Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2893. Odlok o uporabi grba in zastave Občine Kuzma, stran 7764.

Na podlagi prvega odstavka 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 5. ter 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99), je Občinski svet občine Kuzma na redni seji dne 18. 6. 1999, sprejel
O D L O K
o uporabi grba in zastave Občine Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja obliko in način uporabe grba in zastave Občine Kuzma.
2. člen
Grb in zastava Občine Kuzma se smeta uporabljati le v obliki in z vsebino ter na način, ki je določen s tem odlokom.
3. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka.
4. člen
Grb in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (obledelih barv, strgana, zmečkana, umazana itd.)
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da škoduje ugledu občine.
Če organ, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega odloka, ugotovi, da se grb in zastava uporabljata v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odredi takojšnjo odstranitev grba in zastave.
5. člen
Grba, zastave ali njenih sestavnih delov se ne sme uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev.
II. GRB
6. člen
Grb Občine Kuzma je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila in vključuje belo, rdečo, modro, zeleno in rumeno barvo.
Bela barva predstavlja obmejnost občine, modra barva predstavlja zarjo, rdeča barva predstavlja sončni zahod, zelena pa gričevnato področje in gozd, ki sta značilna za občino.
Grb je deljen na zgornji in spodnji del. V zgornjem delu je prostor namenjen nebu in tromejnemu kamnu na stičišču treh držav, ki simbolizira mir in spravo. V sredinskem pasu je ptica, ki simbolizira svobodo. Ptica lebdi nad hribovito pokrajino občine.
V spodnjem delu grba sta dva zelena hriba, ki ponazarjata kmetijsko panogo v Občini Kuzma. Izpod tromeje priteče Lukaj potok in deli pokrajino na levi in desni breg.
Na levem bregu ležijo polja, na desnem pa je pet krogov, ki ponazarjajo pet vasi Občine Kuzma.
7. člen
Grb se uporablja:
– v pečatu, štampiljkah in oznakah dokumentov in znakih občinskih organov in občinske uprave,
– v prostorih in na poslopju, kjer je sedež občine,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljajo občinski organi in občinska uprava,
– na svečanih sejah občinskega sveta,
– ob sprejemu uradnih delegacij v občini,
– na prireditvah, ki predstavljajo občino,
– na listinah, ki jih izstavlja ali podeljuje občina v slovesni obliki,
– v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa ta odlok
8. člen
Grb se lahko uporablja:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se občina predstavlja, oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje območje Občine Kuzma,
– v drugih podobnih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom in če tako odloči župan Občine Kuzma.
III. ZASTAVA
9. člen
Zastava Občine Kuzma je belo zelene barve. Vsaka barva zavzema po diagonali polovico zastave.
Zastava je obešena vedno navpično. Na zgornji levi strani se na beli podlagi v črnih obrisih nahaja del grba Občine Kuzma, in sicer tromejni kamen in ptica.
10. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež Občine Kuzma. Lahko se izobesi tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih.
11. člen
Zastava občine se izobesi ob praznikih in spominskih dnevih občine ter ob praznikih Republike Slovenije skupaj z zastavo Republike Slovenije. Zastava se izobesi tudi v času obiskov uradnih delegacij in predstavnikov.
Zastava na pol droga se izobesi v znak žalovanja.
Zastavo se izobesi tudi ob obiskih uradnih delegacij in predstavnikov.
12. člen
Zastava je izobešena:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih, kulturnih in drugih prireditvah ter javnih shodih.
– v drugih podobnih primerih, če tako odloči župan Občine Kuzma.
13. člen
Izobešene zastave se odstranijo najkasneje v roku 24 ur za tem, ko je prenehal razlog za izobešanje zastav.
14. člen
Na podlagi dovoljenja župana se lahko izdela tudi namizna zastavica Občine Kuzma.
Namizna zastavica je obešena vedno navpično in se lahko uporablja v uradnih prostorih občine, javnih zavodih ter kot priložnostno darilo.
IV. PRAVILA ZA UPORABO GRBA IN ZASTAVE
15. člen
Za uporabo grba in izobešanje zastave se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki določajo način uporabe grba Republike Slovenije in način izobešanja zastave Republike Slovenije.
Če se grb uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in zastava izobeša skupaj za zastavo Republike Slovenije, veljajo za način njune uporabe določila zakona.
V. NADZORSTVO
16. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje pooblaščena oseba Občine Kuzma.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti;
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (2. člen);
2. če uporablja grb in zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 4. člena);
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da škoduje ugledu Občine Kuzma (drugi odstavek 4. člena);
4. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzorec ter za označevanje blaga ali storitev grb ali zastavo ali njune sestavne dele (5. člen);
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 201/99
Kuzma, dne 18. junija 1999.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.