Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2879. Uredba o načinu prodaje terjatev Republike Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali stečajev, stran 7686.

Na podlagi 7. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) in 51. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 34/98 in 91/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu prodaje terjatev Republike Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali stečajev
1. člen
Ta uredba določa način prodaje terjatev Republike Slovenije do dolžnikov, nad katerimi so uvedeni postopki prisilnih poravnav ali stečajev.
Z dnem objave oklica začetka postopka prisilne poravnave ali stečaja nad dolžnikom v Uradnem listu Republike Slovenije so, na podlagi te uredbe, vse terjatve, ki jih Republika Slovenija izkazuje do tega dolžnika, ponujene v prodajo. Ponudba za prodajo velja do pravnomočnosti sklepa sodišča o postopku prisilne poravnave ali zaključka stečaja.
2. člen
Prodaja terjatev iz 1. člena te uredbe se opravi po postopku zbiranja ponudb.
Zainteresirani kupci dobijo informacije o obstoju terjatev Republike Slovenije do dolžnikov pri upraviteljih prisilnih poravnav ali stečajev. Svojo ponudbo za odkup terjatev Republike Slovenije pošljejo na naslov:
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Sektor za upravljanje finančnega premoženja države
Župančičeva 3
1502 Ljubljana
po pošti ali kurirju z navedbo ne odpiraj – ponudba za odkup terjatev. Prejete ponudbe se evidentirajo po času prejetja. Ponudba mora vsebovati natančno navedbo terjatve, odkupno ceno in rok plačila. Ponudba se lahko glasi tudi na del posamezne terjatve.
Ponudba obvezuje kupca 30 dni po oddaji ponudbe. Ponudnik lahko od ponudbe odstopi, če v tem času nastopijo okoliščine, ki vplivajo na obstoj ali ceno terjatve.
3. člen
Ponudbe odpira tričlanska komisija, ki jo imenuje minister za finance. Komisija zaseda vsak delovni ponedeljek ob 13. uri. Informacije o odprtih ponudbah in zasedanju komisije so javne.
Komisija sestavi poročilo o prejetih ponudbah, pridobi dodatno dokumentacijo o terjatvah, ki so predmet ponudb, če je le-ta potrebna, in posreduje Vladi Republike Slovenije ustrezne predloge sklepov.
Vlada s svojim sklepom sprejme ali zavrne prejete ponudbe. Sprejem ponudbe obvezuje vlado 30 dni od datuma izdaje sklepa.
Ministrstvo za finance obvesti o sprejemu ali zavrnitvi ponudbe vse zainteresirane kupce, ki so dali ponudbo.
4. člen
Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba o prodaji terjatev Republike Slovenije, ki jo v imenu Republike Slovenije podpiše minister za finance oziroma njegov pooblaščenec. O podpisu pogodbe Ministrstvo za finance obvesti Državno pravobranilstvo Republike Slovenije.
5. člen
Terjatve Republike Slovenije se štejejo za prodane, ko so plačane. Plačilo terjatve je možno izključno v denarju, najkasneje v roku 8 dni od podpisa pogodbe. Nakazilo kupnine se izvrši v dobro žiro računa »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka 50100-630-10014.
Ministrstvo za finance obvesti Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, da je terjatev Republike Slovenije prodana, takoj po prejemu kupnine.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 428-12/99-1
Ljubljana, dne 22. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik