Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2897. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje servisno-poslovne cone Zalog, stran 7769.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 6. seji dne 24. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje servisno-poslovne cone Zalog
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98 in 21/99) in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98 in 21/99) za območje Mestne občine Novo mesto sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje servisno-poslovne cone Zalog pri Novem mestu.
Strokovne podlage zanje je pripravil TOPOS, d.o.o., Dolenjske Toplice, pod št. PUP-4/97 v februarju 1998. Sestavni del odloka je tekstualni del z grafičnimi prilogami in opredelitvijo meje območja urejanja na katastrskem načrtu M 1 : 1000.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena tega odloka določajo merila in pogoje za posege v prostor in druge ukrepe v zvezi z urejanjem prostora na območju nekdanjih kmetijskih objektov – karanten severozahodno od Opekarne Novo mesto v Zalogu. V območje urejanja so vključena zemljišča s parc. št. 1614/6, 1614/23, 1614/24, 1614/25, 1614/26, 1614/27 in 1614/28 vse k.o. Gor. Straža.
Izven območja urejanja potekajo infrastrukturni vodi in naprave ob dostopni poti do lokalne ceste Novo mesto – Češča vas-Zalog: vodovod in plinovod po zemljiščih parc. št 1614/4, 1614/18 pot, 2217/1 pot, 1625/4, 1631, 1630, 1633/2, 1609/3, 1609/16 ter kanalizacija po parc.št. 1614/18 pot, 1614/5, 1614/2, 2207/3 pot, 1610/7, 1610/2, 1610/4 in 2217/1 pot, vse k.o. Gor. Straža.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
3. člen
Območje je namenjeno za proizvodne in skladiščne dejavnosti, kot so: izdelava betonske galanterije, ključavničarstvo s popravilom kmetijske mehanizacije, mizarske dejavnosti in skladiščenje lesa, razna skladišča za les in sorodne dejavnosti. Sprememba dejavnosti v posameznem objektu je dovoljena ob pogoju, da le-ta ne preseže mejnih vrednosti emisij, ki se smejo spuščati v okolje, določenih z veljavnimi predpisi in tem odlokom. Predvideno število zaposlenih na celotnem območju urejanja je 30 delavcev različnih profilov.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR TER ZUNANJE UREDITVE
A) Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja
4. člen
Objekti, ki tvorijo zgoščeno zazidavo prečno na os ceste, naj se ohranjajo; objekti se lahko prenovijo, adaptirajo ali izvedejo kot nadomestni objekti. Vmesne zapolnitve so dovoljene ob pogoju, da je zagotovljena požarna varnost med objekti in zadostno število parkirnih prostorov ter da za konkretno dejavnost v objektu ostane na razpolago zadostna zunanja površina za dostop in manipulacijo.
Dopušča se tudi možnost združevanja dveh gradbenih enot, pri čemer morajo biti pri novo nastali gradbeni parceli izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena.
Posamezna dejavnost mora imeti na svoji lokaciji zagotovljeno zadostno število parkirnih mest, dostopi pa morajo biti organizirani tako, da ne motijo dejavnosti v sosednjih objektih in da so izvedeni po najkrajši možni poti z javne ceste.
B) Merila in pogoji za oblikovanje objektov
5. člen
Oblikovanje objektov naj bo enotno, z enakim naklonom streh ter kritino. Fasade naj bodo v ometu svetlih zemeljskih barv, zatrepi na čelnih straneh ometani, barvna niansa pa prilagojena ostalim fasadnim površinam.
Oblikovanje tehnoloških objektov ali naprav z višino, ki bistveno odstopa od poprečnega gabarita objektov v območju urejanja, mora težiti za tem, da ti objekti ne dominirajo v širšem prostoru. Oblikovanje teh objektov se prilagodi tehnologiji.
C) Pogoji za zunanje ureditve
6. člen
Manipulativne površine se asfaltirajo, parkirišča pa tlakujejo ali asfaltirajo. Zelenice so le spremljevalke ostalih ureditev in naj bodo zatravljene, dovoljeno je tudi grmičevje in zasaditev z listavci (npr. judeževo drevo, gaber, javor).
Robno območje naj se zasadi z avtohtono visokoraslo vegetacijo. Zasaditve so nujne predvsem v smereh največje vizualne izpostavljenosti objektov ali ureditev proti odprti krajini, še posebno proti stičnem območju z biotopom opuščenega glinokopa.
IV. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČITEV FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ
7. člen
Funkcionalno zemljišče k posameznemu objektu se določi glede na:
– njegovo velikost in potrebne zunanje površine za predlagano dejavnost,
– oblikovanost zemljišča oziroma njegovih naravnih danosti,
– smiselnost zaključevanja parcelacije ob upoštevanju bodočega razvoja sosednjih objektov,
– zagotovitev dostopnosti ter potek komunalnih in energetskih vodov,
– sanitarno-tehnične in požarno-varnostne zahteve pri konkretni dejavnosti.
V. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
8. člen
Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sanacija obstoječega prometnega omrežja in naprav mora biti usklajeno z obstoječimi predpisi, ki urejajo to področje. Ob zamenjavi zgornjega ustroja cestnega telesa se naj rekonstruirajo tudi ostale komunalne naprave in objekti, ki so v njem.
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da ne poškodujejo ceste in cestnih objektov. Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na lokalno dovozno prometno omrežje s skupnim priključkom. Vsak objekt mora imeti zagotovljen urgentni dovoz Slepo zaključene ulice se mora izvesti z obračališčem.
Parkirišča morajo biti zagotovljena na funkcionalnem zemljišču posameznega objekta. Pri opredelitvi namembnosti objektov oziroma ob eventualni kasnejši spremembi dejavnosti v posameznem objektu je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest, glede na vrsto dejavnosti.
VI. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE TER TELEKOMUNIKACIJE
9. člen
Vodovodno omrežje
Objekti se priključujejo na vodovodno omrežje. Pri projektiranju in izvedbi vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati:
– odlok o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalstva z vodo v Občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/87),
– tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/88) in
– odlok o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85).
10. člen
Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacija mora biti priključena na čistilno napravo. Do priklopa na zbirni kolektor in centralno čistilno napravo na Selih pri Straži je dovoljena začasna rešitev odvajanja odpadnih vod z začasno, skupno, ustrezno dimenzionirano dvoprekatno vodoneprepustno greznico brez izpusta v ponikovalnico. Investitorji objektov morajo zagotoviti redno čiščenje greznice in odvoz odplak na čistilno napravo, za kar morajo z JP Komunalo Novo mesto kot upravljalcem čistilne naprave skleniti ustrezno pogodbo. Po zgraditvi javne kanalizacije v naselju Zalog so investitorji dolžni izvesti prevezavo objektov na javno kanalizacijo na lastne stroške.
Pred izpustom tehnološke odpadne vode v javno kanalizacijo je treba le-to očistiti do stopnje dovoljene onesnaženosti, spuščati pa jo je možno le preko naprave za predčiščenje in nevtraliziranje tehnoloških odpadnih voda in kontrolnega jaška.
Meteorno vodo s cestišč, streh, parkirišč in ostalih utrjenih površin se odvaja preko peskolovcev in lovilcev olja in maščob v vodotok ali ustrezno urejeno ponikalnico. Meteorno vodo z delovnih površin na lokaciji, namenjeni za izdelavo prefabriciranih betonskih izdelkov je dovoljeno odvajati le preko usedalnikov, pred izpustom pa mora biti zagotovljeno dodatno prečiščenje v skladu z določbami veljavne zakonodaje.
Pri načrtovanju kanalizacije je potrebno upoštevati:
– odlok o javni kanalizaciji (Skupščinski Dolenjski list, št. 10/84) in
– tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Skupščinski Dolenjski list, št. 7/87).
11. člen
Elektroenergetsko omrežje
Območje se napaja preko obstoječega 20 kV daljnovoda s postavitvijo trafo postaje na betonskem drogu; znotraj območja se razvod izvede preko kabelske kanalizacije do posameznih prostostoječih kabelskih omaric, ki se locirajo na vizualno neizpostavljena mesta, kar naj velja tudi za omarice na fasadah.
12. člen
Tk omrežje
Objekti se priključujejo na tk omrežje preko končnih avtomatskih central v posameznem območju. Prostostoječe kabelske omarice se locirajo na lokacije, ki vizualno niso izpostavljene, kar velja tudi za vzidavo omaric na fasade.
13. člen
Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo v Leskovec. Odpadke, ki imajo značaj odpadnih surovin, je potrebno zbirati ločeno v okviru funkcionalnega zemljišča posamezne dejavnosti v posebnih zabojnikih ali delih objekta in jih redno odvažati v nadaljnjo predelavo: investitor, pri katerem taki odpadki nastajajo, mora imeti z ustrezno, za to usposobljeno družbo ali posameznikom sklenjeno pogodbo za predelavo.
VII. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO OKOLJA
14. člen
Varstvo zraka
Dejavnosti, ki se lahko opravljajo v območju urejanja, morajo s tehnologijo zagotoviti, da zrak, ki se bo izpuščal v ozračje, ne sme presegati mejnih vrednosti, določenih z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) ter uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).
15. člen
Varstvo pred hrupom
Ravni hrupa v območju urejanja ne smejo preseči mejnih dnevnih in nočnih ravni hrupa (70db), ki veljajo za IV. območje – namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji, skladno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96).
16. člen
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo vseh objektov in lokacije mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Notranji (krožni) cestni sistem omogoča dostop do objektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.
VIII. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo za območje, določeno 2. členu tega odloka, veljati določbe odloka o urbanističnem redu v občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/73).
18. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh prostorskih ureditvenih pogojev opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, enota Novo mesto.
19. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri Mestni občini Novo mesto, Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-10/96-1200
Novo mesto, dne 24. junija 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.