Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1999 z dne 30. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1999 z dne 30. 7. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2911. Zakon o azilu (ZAzil)
2912. Zakon o tujcih (ZTuj-1)
2913. Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2914. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2915. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije
2916. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem
2965. Uredba o spremembah uredbe o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 1999
2966. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje "prosto"
2967. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
2968. Uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Sklepi

2917. Sklep o postavitvi generalne konzulke Republike Slovenije v Trstu
2969. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

MINISTRSTVA

2918. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Osojnica
2919. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravne
2920. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorica
2921. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Krakovo
2922. Odredba o spremembi odredbe o pogojih za odkup pšenice in rži letine 1999
2923. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
2924. Pravilnik o posojilu za študij

USTAVNO SODIŠČE

2925. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 22. člena zakona o financiranju občin in razveljavitvi odloka o povečanju davka od premoženja v Občini Cerklje
2926. Odločba o ugotovitvi, da zakon o popravi krivic ni v neskladju z ustavo in ugotovitvi, da ni v skladu z ustavo, da zakonodajalec ni s posebnim zakonom uredil pogojev in postopka za uveljavljanje pravice do odškodnine po zakonu o popravi krivic
2927. Odločba o ugotovitvi, da 3. člen zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic ni v neskladju z ustavo in da se 15. člen istega zakona razveljavi, kolikor davčna obveznost po izpodbijanem zakonu skupaj z davkom od dobička pravnih oseb po zakonu o davku od dobička pravnih oseb presega 50 odstotkov višine dobička, ugotovljenega pred obdavčitvijo v izkazu uspeha davčnega zavezanca
2928. Odločba o ugotovitvi skladnosti osme alinee 3. člena in 14. člena odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju Občine Izola z zakonom ter razveljavitve četrte alinee prvega odstavka 8. člena v delu, ki določa: "imeti certifikat o strokovni usposobljenosti, ki ga pridobi pri pristojnem organu" in drugega odstavka 8. člena odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju občine Izola

BANKA SLOVENIJE

2929. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
2930. Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti

OBČINE

Cerkno

2932. Odlok o uvedbi takse za vzpostavitev kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Cerknem

Črna na Koroškem

2933. Odlok o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnost oskrbe s pitno vodo
2934. Odlok o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin
2935. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Črna na Koroškem, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora

Dobrovnik

2936. Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve redne volitve v Svete krajevnih skupnosti v Občini Dobrovnik
2937. Razpis prvih rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Dobrovnik

Hrpelje-Kozina

2938. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Hrpelje-Kozina

Ilirska Bistrica

2939. Odlok o zazidalnem načrtu za območje P1-2 v Ilirski Bistrici, I. faza

Kamnik

2940. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Črna
2941. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Črna

Kidričevo

2946. Odlok o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Kidričevo
2947. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2948. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Kidričevo

Kranj

2942. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1999

Kranjska Gora

2943. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč
2944. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora
2945. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora

Ljubljana

2931. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj - del

Metlika

2949. Odlok o turistični taksi v Občini Metlika
2950. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Metlika

Osilnica

2951. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Osilnica

Postojna

2952. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Postojna za leto 1998
2953. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah
2954. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
2955. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
2956. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prestranek
2957. Spremembe in dopolnitve pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Postojna, članom nadzornega odbora Občine Postojna članoma sosveta ter zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta

Puconci

2958. Odlok o dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Puconci v letu 1999
2959. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih upravnih taksah v Občini Puconci
2960. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja KS Zenkovci, za naselje Zenkovci
2961. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Zenkovci o izidu glasovanja na referendumu dne 27. 6. 1999 o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja KS Zenkovci, za naselje Zenkovci

Rogatec

2962. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za območje nadomestnega bencinskega servisa v Rogatcu

Slovenske Konjice

2963. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Žiče

Tišina

2964. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova-Tišina za leto 1998
AAA Zlata odličnost