Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2878. Uredba o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave, stran 7680.

Na podlagi 7. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) in 34.a člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa skupne osnove in kriterije za:
– pridobivanje službenih avtomobilov, ki so v uporabi in upravljanju v ministrstvih, upravnih organih in upravnih organizacijah v sestavi ministrstev, službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih enotah (v nadaljnjem besedilu: upravni organi);
– pristojnosti upravnih organov na tem področju;
– pogoje uporabe službenih avtomobilov in
– upravičence do uporabe službenih avtomobilov (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) ter njihove pravice in obveznosti.
2. člen
Službeni avtomobil po tej uredbi je avtomobil, ki je v lasti Republike Slovenije, ali katerega zakupnik ali leasingojemalec je Republika Slovenija, in je v uporabi in upravljanju pri upravnem organu. Službeni avtomobil je osebni avtomobil, tovorni avtomobil in avtomobil druge vrste, razen avtomobila, ki je v skladu z uredbo o namenski opremi (Uradni list RS, št. 43/94) opredeljen kot oborožitev ali vojaška oprema ali specialna operativna tehnika in avtomobila, ki se v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami uporablja za zaščito, reševanje in pomoč.
3. člen
Službeni avtomobil se uporablja za službene namene. Pod pogoji in na način, ki ga določa ta uredba, se službeni avtomobili lahko uporabljajo tudi za privatne namene upravičenca.
4. člen
Uporaba službenega avtomobila za službene namene je uporaba avtomobila, ki je povezana z opravljanjem del in nalog v okviru službenih obveznosti upravičenca, ki so potrebne za izvajanje nalog in funkcij upravnih organov, določenih s posebnimi predpisi.
5. člen
Uporaba službenega avtomobila v privatne namene je uporaba avtomobila, ki ni povezana z opravljanjem del in nalog v okviru službenih obveznosti.
Uporaba službenega avtomobila za vožnjo na delo in z dela se šteje kot uporaba službenega avtomobila v privatne namene.
II. PRIDOBIVANJE SLUŽBENIH AVTOMOBILOV
6. člen
Službeni avtomobil pridobi upravni organ z nakupom, zakupom, leasingom, neodplačno pridobitvijo v obliki darila, dodelitvijo in zakupom avtomobila pri drugem upravnem organu.
7. člen
Glede na namen uporabe službenega avtomobila določi upravni organ način pridobitve, vrsto, znamko in tip službenega avtomobila. Pri tem mora zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi upoštevati tudi ceno avtomobila, prostornino motorja avtomobila, opremo avtomobila, varčnost avtomobila, tehnične pogoje varnosti avtomobilov in potrebe varovanja upravičencev.
8. člen
Upravni organ pridobi službeni avtomobil z nakupom na podlagi načrta nabav (v nadaljnjem besedilu: načrt nabav) iz 34. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98; v nadaljnjem besedilu: ZIPro), ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). V načrtu nabav je ločeno po upravnih organih potrebno navesti število avtomobilov, prostornino motorja, nabavno ceno in skupni znesek denarnih sredstev za te namene.
9. člen
Upravni organ lahko samostojno vzame v zakup avtomobil za obdobje do 60 dni.
Za obdobje zakupa avtomobila, ki je daljše od 60 dni lahko upravni organ vzame v zakup avtomobil samo na podlagi načrta zakupa službenih avtomobilov, ki je del načrta nabav iz 34. člena ZIPro. V načrtu zakupa službenih avtomobilov je ločeno po upravnih organih potrebno navesti število avtomobilov, prostornino motorja, obdobje najema, druge pogoje zakupa in skupni znesek denarnih sredstev za te namene.
10. člen
V načrtu nabav je ločeno po upravnih organih potrebno navesti število avtomobilov, ki se pridobivajo z leasingom, prostornino motorja, obdobje leasinga, druge pogoje leasinga in skupni znesek denarnih sredstev za te namene.
11. člen
Avtomobile, ki so v skladu s carinskimi predpisi dokončno odvzeti, vlada s sklepom dodeli v uporabo upravnemu organu. Pri tem upošteva potrebe upravnih organov, ki so določene v načrtu nabav.
12. člen
Z zakupom avtomobila lahko pridobi upravni organ službeni avtomobil tudi pri drugem upravnem organu. Stroški zakupa se obračunajo skladno z navodilom, ki ureja obračunavanje obveznosti med uporabniki proračuna, ki ga izda minister, pristojen za finance.
Skladno s prejšnjim odstavkom lahko Urad predsednika vlade za prevoze v službene namene da v zakup službeni avtomobil, ali s šoferjem opravlja prevoze s službenim avtomobilom.
Službeni avtomobil, ki je v upravljanju pri Uradu predsednika vlade lahko, na podlagi pisne zahteve upravnega organa in ob soglasju generalnega sekretarja vlade, uporablja funkcionar ali delavec, ki je v delovnem razmerju pri upravnem organu, če gre za prevoz več funkcionarjev ali delavcev v primeru, da:
– avtomobil upravnega organa trenutno ni na razpolago ali
– gre za opravljanje nujnih del in nalog v okviru službenih obveznosti.
III. PRISTOJNOSTI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
13. člen
Predstojnik upravnega organa določi enega ali več odgovornih delavcev (v nadaljnjem besedilu: odgovorni delavec), ki skrbijo za službene avtomobile iz voznega parka upravnega organa. Odgovorni delavec je zadolžen za:
– vodenje evidence službenih avtomobilov;
– redno in pravočasno opravljanje rednih, izrednih tehničnih in servisnih pregledov službenih avtomobilov in vodenje evidence rednih in izrednih tehničnih pregledov;
– pravočasno registracijo službenih avtomobilov;
– pridobitev in podaljšanje prometnih dovoljenj;
– usklajeno uporabo službenega avtomobila;
– izdelavo mesečnega poročila o porabi goriva za službene avtomobile na podlagi potrdil o oskrbi službenih avtomobilov z gorivom;
– obvestilo pristojne zavarovalnice, odreditev cenitve škode in pripravo zapisnika, ko ga upravičenec o nastalem škodnem dogodku obvesti in
– urejanje vprašanj, povezanih z zavarovanji službenih avtomobilov.
Kolikor velikost voznega parka s katerim upravlja upravni organ to zahteva, se lahko za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka organizirajo posebne organizacijske enote znotraj upravnega organa.
14. člen
Evidenco službenih avtomobilov iz voznega parka upravnega organa vodi odgovorni delavec na obrazcu “Evidenca službenih avtomobilov”, ki je v prilogi številka 1 in je sestavni del te uredbe.
15. člen
Evidenco rednih in izrednih tehničnih pregledov službenih avtomobilov vpisujejo pooblaščeni izvajalci tehničnih pregledov v poseben obrazec, ki se vodi v treh izvodih v posebni knjigi tehničnih pregledov, ki mora biti vedno v službenem avtomobilu. Original obrazca ostane v knjigi, prvo kopijo arhivira izvajalec pregleda, drugo kopijo pa arhivira odgovorni delavec.
16. člen
Upravni organ, ki uporablja oziroma upravlja službeni avtomobil nosi stroške službenega avtomobila za registracijo, vzdrževanje, uporabo (npr. gorivo, pranje, cestine), obvezno in morebitno kasko zavarovanje avtomobilov in potnikov v njih, zakup in leasing avtomobila.
Odstotek odbitne franšize za čas kasko zavarovanja avtomobila se za vse upravne organe določi v višini 1% cene novega avtomobila.
17. člen
Upravni organ mora za plačilo stroškov goriva za uporabo službenega avtomobila zagotoviti upravičencu plačilno kartico.
IV. POGOJI ZA UPORABO SLUŽBENEGA AVTOMOBILA
18. člen
Službeni avtomobil lahko uporablja samo upravičenec, ki ima izdan veljavni potni nalog na ime upravičenca na način kot ga določa ta uredba.
Potni nalog za uporabo službenega avtomobila izda predstojnik upravnega organa v katerem je delavec ali funkcionar v delovnem razmerju ali oseba, ki jo predstojnik za to pisno pooblasti.
19. člen
Službeni avtomobil lahko vozi samo upravičenec, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil ustrezne kategorije.
V. UPRAVIČENEC DO UPORABE SLUŽBENEGA AVTOMOBILA IN NJEGOVE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
20. člen
Upravičenec je dolžan z avtomobilom ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in ga uporabljati skladno z tehničnimi normativi proizvajalca, cestno-prometnimi predpisi in to uredbo.
Upravičenec je zlasti dolžan skrbeti, da:
– ima za potovanje veljaven potni nalog;
– opozori odgovornega delavca, da opravi ustrezni pregled službenega avtomobila;
– v primeru okvare ali prometne nesreče s službenim avtomobilom o tem obvesti odgovornega delavca in
– ob morebitnem škodnem dogodku izpolni ustrezni obrazec o nezgodi (evropsko poročilo o prometni nezgodi) in najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka o tem obvesti odgovornega delavca.
Upravni organ mora zahtevati od upravičenca povrnitev škode, ki jo je ta naklepno ali iz hude malomarnosti zaradi nespoštovanja določb te uredbe, povzročil državi pri uporabi službenega avtomobila. Odškodninsko odgovornost upravičenca se ugotavlja po splošnih predpisih o povrnitvi škode in odgovornosti delavcev v delovnopravnih razmerjih.
21. člen
Upravičenec te pravice ne more prenesti na drugo osebo, razen v izjemnih primerih, če gre za uporabo službenega avtomobila v službene namene in ob prisotnosti upravičenca (npr. bolezen ali slabo počutje upravičenca).
1. Uporaba službenih avtomobilov v službene namene
22. člen
Upravičenec do uporabe službenih avtomobilov v službene namene je lahko delavec in funkcionar, ki je v delovnem razmerju pri upravnem organu, ki upravlja s službenim avtomobilom, in ki uporablja avtomobil zaradi opravljanja del in nalog v okviru službenih obveznosti.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka je tudi vojaški obveznik, pripadnik sil zaščite in reševanje ali član rezervnega sestava Policije, ki je določen, da uporablja avtomobil v okviru opravljanja del in nalog pri izpolnjevanju svojih obveznosti do države.
23. člen
Upravičenec pridobi pravico do uporabe službenih avtomobilov v službene namene z izdajo potnega naloga na ime uporabnika, v katerem sta opredeljena čas in relacija oziroma območje uporabe službenega avtomobila. Potni nalog se lahko izda uporabniku tudi za daljše časovno obdobje (npr. mesec dni).
24. člen
Upravičenec mora sporočiti odgovornemu delavcu datum in predviden čas uporabe avtomobila v službeni namen vsaj en dan pred uporabo službenega vozila, v izjemnih primerih pa neposredno pred odhodom na službeno pot.
25. člen
Upravičenec mora službeni avtomobil vrniti takoj po izvršeni delovni nalogi.
26. člen
Upravičenec mora evidentirati vožnjo v službene namene na obrazcu “Evidenca opravljenih voženj”, ki je v prilogi številka 2 in je sestavni del te uredbe.
27. člen
Upravičenec mora ob vrnitvi službenega avtomobila oddati odgovornemu delavcu potrdilo o:
– oskrbi avtomobila z gorivom, če je oskrbel službeni avtomobil z gorivom in
– plačilu cestnine, če jo je poravnal.
Upravičencu se lahko povrnejo stroški uporabe službenega avtomobila samo ob predložitvi ustreznih listin.
2. Pravica do stalne osebne uporabe službenega avtomobila
28. člen
Upravičenec do uporabe službenih avtomobilov v službene in privatne namene (pravica do stalne osebne uporabe službenega avtomobila) je oseba, ki je v delovnem razmerju pri upravnem organu, ki upravlja s službenim avtomobilom in je funkcionar v skladu s predpisi, ki urejajo funkcionarje v državnih organih (v nadaljnjem besedilu: funkcionar).
Funkcionar, ki ima pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila je:
– predsednik vlade, ki ima pravico do avtomobila s prostornino motorja nad 3000 ccm;
– minister, predstojnik vladne službe, ki ima položaj ministra brez resorja in generalni sekretar vlade, ki ima pravico do avtomobila s prostornino motorja do 3000 ccm in
– predstojnik vladne službe, glede katere generalni sekretar nima enakih pooblastil, kot jih ima minister do organov v sestavi ministrstva, ki ima pravico do avtomobila s prostornino motorja do 3000 ccm.
Funkcionarji, ki lahko pridobijo pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila s prostornino motorja do 2000 ccm, če posebna narava dela to zahteva, so: namestnik generalnega sekretarja vlade, državni sekretar, predstojnik vladne službe kot ga določi generalni sekretar in predstojnik upravnega organa in upravne organizacije v sestavi ministrstva kot ga določi minister.
Zaradi posebne narave dela lahko minister dodeli pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila tudi drugemu zaposlenemu na ministrstvu, ki lahko pridobi pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila s prostornino motorja do 1600 ccm.
