Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2883. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči, stran 7702.

Na podlagi četrtega odstavka 28. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99 in 41/99), četrtega odstavka 35.a člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odl. US RS in 69/98) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči
1. člen
V pravilniku o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči (Uradni list RS, št. 57/94, v nadaljevanju: pravilnik) se črta četrti odstavek 3. člena.
2. člen
V 4. členu se besedilo “vsake tri mesece” nadomesti z besedilom “enkrat letno”.
3. člen
V 5. členu se črta besedilo »in revaloriziran s poprečnim četrtletnim indeksom cen kmetijskih proizvodov pri proizvajalcih zasebnega kmetijstva tekočega leta glede na poprečje preteklega leta«.
4. člen
Za 5. členom se dodata nov 6.in 6.a člen, ki se glasita:
“6. člen
Dohodek iz kmetijske dejavnosti iz 2. člena tega pravilnika se v dohodek posameznika, ki uveljavlja eno od dajatev iz 1.člena tega pravilnika, in njegovih družinskih članov šteje tako, da se za vsak mesec, za katerega se ugotavlja dohodek, šteje ena dvanajstina dohodka iz kmetijske dejavnosti, znanega v tem mesecu.
6.a. člen
V postopku za pridobitev pravice do socialno varstvene dajatve po zakonu o socialnem varstvu pristojni center za socialno delo v primerih starosti, bolezni in drugih osebnih lastnosti upravičenca, na katere upravičenec ni mogel vplivati oziroma jih ni mogel preprečiti in zaradi katerih kmetijsko ali gozdno zemljišče ni obdelovano, dohodka pa s prodajo ali oddajo v najem ali zakup ni mogoče pridobiti, lahko šteje, da dohodka iz kmetijske dejavnosti iz 2. člena tega pravilnika ni oziroma ni bilo.”
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve