Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2867. Zakon za izvajanje interventnih ukrepov v kmetijstvu v letu 1999 (ZIUK99), stran 7674.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona za izvajanje interventnih ukrepov v kmetijstvu v letu 1999 (ZIUK99)
Razglašam zakon za izvajanje interventnih ukrepov v kmetijstvu v letu 1999 (ZIUK99), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. julija 1999.
Št. 001-22-126/99
Ljubljana, dne 26. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
ZA IZVAJANJE INTERVENTNIH UKREPOV V KMETIJSTVU V LETU 1999 (ZIUK99)
1. člen
S tem zakonom se zagotavljajo sredstva za financiranje interventnih ukrepov na področju prašičereje, mleka, hmelja in žit v letu 1999.
2. člen
Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega člena se zagotovi dodatna sredstva v proračunu Republike Slovenije v višini do 3.950,000.000 tolarjev. Sredstva se namenijo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
3. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se zagotovijo iz sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, ki jih bodo zavezanci vplačali v proračun Republike Slovenije, v skladu s prvim odstavkom 16. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odločba US in 1/99) v letu 1999.
Sredstva, zbrana na podlagi tega zakona se ne glede na določbo 16. člena zakona o kmetijskih zemljiščih v tem obdobju lahko porabijo za namene iz 1. člena tega zakona.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-04/99-7/1
Ljubljana, dne 16. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.