29. člen
Za posebno naravo dela iz tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena se šteje:
– zagotovitev stalne dosegljivosti;
– stalno oziroma pogosto opravljanje nalog izven sedeža oziroma izven kraja sedeža, pogosto opravljanje nalog izven rednega delovnega časa in
– ekonomična uporaba službenih vozil.
30. člen
Funkcionar iz drugega odstavka 28. člena pridobi pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila z dnem imenovanja.
Funkcionar in drugi zaposleni iz tretjega in četrtega odstavka 28. člena lahko pridobi pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila s sklepom, ki ga izda:
– minister za funkcionarja in druge zaposlene ministrstva, ki ga vodi in upravne organe in upravne organizacije v sestavi ministrstva;
– generalni sekretar vlade za funkcionarje in druge zaposlene vladne službe do katerih ima enaka pooblastila kot jih ima minister do upravnih organov in upravnih organizacij v sestavi ministrstva in
– predstojnik druge vladne službe za funkcionarje in druge zaposlene vladne službe iz tretje alinee drugega odstavka 28. člena te uredbe.
V sklepu se določi datum pridobitve pravice do stalne osebne uporabe službenega avtomobila. Priloga sklepa je primopredajni zapisnik s podrobno specifikacijo, ki ga podpišeta funkcionar in odgovorni delavec.
31. člen
Funkcionar uporablja službeni avtomobil v službene namene samo na podlagi veljavnega potnega naloga, izdanega na ime funkcionarja za čas opravljanja funkcije.
32. člen
Funkcionar iz drugega odstavka 28. člena te uredbe lahko uporablja službeni avtomobil s šoferjem, če je to delovno mesto sistemizirano in zasedeno. Zaradi zagotovitve gospodarnega razpolaganja s proračunskimi sredstvi lahko:
– šofer, ki je v delovnem razmerju v enem upravnem organu, opravlja prevoze funkcionarjev, ki so v delovnem razmerju v drugem državnem organu, ali
– upravni organ zagotovi opravljanje prevozov s sklenitvijo pogodbe o delu s šoferjem.
33. člen
Upravni organ lahko funkcionarju zagotovi mesečno vozovnico za plačilo cestnine v smeri vožnje na delo in iz dela.
Funkcionarju se povrnejo stroški cestnine za uporabo avtomobila zaradi opravljanja del in nalog v okviru službenih obveznosti samo ob predložitvi potrdila o njenem plačilu.
34. člen
Funkcionar oziroma šofer mora do 5. dne v mesecu za pretekli mesec oddati odgovornemu delavcu potrdila o oskrbi avtomobila z gorivom.
35. člen
Funkcionarju se z dnem pridobitve pravice do stalne osebne uporabe službenega avtomobila ne izplačujejo povračila stroškov za prevoz na delo in z dela ali za uporabo lastnega avtomobila v službeni namen.
Znesek bonitete, ki se všteva v osnovo za davek od osebnih prejemkov in v osnovo za prispevke za socialno varnost, ugotavlja računovodska služba upravnega organa.
36. člen
Funkcionar izgubi pravico do uporabe službenega avtomobila z dnem prenehanja opravljanja funkcije in mora službeni avtomobil vrniti takoj oziroma najkasnje tri dni po prenehanju opravljanja funkcije. Ob vrnitvi avtomobila se sestavi primopredajni zapisnik s podrobno specifikacijo, ki ga podpišeta funkcionar in odgovorni delavec.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
37. člen
Upravičenec, ki ima na dan uveljavitve te uredbe pravico do uporabe službenega avtomobila za osebno uporabo ali pa ima službeni avtomobil, ki je večje prostornine kot mu pripada po tej uredbi, lahko obdrži pravico do uporabe tega avtomobila. Pri dodeljevanju novega avtomobila je potrebno ravnati skladno s to uredbo.
38. člen
Z uveljavitvijo te uredbe prenehajo veljati sklepi Vlade Republike Slovenije o zagotavljanju in uporabi avtomobilov za potrebe funkcionarjev vlade in ministrstev št. 220-08/93-1/10-8, z dne 10. 11. 1994 in št. 220-08/93-1/14-8, z dne 30. 5. 1996 ter interni akti upravnih organov, ki urejajo dodeljevanje in uporabo službenih avtomobilov skladno s citiranimi sklepi vlade.
39. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 226-00/98-2
Ljubljana, dne 15. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik