Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2886. Pravila o prirejanju nagradne igre "Vzemite račun", stran 7722.

Na podlagi 2. člena zakona o davčni službi, 5. člena zakona o igrah na srečo in v skladu s prvim odstavkom 11. člena zakona o davčni službi sprejema Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije
P R A V I L A
o prirejanju nagradne igre “Vzemite račun”
1. člen
Ta pravila določajo način prirejanja nagradnega razpisa v reklamne namene (v nadaljevanju: nagradna igra) pod naslovom “VZEMITE RAČUN”, ki ga ob uvedbi davka na dodano vrednost, prireja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.
2. člen
Namen nagradne igre je pospeševati uvajanje davka na dodano vrednost, promovirati plačevanje davka kot državljansko vrednoto in krepiti davčno zavest davčnih zavezancev.
3. člen
Nagradna igra se izvaja vsaka dva meseca. Prvo nagradno žrebanje se izvede v mesecu septembru 1999. Druga žrebanja si sledijo v dvomesečnih intervalih. Točen datum posameznega žrebanja se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Po izvedbi tretjega kroga nagradne igre pripravi Davčna uprava Republike Slovenije poročilo o poteku nagradne igre. Na osnovi tako pripravljenega poročila sprejme prireditelj odločitev o morebitnem nadaljevanju nagradne igre.
4. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo kupci (končni potrošniki), ki pošljejo 10 računov za kupljeno blago oziroma opravljene storitve, ki so jih izdali davčni zavezanci za DDV v Republiki Sloveniji. Sodelujoči v nagradni igri morajo originale ali kopije računov poslati v pisemski ovojnici na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Poštni predal p.p. 563, 1001 Ljubljana.V ovojnici morajo biti poleg računov priloženi tudi osebni podatki pošiljatelja (ime in priimek, točen naslov in davčna številka pošiljatelja).
Naslov, na katerega se računi pošljejo, se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Računi, ki se žrebajo v posameznem krogu, na dan žrebanja ne smejo biti starejši od štirih mesecev.
5. člen
Kot računi iz 4. člena teh pravil veljajo samo tisti, po veljavnih predpisih izdani računi, iz katerih so nesporno razvidni najmanj naslednji podatki:
– izdajatelj računa in davčna številka izdajatelja računa,
– kraj in datum izdaje ter zaporedna številka računa,
– stopnja in znesek vračunanega davka na dodano vrednost,
– vrednost blaga oziroma storitve z vračunanim davkom na dodano vrednost.
6. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so poslali najmanj 10 računov, ki ustrezajo zahtevam iz 5. člena teh pravil. Računi morajo biti poslani v pisemski ovojnici, na kateri je posebej označen namen sodelovanja v nagradni igri tako, da je v levem zgornjem kotu ovojnice navedeno: nagradna igra “Vzemite račun”.
Računi morajo na objavljeni naslov prispeti najkasneje 5 dni pred dnevom žrebanja.
Računi, ki dospejo po tem datumu, se prenesejo v naslednji krog.
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje z neomejenim številom pisemskih ovojnic z računi.
Vrednost posameznega računa ni omejena.
7. člen
Vsaka pisemska ovojnica z računi se ob dospelosti oštevilči.
Številka na ovojnici je hkrati številka, s katero udeleženec v nagradni igri sodeluje v žrebanju. Ovojnico se oštevilči s številkami od 000001 do končnega števila prejetih pisemskih ovojnic.
8. člen
V vsakem krogu nagradne igre se žreba 85 nagrad v skupni vrednosti 12.000.000 SIT in sicer:
1 osebni avto v cenovnem razredu do   2.500.000 SIT  skupaj    2.500.000 SIT
 2 denarni nagradi   v vrednosti    1.000.000 SIT  skupaj    2.000.000 SIT
 2 denarni nagradi   v vrednosti     500.000 SIT  skupaj    1.000.000 SIT
10 denarnih nagrad   v vrednosti     200.000 SIT  skupaj    2.000.000 SIT
20 denarnih nagrad   v vrednosti     100.000 SIT  skupaj    2.000.000 SIT
50 denarnih nagrad   v vrednosti      50.000 SIT  skupaj    2.500.000 SIT
V vrednosti blagovne nagrade je vključen tudi davek na dodano vrednost in davek na motorna vozila.
Izžrebanec blagovne nagrade je dolžan prireditelju nagradne igre pred prevzemom nagrade plačati akontacijo dohodnine po stopnji 25% od nabavne vrednosti avtomobila. Pri izplačilu denarnih nagrad prireditelj obračuna in vplača akontacijo dohodnine po stopnji 25%.
