v Republiki Sloveniji je razlika med obračunanim davkom od osebnega prejemka od plače, ki predstavlja osnovo po 16. členu zakona o dohodnini, in sorazmernim delom v tujini plačanega davka, ki odpade na to plačo. Če mesečno ni bil izvršen obračun in poračun davka od osebnih prejemkov, se pošlje podatek o akontaciji dohodnine, plačane v tujini, to je podatek o sorazmernem delu v tujini plačanega davka, ki odpade na plačo, ki predstavlja osnovo za davek od osebnih prejemkov.
V primeru, da so plače navedenih delavcev če dejansko obdavčene v državi, s katero je Republika Slovenija oziroma SFRJ sklenila sporazum (pogodbo) o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka, so le-te oproščene plačila davka v Republiki Sloveniji, zato se za te delavce ne pošlje niti podatka o plači, ki jo kot osnovo za obdavčitev opredeljuje 16. člen zakona o dohodnini.
Za zavezanca, ki je prejel jubilejno nagrado, odpravnino ob upokojitvi ali solidarnostno pomoč v višini, ki je presegla znesek, določen z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94, 7/95 in 5/98), se pod znesek jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ali solidarnostne pomoči vpiše le razlika prejemka nad višino, določeno z omenjeno uredbo.
3.2.2.5 Izgled obvestila o celoletnih osebnih prejemkih in dohodkih ter obveznostih, ki ga mora delavcu oziroma prejemniku osebnega prejemka oziroma dohodka obvezno izročiti izplačevalec osebnih prejemkov oziroma dohodkov:
Opomba: v to tabelo se obvezno vpišejo oznake vrst osebnih prejemkov in dohodkov (dvomestna števila) iz tabele vrst osebnih prejemkov in dohodkov.
Podatki v izpisu morajo biti identični podatkom, ki jih izplačevalec posreduje davčnemu organu.
Za delavce, ki so bili poslani na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se izpišejo podatki o akontaciji dohodnine v ustrezno rubriko skladno z navodilom pod opombo pri točki 3.2.2.4 te odredbe.
3.3 Kontrolni podatki za vir 41 – dobiček iz kapitala, dosežen s prodajo vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu
3.3.1 Kontrolne podatke za vir 41 so dolžni posredovati pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in druge pravne osebe, ki so opravljale prenose imetništva vrednostnih papirjev oziroma drugih deležev v kapitalu, in sicer za vse prenose imetništva vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu razen tistih, kjer je bil pravni temelj sklep o dedovanju ali drug pravni posel v zvezi s smrtjo, sodna odločba (sklep o sodni izvršbi) ali upravna izvršba (sklep o prisilni izterjavi).
3.3.2 Poslani podatki morajo vsebovati vse prenose imetništva vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu posamezne fizične osebe v obdobju med 1. 1. 1999 in 31. 12. 1999.
3.3.3 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
3.3.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov – vir 41
3.3.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov – vir 41
Tabelarični prikaz zahtev za individualne podatke – vir 41
Pomen znakov v tabeli:
x     – podatek je obvezen
y     – podatek je obvezen; v primeru, ko podatek
      ni znan, ima vrednost 0
prazno  – podatek je prepovedan
4. Podatki se pošljejo oziroma dostavijo izpostavi pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima izplačevalec sedež.
Izplačevalec pokojnin (oznaka 14) in izplačevalci nadomestil (oznaka 15), izplačanih iz proračunskih sredstev in sredstev zavodov:
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravstvo,
– Ministrstvo za obrambo,
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Zavod za zaposlovanje,
morajo podatke v isti obliki kot preteklo leto poslati neposredno Glavnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije na naslov: RRC – Računalniške storitve d.d., Ljubljana, Jadranska 21.
Na isti naslov pošljejo podatke tudi organizacije, ki imajo koncesijo za posredovanje dela študentom in dijakom (oznaka 20).
V primerih statusnih sprememb izplačevalcev zaradi združitve (pripojitve, spojitve) in preoblikovanja predloži podatke o izplačilih zavezancem za dohodnino ustrezni pravni naslednik.
Za podjetja v stečaju ali likvidaciji, kjer ni pravnega nasledstva, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravitelj.
V primerih prenehanja obstoja izplačevalca iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija, v roku enega meseca po prenehanju.
Pravne osebe in zasebniki, ki niso izplačevali osebnih prejemkov oziroma dohodkov fizičnim osebam, morajo o tem predložiti davčnemu organu pisno izjavo.
Podatki se pošljejo tako davčnemu organu kot zavezancem za dohodnino najkasneje do 31. 1. 2000.
5. Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-54/99
Ljubljana, dne 14. julija 1999.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost