Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2899. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Krka tovarna zdravil iz Novega mesta, stran 7772.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 6. seji dne 24. 6. 1999 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Krka tovarna zdravil iz Novega mesta
1. člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta se pripravi v obsegu, ki je določen z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, in sicer po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem. Na podlagi 43. člena prej omenjenega zakona v prostor bo Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora Mestne občine Novo mesto pripravil spremembo in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Krka Tovarna zdravil iz Novega mesta (v nadaljevanju: ZN KRKA TZ), in sicer za spremembo/korekcijo 5. člena omenjenega odloka, ki govori o odstopanjih in tolerancah posegov v prostor, opredeljenih v osnovnem zazidalnem načrtu (Uradni list RS, št. 78/94) in njegovi spremembi in dopolnitvi (Uradni list RS, št. 21/97).
2. člen
Priprava zazidalnega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
V območje urejanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bodo vključena zemljišča, določena že v osnovnem zazidalnem načrtu, tako da je njihova namembnost že opredeljena.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se pripravijo v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – (v nadaljevanju: ZZNDPP) in z podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine s spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95,11/96,16/96 in 21/97),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve...),
3. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku zazidalnega načrta:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Novi trg 9, Novo mesto,
– JP Komunala, Novo mesto,
– JP Elektro, PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za zazidalni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave ZN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca ZN podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka ZN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZZNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30. dneh od zahteve. V fazi priprave predloga ZN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v ZN soglašajo.
4. Vsebina zazidalnega načrta
Spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 30. člena ZZNDPP:
a) tekstualni del
– obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev,
– rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in napravami,
– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– osnutek odloka.
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela predlog ZN, ki mora vsebovati še vsa predpisana soglasja.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja ZN
Posebne strokovne
podlage za ZN  15 dni po sklepu župana
Osnutek ZN   10 dni po izdelavi strokovnih podlag Stališča do pripomb15 dni po
        prejemu pripomb iz JR
Predlog ZN   10 po sprejetju stališč do pripomb
Končno gradivo 15 dni po sprejetju ZN na občinskem svetu
Osnutek ZN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek ZN vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine Novo mesto, tangirane krajevne skupnosti za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava v tangirani krajevni skupnosti.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
V času javne razgrnitve se osnutek ZN posreduje v obravnavo občinskemu svetu MONM.
Po končani javni razgrnitvi župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
Župan Mestne občine Novo mesto posreduje predlog ZN s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem ZN z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta
Naročnik spremembe zazidalnega načrta in investitor posega v prostor je:
Krka Tovarna zdravil d.d., Šmarješka 6, Novo mesto.
Izdelovalec spremembe in dopolnitve ZN KRKA TZ je:
TOPOS d.o.o., Kočevarjeva 1, NM.
Koordinator spremembe in dopolnitve ZN KRKA TZ je:
Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora – Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
5. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne občine Novo mesto.
Št. 015-05-16/1999-1200
Novo mesto, dne 24. junija 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.