9. člen
Žrebanje nagrad nagradne igre “Vzemite račun” se opravlja javno preko televizije.
10. člen
Nadzor nad žrebanjem nagrad opravi pet članska komisija, ki jo imenuje direktor Davčne uprave Republike Slovenije in jo potrdi Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo. Poleg komisije je pri žrebanju prisoten tudi notar, ki ob zaključku žrebanja potrdi verodostojnost zapisnika.
11. člen
Komisija vodi o poteku žrebanja zapisnik, v katerega se navede:
– datum in kraj žrebanja,
– število prispelih pisemskih ovojnic,
– rezultate žrebanja:
a) številko izžrebane pisemskih ovojnice za posamezno nagrado,
b) nagrado,
c) ime in priimek izžrebane osebe,
d) naslov izžrebane osebe,
e) davčno številko izžrebane osebe.
12. člen
Žrebanje nagrad poteka na enak način, kot je to predpisano za žrebanje pri igrah na srečo in se izvaja s pomočjo posebnih loterijskih bobnov.
Loterijski bobni določajo številke, od desne proti levi številke enica, desetica, stotica, tisočica, desettisočica, stotisočica, kar pomeni, da posamezni bobni odgovarjajo, prvi enici, drugi desetici, tretji stotici, četrti tisočici, peti desettisočici in šesti stotisočici.
Oštevilčene ovojnice so zložene po zaporednih številkah v setih po sto enot na za to posebej pripravljenih policah.
Glede na obseg prejetih pisemskih ovojnic z računi, uredi prireditelj potek in način izvedbe žrebanja s posebnim navodilom.
13. člen
Pred začetkom žrebanja seznani vodja žrebanja gledalce z namenom nagradne igre in načinom žrebanja posameznih nagrad.
14. člen
Vrstni red žrebanja nagrad je enak vrstnemu redu nagrad, ki so navedene v 8. členu teh pravil.
Žrebanje nagrad se izvede tako, da vodja žrebanja seznani gledalce pred vsakim žrebanjem nagrade, katera nagrada se žreba, koliko loterijskih bobnov sodeluje in število posameznih nagrad.
Ko je številka izžrebana, poišče asistent pisemsko ovojnico z izžrebano številko in jo izroči komisiji. Komisija odpre pisemsko ovojnico in preveri, ali so računi v njej v skladu z določili 4. in 5. člena teh pravil.
Če so računi skladni, se ugotovi ime in priimek, točen naslov in davčna številka izžrebanca. Podatki se vnesejo v zapisnik.
Voditelj nagradne igre objavi izžrebanca nagrade.
Za izžrebano se šteje tista pisemska ovojnica z računi, katera je oštevilčena s celo številko ali katere zaključek številke je enak izžrebani številki.
15. člen
Prireditelj lahko od izžrebanca zahteva, da v primeru kopiranih računov, predloži originalne račune. Izžrebanec je dolžan v roku 14 dni od prejetja uradnega poziva predložiti prireditelju originalne račune na vpogled.
Če izžrebanec v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži originalnih računov na vpogled oziroma v primeru, da izžrebanca ni možno nesporno identificirati, izžrebanec ni upravičen do nagrade in se le ta prenese v naslednji krog igre.
16. člen
Nagrada večje vrednosti izključuje nagrado manjše vrednosti.
Ko se ugotovi, da so številke dejansko enake z že prej izžrebano številko, se žrebanje za dobitek ponovi.
17. člen
Rezultati žrebanja “Vzemite račun” se objavijo v dnevnikih Delo, Večer in Dnevnik ter na teletekstu RTV Ljubljana v sedmih dneh od dneva žrebanja
18. člen
Prvo nagrado, ključ osebnega avtomobila, izroči izžrebancu ob naslednjem žrebanju prireditelj nagradne igre.
Denarne nagrade se pošljejo izžrebancem na domače naslove z virmanskim nalogom v roku trideset dni od objave uradnega poročila v dnevnem tisku. Izžrebanec lahko dvigne nagrado samo na podlagi osebnega dokumenta, iz katerega se lahko izžrebanec nesporno identificira.
19. člen
Za izplačilo nagrade jamči prireditelj nagradne igre.
20. člen
Ta pravila se objavijo v Uradnem listu RS, na internetu in na teletekstu RTV Slovenija ter na oglasnih deskah izpostav davčnih uradov.
21. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejetja.
Št. 471-9/99
Ljubljana, dne 13. julija 1999.
Stojan Grilj l. r.
Direktor