Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2866. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-B)
2867. Zakon za izvajanje interventnih ukrepov v kmetijstvu v letu 1999 (ZIUK99)
2868. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR)

Odloki

2869. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo
2870. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2871. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2872. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2873. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2874. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2875. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2876. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2877. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2878. Uredba o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave
2879. Uredba o načinu prodaje terjatev Republike Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali stečajev

MINISTRSTVA

2880. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
2881. Pravilnik o začimbah, začimbnih ekstraktih in začimbnih mešanicah
2882. Pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic
2883. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči
2884. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. marca 1999 do 11. junija 1999 razveljavljeno dovoljenje za promet
2885. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. 3. 1999 do 11. 6. 1999 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

2905. Odločba o ugotovitvi, da ni v skladu z ustavo, da je za odločanje o varstvu in vzgoji otrok v 105. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določena pristojnost centra za socialno delo, v 78. členu istega zakona pa pristojnost sodišča
2906. Odločba o razveljavitvi odloka o plačevanju povračila za obremenitev okolja zaradi izkoriščanja gramoza na območju Občine Dravograd
2907. Odločba o razveljavitvi odredbe o povračilih pri izkoriščanju in rabi naravnih dobrin v Občini Šentjur pri Celju
2908. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 169. člena in četrti odstavek 171. člena kazenskega zakonika nista v neskladju z ustavo
2909. Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa vlade z dne 11. 10. 1998
2910. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 17. člena zakona o denacionalizaciji ni v neskladju z ustavo, o ugotovitvi, da je tretji odstavek tega člena v neskladju z ustavo in o določitvi roka za odpravo ugotovljene neskladnosti z ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2886. Pravila o prirejanju nagradne igre "Vzemite račun"

OBČINE

Dobje

2889. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobje
2890. Odlok o občinskih cestah
2891. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobje

Grad

2892. Poslovnik Občinskega sveta občine Grad

Kuzma

2893. Odlok o uporabi grba in zastave Občine Kuzma
2894. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kuzma
2895. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kuzma
2896. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Ljubljana

2887. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta
2888. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja VS 2/7 Murgle - del

Novo mesto

2897. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje servisno-poslovne cone Zalog
2898. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
2899. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Krka tovarna zdravil iz Novega mesta

Osilnica

2900. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Osilnica
2901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Osilnica
2902. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije za območje Občine Osilnica
2903. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Osilnica

Vrhnika

2904. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V 2S/2 Gabrče

POPRAVKI

1. Popravek v uredbah Vlade Republike Slovenije, pod št. akta 2859. do 2862. in sklepih Vlade Republike Slovenije, pod št. akta 2863. in 2864
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti